2014/09/25

Conferència 25/9/2014 Mataró & Marauder

L’incident aeri de l’any 1944 a Mataró: el misteri del Marauder 

 


Març de 1944, en plena II Guerra Mundial un avió de les Forces Aèries del Regne Unit (RAF) es va estavellar en front de les costes de Mataró i van morir tots els seus ocupants. Aquell fet, en aparença completament menor en el context de l’època, acabaria provocant un replantejament en l’estratègia armamentística dels Nazis i, de retruc, ajudaria a precipitar la fi de la guerra.


El incidente aéreo del año 1944 en Mataró: el misterio del Marauder

 Marzo de 1944, en plena II Guerra Mundial un avión de las Fuerzas Aéreas del Reino Unido (RAF) se estrelló frente a las costas de Mataró y murieron todos sus ocupantes. Aquel hecho, en apariencia completamente menor en el contexto de la época, acabaría provocando un replanteamiento en la estrategia armamentística de los Nazis y, de rebote, ayudaría a precipitar el fin de la guerra.

 

The 1944 air incident in Mataró: the mistery of the Marauder


March 1944, during World War II an aircraft of the Air Force of the United Kingdom (RAF) crashed in front of the coast of Mataro and all its occupants were killed. That fact apparently completely minor in the context of the time, eventually caused the reconsideration of the Nazis arms strategy and, in turn, helped in precipitating the end of the war.

 
Conferència en el marc de la Festa al Cel de Barcelona-Mataró.
A càrrec de Pere Serra de Argila, historiador i membre de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya.
Col·labora: Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya.
Organitza: Biblioteques de Mataró – Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró
Dijous 25 de setembre
19.30 h
Biblioteca Pompeu Fabra

 

 

El Grunau Baby EC-BMQ al CCA

23/09/2014 CCA © Francesc Val - FPAC

 

El Grunau Baby EC-BMQ ja llueix muntat i acabat.

El dimarts 23 de setembre, uns quants socis benefactors voluntaris vàrem acabar la feina de restauració muntant l'ala dreta, conectant els comandaments i ajustant l'estabilitzador.
Facil·litem imatges del planador un cop situat a l'àrea d'exposició del CCA.


23/09/2014 CCA © Francesc Val - FPAC

 

El Grunau baby EC-BMQ ya luce montado y acabado.

El Martes 23 de Septiembre, unos cuantos socios benefactores voluntarios terminamos los trabajos de restauración montando el ala derecha, conectando los mandos y ajustando el estabilizador.
Facilitamos imágenes del planeador una vez situado en el área de exposición el CCA.


23/09/2014 CCA © Francesc Val - FPAC

The EC-BMQ Grunau Baby shines once restored and assembled.


On Tuesday September 23rd, some FPAC volunteer benefactor members of the FPAC we got together to complete the restoration works. The activity consisted on assembling the starboard wing, connecting the flight controls and trimming the stabilizer.
Here you can enjoy the images we took after placing the glider at the exhibition area of the CCA 

 
23/09/2014 CCA © Francesc Val - FPAC

2014/09/22

Fauvel Av-36 EC-BNU & Grünau Baby EC-BMQ

Restaurats! - Restaurados! - Restored!


En Francesc Val donant l'última mà de pintura a la Fauvel
CCA 27/8/2014 © FPAC-Jordi Rull

Els voluntaris mes actius de la FPAC no han parat les seves feines de restauració durant l'estiu.

 

Francis Val applying the last layer of paint to the Fauvel
CCA 27/8/2014 © FPAC Francesc Val

S'han acabat de pintar les ales de la Fauvel AV-36 i se li han col·locat les matrícules i els vinils de les zones perfilades en vermell.

L'avió resta ara al àrea d'exposició del CCA, pendent de situació definitiva.

CCA 30/8/2014 © FPAC Francesc Val

Al Grunau Baby, depositat per el Club de Vol a Vela d'Igualada, se li ha reparat un trau que tenia al fuselatge i se li ha instal·lat l'estabilitzador horitzontal.

Un cop sanejats superficialment el fuselatge i les ales, s'han pintat i s'està finalitzant l'ensamblatge de les ales a l'àrea d'exposició. 

CCA 30/8/2014 © FPAC Francesc Val
 
Així doncs, al CCA hi ha quatre planadors pendents de col·locar, penjats de l'estructura del sostre de l'àrea d'exposició.

El Pirat EC-CYU el Swallow EC-BCN, el Grünau Baby EC-BMQ i la Fauvel AV-36 EC-BNU 

CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu
  
Per dur a terme l'operació sense malmetre ni les aeronaus ni la estructura que suporta el sostte de la sala d'exposicións del CCA s'ha demanat pressupost de bragas, cables i grillets amb certificat de resistència a tracció.

El cost de l'operació, si realitzada per voluntaris de la FPAC, es de 1.200 € en concepte de materials als que s'ha d'afegir el lloguer d'una plataforma telescòpica operada per un professional qualificat.


CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu

 

Los voluntarios más activos de la FPAC no han parado sus actividades de restauración durante el verano.

 


CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu

Se han terminado de pintar las alas de la Fauvel AV-36 y se han colocado las matrículas y los vinilos de las zonas perfiladas en rojo.

El planeador ha quedado depositado en el área de exposición del CCA, pendiente de situación definitiva.

En Josep Jover donant l'ultima mà a l'intradós de la Fauvel
CCA 14/9/2014 © FPAC Francesc Val

En el Grunau Baby depositado en la FPAC por el Club de Vol a Vela de Igualada se reparó una brecha que tenía en el fuselaje y se ha instalado el estabilizador horizontal.

CCA 14/9/2014 © FPAC Josep Jover

Una vez saneadas todas las superficies, el planeador se ha pintado completamente y se está realizando el ensamblado final de las alas en el área de exposición.

CCA 14/9/2014 © FPAC Josep Jover

Así pues, en el CCA hay cuatro planeadores pendientes de emplazar, colgados de la estructura del techo del área de exposición.El Pirat EC-CYU, el Swallow EC-BCN, el Grünau Baby EC-BMQ y la Fauvel AV-36 EC-BNU

CCA 14/9/2014 © FPAC Josep Jover


Para llevar a cabo la operación sin dañar ni las aeronaves ni la estructura que soporta el techo de la sala de exposiciones del CCA se ha pedido presupuesto de bragas, cables y grilletes con certificado de resistencia a tracción.El coste de la operación, si realizada por voluntarios de la FPAC, se limita al capítulo de materiales y es de 1.200 € a los que habrá que añadir el alquiler de una plataforma telescópica operada por un profesional cualificado.


CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val

The FPAC most active volunteers have not stopped their restoration works during the summer.

 


CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val


They have finalized painting the wings of the Fauvel AV-36 and have placed the immatriculation lettering and the vinyl lines in the areas outlined in red.

The glider has been deposited in the exhibition area of the CCA, pending of final placement.

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val

It was repaired a hole in the fuselage of the Grünau Baby deposited by the Igualada Sailing Club at the FPAC and the horizontal stabilizer installed.
 
Once having sanitized all surfaces, the glider has been painted and the final assembly of the wings is being competed at the CCA exhibition area.

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val
 
Thus, there are four gliders pending to be hung from the CCA roof structure.

The Pirat EC-CYU THE Swallow EC-BCN, the Grünau Baby EC-BMQ and Fauvel AV-36 EC-BNU

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val


To carry out the operation without damaging neither the aircraft, nor the structure supporting the CCA roof, a quotation for the necessary holding straps, cables and shackles with certified tensile strength has been requested.

The cost of the operation, to be performed by FPAC volunteers, is limited to the € 1,200 of materials. On top, the mandatory rental of a telescopic platform operated by a qualified professional, has to be added.

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val


CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu