2015/08/30

El Blanik EC-CXU va al CCA

 
El Blanik carregat en front de l'hangar del CVVI © FPAC - JIGC

Un nou planador al CCA

El 22 d'agost, gràcies a comptar amb la col·laboració i el remolc del SBV Jose Ignacio García Colomo, es va traslladar el planador LET L-13 “Blanik” matrícula EC-CXU des del aeròdrom d'Igualada-Òdena al Taller de Restauració de la FPAC a l'edifici CCA de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.
Es tracta d'una donació per restauració i exposició estàtica dins de l'àmbit de col·laboració entre la FPAC i el Club de Vol a Vela d'Igualada.
L'Enric Pallarés, ens comenta que junt amb els SBV que treballen al CCA esperen tindre restaurada l'aeronau, per expoosició, a finals del proper mes d'octubre.
El LET L-13 “Blanik” es un planador biplaça de construcció semi monocoque metàl·lica dissenyat i fabricat a Txèquia des 1956. Ideal per escola bàsica, vol individual i acrobàcia s'en van fabricar i vendre arreu del mon més de 2600 unitats. Després d'un accident mortal a Austria, el 12 de juny de 2010, per trencament per fatiga de material del llarguer principal de l'ala, l'Agència Europea de Seguretat Aeronàutica (EASA) va prohibir el vol d'aquest excel·lent planador.
El 14 de Juny de 2011 EASA va aprovar un Certificat de Tipus Suplementari (STC) EASA-AD-2010-0185-E , proposat i disenyat per l'empresa Alemanya “Aircraft Design & Certification Ltd.” per poder posar de nou en vol aquestes apreciades aeronaus.
Com que no es tracta d'una sol·lució econòmica* doncs exigeix una exhaustiva inspecció estructural amb sofisticats mètodes no destructius i la substitució de parts fonamentals de les ales, molts Blaniks passaran a desballestament o a formar part de col·leccions estàtiques d'aeronaus històriques com la de la FPAC al CCA.
* El cost total estimat de la inspecció i transformació que permet afegir, depenent del potencial i història prèvia de l'aeronau, fins a 5.000 hores de vol no acrobàtic o 3.500 hores de vol mixte, supera els 25.000 euros.

Listos para el viaje a BCN © FPAC - JIGC

Un nuevo velero en el CCA

El 22 de agosto, gracias a contar con la colaboración y el remolque del SBV Jose Ignacio García Colomo, se trasladó el planeador LET L-13 "Blanik" matrícula EC-CXU desde el aeródromo de Igualada-Òdena en el Taller de Restauración de la FPAC en el edificio CCA del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Se trata de una donación para restauración y exposición estática dentro del ámbito de colaboración establecido entre la FPAC y el Club de Vol a Vela de Igualada.
Enric Pallarés, nos comenta que, junto con los SBV que trabajan en el CCA esperan tener restaurada la aeronave, lista pars expoosición, a finales del próximo mes de Octubre.
El LET L-13 "Blanik" es un velero biplaza de construcción semi monocasco metálica diseñado y fabricado en Chequia desde 1956. Ideal para escuela básica, vuelo individual y acrobacia se fabricaron y vendieron en todo el mundo más de 2.600 unidades . Después de un accidente mortal en Austria, el 12 de junio de 2010, por rotura por fatiga de material del larguero principal de una ala, la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica (EASA) prohibió el vuelo de este excelente planeador.
El 14 de Junio de 2011 EASA aprobó un Certificado de Tipo Suplementario (STC) “EASA-AD-2010-0185-E” diseñado y propuesto por la empresa Alemana "Aircraft Design & Certification Ltd." para poder poner de nuevo en vuelo estas apreciadas aeronaves.
Como no se trata de una solución económica * pues exige una exhaustiva inspección estructural con sofisticados métodos no destructivos y la sustitución de partes fundamentales de las alas, muchos Blaník pasarán a desguace o a formar parte de colecciones estáticas de aeronaves históricas como la de la FPAC en el CCA.
* El coste total estimado de la inspección y transformación que permite añadir, dependiendo del potencial e historia previa de la aeronave, hasta 5.000 horas de vuelo no acrobático o 3.500 horas de vuelo mixto, supera los 25.000 euros.

Stepping into the FPAC restoration and replica workshop at the CCA building © FPAC - JIGC

A new glider at the CCA

On August 22, thanks to the cooperation and the trailer of the FPAC Member and Volunteer Mr. Jose Ignacio Garcia Colomo, we moved the glider LET L-13 "Blanik" with registration EC-CXU, from Igualada-Òdena aerodrome to the FPAC Restoration Workshop at the CCA building of the Barcelona-El Prat Airport.
The glider has been donated to the FPAC for restoration and static exhibition within the scope of collaboration with the Igualada Gliding Club.
Enric Pallarés, says that, along with the SBV working in the CCA, hope to have restored the aircraft, ready for exhibition, by the end of next October.
The LET L-13 "Blanik" is a two seater, semi monocoque metallic glider designed and manufactured in the Czech Republic since 1956. Ideal as primary trainer, single flight and acrobatics, more than 2,600 units were made and marketed worldwide. After a fatal accident in Austria on June 12, 2010, due to material fatigue failure of a wing main spar, the European Aviation Safety Agency (EASA) banned the flight of this excellent and appreciated aircraft.
On June 14, 2011 EASA approved a Supplemental Type Certificate "EASA-AD-2010-0185-E" designed and proposed by the German company "Aircraft Design & Certification Ltd." allowing to put back on flying these and broadly popular gliders.
As there is not an economical solution* since the STC requires a thorough structural inspection with sophisticated non-destructive methods and the replacement of key parts of the wings, many Blanik will go to scrap or as part of static collections of historic aircraft like the on of the FPAC at the CCA.
* The total estimated cost of the inspection and transformation, depending on the potential and previous history of the aircraft, to add either up to 5,000 non acrobatic flight hours or up to 3,500 hours of mixed flight, exceeds 25,000 euros.

2015/07/30

F-4C PHANTOM II ...una història que continúa

Continúa la restauració i conservació de la carlinga.Gràcies a l'ajuda econòmica facilitada per el Soci Benefactor n'Enric Pujol, els donatius d'un euro per visita a la cabina de l'avió, i a la dedicació d'en Josep Farrero i en Leopoldo Tosas, Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC, continúen les feines de restauració de la carlinga del Phantom.

Un dels dos seients del Phantom amb els nous elements © FPAC - J.Pons

A la contínua i aparentment invisible restauració d'instruments, aquesta primavera s'ha pogut fer un nou recobriment del terra dels compartiments anterior i posterior de la cabina i s'ha pogut comprar un conjunt de dos paracaigudes personals amb molles d'impuls i dos contenidors de kit de supervivència per els seients ejectables Mk7, tot en molt bon estat.

Una de les dues tapes de conducte d'admissió © FPAC - J.Pons

També s'han pogut adquirir dos unitats de control del sistema radar d'alerta d'amenaça per disparos de coet i dos tapes de conducte d'admisió del motor que requeriran d'una bona estona de feina de restauració cosmètica.

La capota millorada © FPAC - O.Villanueva


I la temporada de primavera s'ha completat millorant la capota de protecció de la carlinga. La secció anterior s'ha ajustat a la forma del morro millorant la fixació amb nous tirants i s'ha millorat l'eficàcia protectora allargant-la per darrera i afegint-hi nous tirants de fixació.Continúa la restauración y conservación de la carlinga.

 

Gracias a la ayuda económica del Socio Benefactor Enric Pujol, los donativos de un euro por visita a la cabina, y la dedicación de Josep Farrero Leopoldo Tosas, Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC, continúan los trabajos de restauración de la carlinga del Phantom.

Uno de los dos asientos eyectables Mk7 antes y después de la mejora © FPAC - J.Rodríguez / J.Pons
 
A la contínua y aparentemente invisible restauración de instrumentos, esta primavera se ha podido añadir un nuevo suelo a los compartimentos anterior y posterior de la carlinga y  comprar dos conjuntos de paracaídas personales con muelles de impulso y contenedores de kit de supervivencia para los asientos eyectables Mk7, todo en buen estado.

Una de las dos tapas presenta varias roturas @ FPAC - J.Pons
También se han adquirido dos unidades de control del sistema de alerta de amenaza por disparos de cohete y dos tapas de conducto de admisión del motor que requerirán de un buen rato de restauración cosmética.


Ahora la capota ajusta perfectamente © FPAC - O.Villanueva

Adicionalmente se ha mejorado la capota de protección de la carlinga, ajustandola a la forma del morro y añadiendo tirantes de fijación a la sección anterior y aumentando la superficie protegida y añadiendo nuevos tirantes de fijación en la sección posterior.


Cockpit's restoration and preservation continues

 

With the financial support received from the FPAC Benefactor Member Mr. Enric Pujol, donations of one euro per visit to the cockpit, and the dedication of Mr/s Josep Farrero and Leopoldo Tosas, FPAC Volunteer Benefactor Members, the restoration work of Phantom's cockpit continues.
 
May 17h 2015. The Mk7 seat displayed on a PAC·OBERT Exhibition Day © FPAC - Joaquim Rodríguez

To the apparently invisible restoration of instruments, it has been added a new floor to the front and rear sections of the cockpit and acquired a set of two parachutes with impulse springs as well as two containers of survival kit for the Mk7 ejectable seats. All in good condition.

We have also acquired two control modules of the radar warning system and two caps for the engine admission ducts, both requiring a good 
while of cosmetic restoration.


Status of the restored forward cockpit panel showing on the left hand side the place
where the acquired RWR control unit is to be located © FPAC - Aitor Romero


In addition, the protection hood of the cockpit canopy has been improved by adjusting it to the shape of the nose, adding two front fastening straps and enhancing the rear protection with a new section of waterproof canvas with longer fastening straps.

The enhanced shape and size of the hood allows a very good fit @ FPAC - Oriol Villanueva


   


2015/07/04

La Fairchild 24R "Sánchez Damians" ja està al CCA


El 18 de Juny un grup de voluntaris de la Fundació van traslladar la Fairchild 24R que està cedida temporalment per el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a la FPAC, des dels hangars de LELL a l'espai de l'Edifici CCA de l'Aeroport de Barcelona que la FPAC té cedit en us per AENA Aeropuertos.
LELL 18/6/2015 © Jordi Pons - FPAC
El 18 de Junio un grupo de voluntarios de la Fundación trasladaron la Fairchild 24R que està cedida temporalmente por el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a la FPAC, desde los hangares de LELL al espacio del Edificio CCA del Aeropuerto de Barcelona que la FPAC tiene cedido en uso por AENA Aeropuertos.
Façana Principal del CCA © DJR - FPAC
On June 18th the Fairchild 24R, an aircraft on temporary loan from the National Museum of Science and Technology of Catalonia to the FPAC, was moved from the LELL hangars to the space granted in use by AENA Airports to the Foundation at the CCA building of the Barcelona Airport.

Façana Posterior del CCA. Accés al Taller  © DJR - FPAC
L'operació es va fer en dos viatges, les ales i empenatges de cua muntades sobre un bressol amb rodes van arribar en el primer trasllat sobre les 15.30 de la tarda. En el segon, que arribà sobre les 18:30, es va transportar el fusellatge complet.
Arribada al Taller  © Jordi Rull - FPAC
La operación requirió dos viajes, las alas y empenajes de cola montados sobre una cuna con ruedas llegaron en el primer traslado sobre las 15:30 de la tarde. En el segundo, que llegó sobre las 18:30, se transportó el fuselaje completo.
Arribada al Taller  © Jordi Rull - FPAC
The operation took two trips, wings and tail tail mounted on a wheeled cradle came in the first transfer on 15:30 pm. In the second, which came about 18:30, the entire fuselage was transported.
Descàrrega  © Jordi Rull - FPAC
Atès que l'ample de via del tren era superior a la mida de la caixa del camió, es va tindre que desmuntar un dels amortidors del tren per tal d'escurçar la vía, pivotant el "strut" o montant inferior cap l'interior de la caixa.
Descàrrega  © Jordi Rull - FPAC
En la maniobra de carga, dado que el ancho de vía del tren de aterrizaje era mayor que el de la caja del camión, hubo que desmontar uno de los amortiguadores del tren y acortar la vía pivotando el "Strut" o montante inferior hacia el interior de la caja.
Descàrrega  © Jordi Rull - FPAC
Since the aircraft wheel track was greater than the width of the truck box, before loading it it was necessary to remove one of the dumpers and shorten the track by pivoting the lower strut inwards.
Dins del bressol es veu el pla de cua  © Jordi Rull - FPAC
Un cop el fusellatge es va elevar fora de la caixa del camió, es va tornar a muntar l'amortidor restablint l'ample de via original i a continuació s'el va deixar al moll de descàrrega del CCA.
Un cop les ales son a l'àrea d'exposició... © Conrad Miquel - FPAC
A la llegada, una vez que se elevó el fuselaje fuera de la caja del camión, se montó de nuevo el amortiguador restableciendo el ancho de vía original, y a continuación se depositó en el muelle de descarga del CCA.
Es situen per facilitar el muntatge @ Conrad Miquel - FPAC
On arrival, once the fuselage was lifted out of the truck box, the dumper was mounted restoring the original track width and the fuselage was deposited at the CCA loading dock.
L'arribada del fusellatge © Conrad Miquel - FPAC
Seguidament va pasar al taller i d´aquest a la zona d´exposició, on es va procedir al muntatge de les ales, no sense dificultat, però sense fer cap trencadissa.
Un cop s'ha situat l'eslinga de proa... © Conrad Miquel - FPAC
Seguidamente pasó al taller y de éste a la zona de exposición, donde se procedió al montaje de las alas, no sin dificultad, pero sin hacer ningún estropicio.
... i les de l'arrel d'ala...  © Jordi Rull - FPAC
Then, crossing the FPAC workshop it went to the exhibition area to proceed to the assembly of the wings, not without difficulty, but without making any mess.
...cal obrir la caixa del camió...   © Jordi Rull - FPAC
La càrrega a l'Aeroport de Sabadell va estar a càrrec de l'Alejandro de Diego, TMA de la FPAC i n'Israel Moreira, aprenent de TMA.

...per poder muntar de nou... © Conrad Miquel - FPAC
Las operaciones de carga en el Aeropuerto de Sabadell estuvieron a cargo de Alejandro de Diego, TMA de la FPAC e Israel Moreira, aprendiz de TMA.
... l'amortidor de la dreta © Jordi Rull - FPAC
Loading operations at the Sabadell Airport were in charge of Mr. Alejandro de Diego, FPAC aircraft maintenance mechanic and his apprentice Mr. Israel Moreira.
Un cop muntat l'amortidor, ja es pot baixar... © Jordi Rull - FPAC
La maniobra al CCA va ser possible gràcies als Socis Benefactors Voluntaris en Francesc Val, l'Enric Pallarés, l'Antoni Salvador, en Jose Antonio del Valle, en Conrad Miquel, en David Villanueva i dos amics, n'Antonio Villanueva i en Carlos Suárez, aquest últim TMA a British Airways.
... dipositar-lo al moll del Taller... © Jordi Rull - FPAC
La maniobra en el CCA fue posible gracias a los Socios Benefactores Voluntarios Francisco Val, Enric Pallarés, Antoni Salvador, Jose Antonio del Valle, Conrad Miquel, David Villanueva y a dos amigos de la Fundación, Don Antonio Villanueva y Don Carlos Suárez, este último TMA en British Airways.
... desmuntar les eslingues... © Conrad Miquel - FPAC
The move at the CCA was made possible by Benefactor Volunteers, Mr/s Francesc Val, Enric Pallarés, Antoni Salvador, Jose Antonio del Valle, Conrad Miquel, David Villanueva and two friends of the Foundation, Mr Antonio Villanueva and Mr Carlos Suarez, the latter AMM at British Airways.
... i deixar-lo llest per entrar-lo per l'àrea de taller... © Jordi Rull - FPAC
Els Socis Benefactors Voluntaris, en Jordi Rull i en Conrad Miquel, al CCA, i en Jordi Pons a LELL n'han deixat constància gràfica.
... d'on cal remoure material... © Jordi Rull - FPAC
Los Socios Benefactores Voluntarios, Jordi Rull y Conrad Miquel, en el CCA, y Jordi Pons en LELL han dejado constancia gráfica.
... per fer-ne via lliure... © Jordi Rull - FPAC
Benefactor Volunteers, Mr/s Jordi Rull and Conrad Miquel, at the CCA, and Mr. Jordi Pons at LELL provided the graphic evidence.
...i moure'l amb molta cura. © Jordi Rull - FPAC
Amb aquest recull, volem recordar i destacar la feina ben feta, agraïnt a tots els que han fet possible el trasllat, i en especial la maniobra de muntatge, la seva professionalitat i dedicació desinteressada.
Aquí acaba la primera part de la feina © Jordi Rull - FPAC
Con esta recopilación gráfica, queremos dejar constancia y destacar la importancia del trabajo bien hecho, agradeciendo a todos los que han hecho posible este traslado, y en especial la maniobra de montaje, su profesionalidad y dedicación desinteresada.
Ara toca als mecànics fixar les ales... © Conrad Miquel - FPAC
This post acknowledges and emphasizes the importance of a job well done, thanking the professionalism and selfless of all who have made possible the move, with special mention to those participating in the wings assembly operation.
... en un espai tancat i sense grua © Conrad Miquel - FPAC
La Fairchild 24R que s'ha traslladat al CCA no porta marques de matrícula doncs es tracta d'una reconstrucció per exhibició estàtica amb finalitats educatives i de memòria històrica, un exemple d'aeronau d'ala alta de finals dels anys 30.
El sol s'està ponent quan s'ha acabat... © Conrad Miquel - FPAC
La Fairchild 24R que se ha trasladado al CCA no lleva marcas de matrícula ya que se trata de una reconstrucción para exhibición estática con fines educativos y de memoria histórica, un ejemplo de aeronave de ala alta de los años 30.
... la segona part i la 24R llueix completa © Conrad Miquel - FPAC
The Fairchild 24R transferred to the CCA doesn't show registration marks since it's a static display reconstruction as example of high-wing aircraft of the 1930s, built for educational purposes and historical memory with the remains of a 24R and other parts from contemporary aircraft.
Amb la llum de dia es veu millor el conjunt... © Jordi Rull - FPAC
La reconstrucció va ser una iniciativa del desaparegut i tan ben recordat Manuel Sánchez Damián. Realitzada a partir de restes originals suplementades amb parts d'altres aeronaus contemporànies, la Fairchild 24R es una bona mostra de les moltes reconstruccions i rèpliques realitzades en el decurs d'una dilatada història de passió i dedicació aeronàutica.
... de diversos tipus d''aeronaus històriques... © Jordi Rull - FPAC
La reconstrucción fue una iniciativa del desaparecido y tan bien recordado Manuel Sánchez Damián. Realizada a partir de restos originales suplementados con partes de otras aeronaves contemporáneas, la Fairchild 24R es un buen ejemplo de las reconstrucciones y réplicas realizadas a lo largo de su dilatada historia aeronáutica.
... dipositades per la FPAC i en el que hi faltava una... © Jordi Rull - FPAC
The reconstruction was an initiative of the late and well remembered Mr. Manuel Sanchez Damian and it's a good example of his long history of heritage aircraft reconstructions and replica.
... aeronau motoritzada posterior a les pioneres... © Jordi Rull - FPAC
 En Manuel Sánchez Damián, industrial de les arts gràfiques, pilot i gran aficionat a l'aviació històrica, va ser un personatge únic de qui podeu trobar justa memòria als enllaços que donem al final d'aquesta entrada.
... com el Blériot XIl que es veu al fons © Jordi Rull - FPAC
Manuel Sánchez Damián, industrial de las artes gráficas, piloto y gran aficionado a la aviación histórica, fue un personaje único de quien se puede encontrar una justa memoria en los enlaces que figuran al final de esta entrada.
Excel·lent perspectiva des de la galería del CCA © Jordi Rull - FPAC
Mr. Manuel Sánchez Damián was a graphic arts industrial and private pilot passionate for heritage aircraft. His unique character and aeronautics works are glossed in the following links (in Spanish).
http://aerospaceengines.blogspot.com/2014/04/mi-personaje-favorito-manolo-sanchez.html
http://aerospaceengines.blogspot.com/2014/04/mi-personaje-favorito-manolo-sanchez.html
Aviación por Leandro

http://leandroaviacion.blogspot.com.es/2014/05/personajes-manuel-sanchez-damian-1920.html
 


2015/03/12

Informe d'Activitat 2014

Les Persones de la FPAC


Les activitats de la FPAC que s'han vingut publicant al Blog de la Fundació, al Blog del Taller-Escola i a aquest Blog de Voluntaris son el resultat de la dedicació dels Socis Benefactors Voluntaris i del supoprt que els donen els Empleats de la Fundació. El quadre següent sumaritza l'activitat de les persones que dia a dia fan possible desenvolupar la missió de la Fundació.


Las Personas de la FPAC

Las actividades de la FPAC que a lo largo del año se han venido publicando en el Blog de la Fundación, el Blog del Taller-Escuela y en este Blog de Voluntarios  son el resultado de la dedicación de los Socios Benefactores Voluntarios y del apoyo que les prestan los Empleados de la Fundación. El cuadro siguiente sumariza la actividad de las personas que, día a día, hacen posible desarrollar la misión de la Fundación.
 

The FPAC People

The FPAC activities that have been posted throughout the year in the Foundation Blog the Workshop-School Blog and in this Volunteers Blog  result from the dedication of the Volunteer Benefactor Members supported by the empoloyees of the Foundation. The following chart summarizes the day to day activity of the people that makes possible to develop the mission of the FPAC.
Informe d'Activitat 2014

Socis Benefactors Voluntaris

 

L'any passat, 115 Socis Benefactors Voluntaris dedicaren a les activitats de la Fundació mes de 7.600 hores de feina sens ànim de lucre.


El registre diari d'activitat dels Voluntaris de la Fundació, establert l'any 2014, deixa constància de més de 1.900 Dies de Voluntariat  realitzats per 115 Socis Benefactors Voluntaris. 

Sumant-hi la feina dels dos empleats permanents i la dels contractes d'estiu per restaurar els components de l'Hangar Armengol,  l'activitat total enregistrada excedeix els 2.500 Dies i 10.800 hores

A continuació completem amb estadístiques i anotacions la informació periòdica sobre les activitats de la FPAC que s'ha vingut publicant al Blog de la Fundació, al Blog del Taller-Escola i a aquest Blog de Voluntaris.


 

Informe de Actividad 2014 

Socios Benefactores Voluntarios

 

El pasado año, 115 Socios Benefactores Voluntarios dedicaron a las actividades de la Fundación mas de 7.600 horas de trabajo sin ánimo de lucro.


El registro de actividad de los Voluntarios de la Fundación, establecido en 2014, deja constancia de más de 1.900 Días de Voluntariado realizados por 115 Socios Benefactores Voluntarios.


Si se añade la actividad anual de los dos empleados permanentes y la de los contratos de verano para restaurar los componentes del Hangar Armengol, la actividad total registrada excede los 2.500 Días y 10.800 horas

A continuación completamos con estadísticas y anotaciones la información sobre las actividades de la FPAC que a lo largo del año se han venido publicando en el Blog de la Fundación, el Blog del Taller-Escuela y en este Blog de Voluntarios.

2014 Activity Report 

Volunteer Benefactor Members

 

Last year, 115 Volunteer Benefactor Members devoted more than 7,600 hours to the activities of the Foundation. 


The Volunteers Activity Log, established in 2014, totaled over 1,900 Days Volunteer Partners Benefactors made by 115 volunteers.

Adding the activity of the two permanent employees and the summer job contracts to restore Hangar components Armengol, the total activity recorded exceeds 2,500 days and 10,800 hours.


Here below we complete with statistics and notes the information on the FPAC activities that have been posted throughout the year in the Foundation Blog the Workshop-School Blog and in this Volunteers Blog.


PAC·OBERT Novembre 2014 © Manuel de Juan - FPAC


 

 

Activitat al CCA
Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona

Taller de l'edifici de AENA cedit en usufructe temporal a la FPAC
Taller del edificio de AENA cedido en usufructo temporal a la FPAC
AENA workshop 
given in temporary usufruct to the FPAC 

RESTAURACIONS - RESTAURACIONES - RESTORATIONS

 

EC-BNU  Fauvel 
(Acabada / Completed)

©  Jordi Rull - FPAC
Sanejament, Reconstrucció Estructural, Entelat, Pintura i Rotulació per Exposició Estàtica (Juny 2013 – Novembre 2014)  Durada de l'activitat: 17 mesos, més de 828 hores de feina voluntària. La inversió monetària final del projecte, recollida en 10 notes de despesa, ha estat de 1.031,36 €  (48% del pressupost original) distribuida com segueix.

Saneamiento, Reconstrucción Estructural, Entelado, Pintura, Rotulación para Exposición Estática (Junio 2013 - Noviembre 2014) Duración de la actividad: 17 meses, más de 828 horas de trabajo voluntario. La inversión monetaria final del proyecto, recogida en 10 notas de gasto, ha sido de 1.031,36(48% del presupuesto original) distribuida como sigue

Sanitation, Structural Reconstruction, Scrim, Painting and Lettering for Static Exhibition (June 2013 - November 2014) Duration of the activity: 17 months, more than 828 hours of volunteer work. The project final monetary investment, collected in 10 notes of spending, has been of € 1,031.36 (48% of the original budget) distributed as follows

-  Transport del avió
   Transporte del avión / Glider transportation:                           170´00€  (16´5%)

-  Equipament, útils i eines
   Equipos, útiles y herramientas / Equipment, jigs and tools:     297´30€  (28´8%)

- Materials i consumibles
  Materiales y consumibles / Materials and consumables:         564´06€  (54´7%)    
EC-BCN Swallow
(Acabada / Completed)

©  Jordi Rull - FPAC

Sanejament, Petites Reparacions, Repàs de Pintura, Rotulació i Ensamblat per Exposició Estàtica mantenint el potencial de vol. La despesa 2014 no ha estat significativa i s'ha inclòs en la despesa general de materials i consumibles.

Saneamiento, Pequeñas Reparaciones, Repaso de Pintura, Rotulación y Ensamblaje para Exposición Estática manteniendo el potencial de vuelo. El gasto 2014 no ha sido significativo y se ha incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

Sanitation, Small Repairs, Restoration of the Painting, Signage and Assembly for Static Exhibition maintaining glider's flight potential. The 2014 expenditure was not significant and included in the overall cost of materials and supplies.EC-GER Squale
 (Acabada / Completed)
 
©  Jordi Rull - FPAC


Sanejament i Muntatge per Exposició Estàtica mantenint el potencial de vol del planador. La despesa 2014 no ha estat significativa i s'ha inclòs en la despesa general de materials i consumibles.

Saneamiento y Montaje para Exposición Estática manteniendo el potencial de vuelo del velero. El gasto 2014 no ha sido significativo y se ha incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

Sanitation and Assembly for Static Exhibition maintaining glider's flight potential. The 2014 expenditure was not significant and included in the overall cost of materials and supplies.EC-BMQ Baby 
 (Acabada / Completed)

©  Jordi Rull - FPAC

Sanejament, Reparació d'un trau al fuselatge, Repàs de Pintura i Rotulat per Exposició Estàtica. 

Saneamiento, Reparación de un agujero en el fuselaje, Repaso de Pintura, Rotulación y Ensamblaje para Exposición Estática 

Sanitation and repair of a hole in the fuselage. Restoration of the Painting, Signage and Assembly for Static Exhibition

Despesa 2014 / Gasto 2014 / 2014 Expenditure 319,67€ EC-CJR  Scheibe L-Spatz II
(En curs / En curso / Ongoing) 
 
©  DJR - FPAC
Restauració per posar en vol el planador / Restauración para poner en vuelo el velero
Restoration of the glider to "back in flight" condition

Despesa 2014 / Gasto 2014 / 2014 Expenditure : 162,48 €

 

 

 

 

Activitat a l'Aeroport de Sabadell

Taller-Escola de la FPAC
Taller-Escuela de la FPAC

FPAC workshop-school
 

RESTAURACIONS - RESTAURACIONES - RESTORATIONS

 

EC-YSP Brügger MB-2 Colibri
 (Acabada / Completed)

©  Conrad Miquel Antich - FPAC
Sanejament, Restauració Sistema de Combustible y Panell. Canvi del Relé de l'actuador de motor d'arranc. Revisió del cablejat d'arranc amb booster i canvi del conector. Reparació provisional del sistema de frenada. Restauració de Pintura, Canvi de Bateria d'arranc. (Novembre 2014 – Desembre 2014) Despesa 2014: 450€

Saneamiento, Restauración Sistema de Combustible y Panel. Cambio del Relé del actuador de motor de arranque. Revisión del cableado del arranque con booster y cambio del conector. Reparación provisional del sistema de frenado. Restauración de Pintura, Cambio de Batería de arranque. (Noviembre 2014 - Diciembre 2014) Gasto 2014: 450 €

Sanitation, Restorastion of the Fuel System and Instruments Board. Change of the starter actuator relay. Change of the external power socket and review of its wiring. Temporary repair of the brake system. Restoration of Painting, Change of starter battery. (November 2014 - December 2014) Spending 2014: € 450EC-AGM Macchi 
(En curs / En curso / Ongoing)
 
©  DJR - FPAC

Reparació de trau al fuselatge. Reparació de la pota de morro del tren d'aterratge. Decapat i assaig no destructiu de la pota de morro i de la bancada del motor. Muntatge de la bancada i del motor a la bancada. Inici de l'operació de connexió del motor als corresponents dispositius d'accionament i control. La despesa 2014 s'ha inclòs en la despesa general de materials i consumibles.

Reparación de agujero en fuselaje. Reparación de la pata de morro del tren de aterrizaje. Decapado y ensayo no destructivo de la pata de morro y de la bancada del motorMontaje de la bancada y del motor en la bancada. Inicio de la operación de conexión del motor a los correspondientes dispositivos de accionamiento y control.  El gasto 2014 se ha incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

Repair a hole in the fuselage. Repairing the nose wheel landing gear. Pickling and non-destructive testing of the nose gear and the engine bench. Mounting the engine on its bench. Start the of operation of connecting the engine to the corresponding actuators and control instruments. The 2014 expenditure has been included in the overall cost of materials and supplies.


EC-CRI Garrapata
 (En curs / En curso / Ongoing)
 
©  DJR - FPAC


Finalització de l'entelat, imprimació i muntatge de les superficies de control. Sanejament i pintura de l'interior del fuselatge. Restauració d'instruments i dels panells d'instruments. Sanejament i Pintura d'elements metal·lics. Pulit i imprimació de les ales.  Desmuntatge i Restauració del Motor en curs. La despesa 2014 s'ha inclòs en la despesa general de materials i consumibles.

Finalización del entelado, imprimación y montaje de las superficies de control. Saneamiento y pintura del interior. Restauración de instrumentos y de los paneles de instrumentos. Saneamiento y Pintura de elementos metálicos. Pulido e imprimación de las alas. Desmontaje y Restauración del Motor (en curso). El gasto 2014 se ha incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

Completion of scrim, primer and assembly of the control surfaces. Sanitation and painting of the fuselage interior. Restoration of instruments and instrument panels. Sanitation and painting of metallic elements. Polishing and priming of the wings. Dismounting, restoration and assembly of the Engine (ongoing). The 2014 expenditure has been included in the overall cost of materials and supplies.EC-ACJ & EC-ADG  Auster J1-A Autocrat 
(En curs / En curso / Ongoing)
 
©  DJR - FPAC


Sanejament i imprimació de totes les restes estructurals d'ambdues aeronaus, muntatge provisional, per exposició, d'un fuselatge amb superficies de cua utilitzant el màxim número possible d'elements estructurals recuperats. La despesa 2014 s'ha inclòs en la despesa general de materials i consumibles.

Saneamiento e imprimación de todos los restos estructurales de ambas aeronaves, montaje provisional, para exposición, de la estructura de un fuselaje con superficies de cola a partir del máximo número de componentes estructurales recuperados. El gasto 2014 se ha incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

Sanitation and priming of all structural remains of both aircraft. Provisional assembly for exhibition of the structure of a fuselage with tail surfaces using the maximum number of recovered structural components. The 2014 expenditure has been included in the overall cost of materials and supplies. Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú

Taller cedit per el President-Fundador de la FPAC en usufructe temporal
Taller cedido por el Presidente-Fundador de la FPAC en usufructo temporal
Workshop property of the FPAC President-Founder
given in temporary usufruct


A més de l'activitat regular d'un parell de SBV, durant l'any passat 23 alumnes de la Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i La Geltrú van fer una part de les 80 hores de pràctiques en entorn real al taller del Centre Aeri.

Además de la actividad regular de un par de SBV, durante el pasado año 23 alumnos de la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova y La Geltrú hicieron una parte de las 80 horas de prácticas en entorno real en el taller del Centre Aeri.

On top of the regular activity of a couple of Benefactor Volunteers, last year 23 students from the Vilanova i La Geltrú School of Aeronautical Training made a part of the 80 hours of practice in real environment at the Centre Aeri workshop.


RESTAURACIONS - RESTAURACIONES - RESTORATIONS

 

 EC-AVH  Tipsy T.66 Nipper Mk2
  (En curs / En curso / Ongoing)
 
©  Alejandro de Diego - FPAC

Muntatge del sistema de suspensió. Durant 2015 es traslladarà de VNG a LELL, junt amb el corresponent motor per acabar el procés de restauració i posta en rodatge. Despesa 2014: No hi ha hagut despesa de materials ni consumibles.

Montaje del sistema de suspensión. Durante 2015, se trasladará de VNG a LELL, junto con el correspondiente motor para terminar el proceso de restauración y puesta en rodaje. Gasto 2014: No ha habido gasto de materiales ni consumibles

Mounting the suspension system. In 2015 the plane will be moved to LELL, together with the corresponding engine to complete the restoration process for taxiing exhibition. Spending in 2014: There was no materials or supplies expense.EC-HFL Scheibe Mu BE Bergfalke II-55 
 (En curs / En curso / Ongoing)
 
©  Ignacio García Colomo - FPAC

El SBV que està restaurant el planador per posar-lo en vol, un cop acabada la restauració i imprimat de l'estructura  del fuselatge continua amb la restauració de les ales. La despesa 2014 no ha estat significativa, està inclosa en la despesa general de materials i consumibles.

El SBV que está restaurando este velero para puesta en vuelo, una vez terminada la restauración e imprimación de la estructura del fuselaje continúa con la restauración de las alas. El gasto 2014 no ha sido significativo, está incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

The SBV who is restoring the glider to put it back in flight, once the restoration and priming of the fuselage structure has been completed, continues with the restoration of the wings. The 2014 expenditure was not significant, is included in the overall cost of materials and supplies.EC-ADU Stinson Voyager
(En curs / En curso / Ongoing)
 
©  Jordi Pons - FPAC


Sanejament interior i imprimat de l'estructura metal·lica del fuselatge. La despesa 2014 no ha estat significativa, està inclosa en la despesa general de materials i consumibles.

Saneamiento e imprimación de la estructura interior del fuselaje. El gasto 2014 no ha sido significativo, está incluido en el gasto general de materiales y consumibles. 

Sanitation and priming of the fuselage inner structure. The 2014 expenditure was not significant, is included in the overall cost of materials and supplies.