2015/03/12

Informe d'Activitat 2014

Les Persones de la FPAC


Les activitats de la FPAC que s'han vingut publicant al Blog de la Fundació, al Blog del Taller-Escola i a aquest Blog de Voluntaris son el resultat de la dedicació dels Socis Benefactors Voluntaris i del supoprt que els donen els Empleats de la Fundació. El quadre següent sumaritza l'activitat de les persones que dia a dia fan possible desenvolupar la missió de la Fundació.


Las Personas de la FPAC

Las actividades de la FPAC que a lo largo del año se han venido publicando en el Blog de la Fundación, el Blog del Taller-Escuela y en este Blog de Voluntarios  son el resultado de la dedicación de los Socios Benefactores Voluntarios y del apoyo que les prestan los Empleados de la Fundación. El cuadro siguiente sumariza la actividad de las personas que, día a día, hacen posible desarrollar la misión de la Fundación.
 

The FPAC People

The FPAC activities that have been posted throughout the year in the Foundation Blog the Workshop-School Blog and in this Volunteers Blog  result from the dedication of the Volunteer Benefactor Members supported by the empoloyees of the Foundation. The following chart summarizes the day to day activity of the people that makes possible to develop the mission of the FPAC.
Informe d'Activitat 2014

Socis Benefactors Voluntaris

 

L'any passat, 115 Socis Benefactors Voluntaris dedicaren a les activitats de la Fundació mes de 7.600 hores de feina sens ànim de lucre.


El registre diari d'activitat dels Voluntaris de la Fundació, establert l'any 2014, deixa constància de més de 1.900 Dies de Voluntariat  realitzats per 115 Socis Benefactors Voluntaris. 

Sumant-hi la feina dels dos empleats permanents i la dels contractes d'estiu per restaurar els components de l'Hangar Armengol,  l'activitat total enregistrada excedeix els 2.500 Dies i 10.800 hores

A continuació completem amb estadístiques i anotacions la informació periòdica sobre les activitats de la FPAC que s'ha vingut publicant al Blog de la Fundació, al Blog del Taller-Escola i a aquest Blog de Voluntaris.


 

Informe de Actividad 2014 

Socios Benefactores Voluntarios

 

El pasado año, 115 Socios Benefactores Voluntarios dedicaron a las actividades de la Fundación mas de 7.600 horas de trabajo sin ánimo de lucro.


El registro de actividad de los Voluntarios de la Fundación, establecido en 2014, deja constancia de más de 1.900 Días de Voluntariado realizados por 115 Socios Benefactores Voluntarios.


Si se añade la actividad anual de los dos empleados permanentes y la de los contratos de verano para restaurar los componentes del Hangar Armengol, la actividad total registrada excede los 2.500 Días y 10.800 horas

A continuación completamos con estadísticas y anotaciones la información sobre las actividades de la FPAC que a lo largo del año se han venido publicando en el Blog de la Fundación, el Blog del Taller-Escuela y en este Blog de Voluntarios.

2014 Activity Report 

Volunteer Benefactor Members

 

Last year, 115 Volunteer Benefactor Members devoted more than 7,600 hours to the activities of the Foundation. 


The Volunteers Activity Log, established in 2014, totaled over 1,900 Days Volunteer Partners Benefactors made by 115 volunteers.

Adding the activity of the two permanent employees and the summer job contracts to restore Hangar components Armengol, the total activity recorded exceeds 2,500 days and 10,800 hours.


Here below we complete with statistics and notes the information on the FPAC activities that have been posted throughout the year in the Foundation Blog the Workshop-School Blog and in this Volunteers Blog.


PAC·OBERT Novembre 2014 © Manuel de Juan - FPAC


 

 

Activitat al CCA
Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona

Taller de l'edifici de AENA cedit en usufructe temporal a la FPAC
Taller del edificio de AENA cedido en usufructo temporal a la FPAC
AENA workshop 
given in temporary usufruct to the FPAC 

RESTAURACIONS - RESTAURACIONES - RESTORATIONS

 

EC-BNU  Fauvel 
(Acabada / Completed)

©  Jordi Rull - FPAC
Sanejament, Reconstrucció Estructural, Entelat, Pintura i Rotulació per Exposició Estàtica (Juny 2013 – Novembre 2014)  Durada de l'activitat: 17 mesos, més de 828 hores de feina voluntària. La inversió monetària final del projecte, recollida en 10 notes de despesa, ha estat de 1.031,36 €  (48% del pressupost original) distribuida com segueix.

Saneamiento, Reconstrucción Estructural, Entelado, Pintura, Rotulación para Exposición Estática (Junio 2013 - Noviembre 2014) Duración de la actividad: 17 meses, más de 828 horas de trabajo voluntario. La inversión monetaria final del proyecto, recogida en 10 notas de gasto, ha sido de 1.031,36(48% del presupuesto original) distribuida como sigue

Sanitation, Structural Reconstruction, Scrim, Painting and Lettering for Static Exhibition (June 2013 - November 2014) Duration of the activity: 17 months, more than 828 hours of volunteer work. The project final monetary investment, collected in 10 notes of spending, has been of € 1,031.36 (48% of the original budget) distributed as follows

-  Transport del avió
   Transporte del avión / Glider transportation:                           170´00€  (16´5%)

-  Equipament, útils i eines
   Equipos, útiles y herramientas / Equipment, jigs and tools:     297´30€  (28´8%)

- Materials i consumibles
  Materiales y consumibles / Materials and consumables:         564´06€  (54´7%)    
EC-BCN Swallow
(Acabada / Completed)

©  Jordi Rull - FPAC

Sanejament, Petites Reparacions, Repàs de Pintura, Rotulació i Ensamblat per Exposició Estàtica mantenint el potencial de vol. La despesa 2014 no ha estat significativa i s'ha inclòs en la despesa general de materials i consumibles.

Saneamiento, Pequeñas Reparaciones, Repaso de Pintura, Rotulación y Ensamblaje para Exposición Estática manteniendo el potencial de vuelo. El gasto 2014 no ha sido significativo y se ha incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

Sanitation, Small Repairs, Restoration of the Painting, Signage and Assembly for Static Exhibition maintaining glider's flight potential. The 2014 expenditure was not significant and included in the overall cost of materials and supplies.EC-GER Squale
 (Acabada / Completed)
 
©  Jordi Rull - FPAC


Sanejament i Muntatge per Exposició Estàtica mantenint el potencial de vol del planador. La despesa 2014 no ha estat significativa i s'ha inclòs en la despesa general de materials i consumibles.

Saneamiento y Montaje para Exposición Estática manteniendo el potencial de vuelo del velero. El gasto 2014 no ha sido significativo y se ha incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

Sanitation and Assembly for Static Exhibition maintaining glider's flight potential. The 2014 expenditure was not significant and included in the overall cost of materials and supplies.EC-BMQ Baby 
 (Acabada / Completed)

©  Jordi Rull - FPAC

Sanejament, Reparació d'un trau al fuselatge, Repàs de Pintura i Rotulat per Exposició Estàtica. 

Saneamiento, Reparación de un agujero en el fuselaje, Repaso de Pintura, Rotulación y Ensamblaje para Exposición Estática 

Sanitation and repair of a hole in the fuselage. Restoration of the Painting, Signage and Assembly for Static Exhibition

Despesa 2014 / Gasto 2014 / 2014 Expenditure 319,67€ EC-CJR  Scheibe L-Spatz II
(En curs / En curso / Ongoing) 
 
©  DJR - FPAC
Restauració per posar en vol el planador / Restauración para poner en vuelo el velero
Restoration of the glider to "back in flight" condition

Despesa 2014 / Gasto 2014 / 2014 Expenditure : 162,48 €

 

 

 

 

Activitat a l'Aeroport de Sabadell

Taller-Escola de la FPAC
Taller-Escuela de la FPAC

FPAC workshop-school
 

RESTAURACIONS - RESTAURACIONES - RESTORATIONS

 

EC-YSP Brügger MB-2 Colibri
 (Acabada / Completed)

©  Conrad Miquel Antich - FPAC
Sanejament, Restauració Sistema de Combustible y Panell. Canvi del Relé de l'actuador de motor d'arranc. Revisió del cablejat d'arranc amb booster i canvi del conector. Reparació provisional del sistema de frenada. Restauració de Pintura, Canvi de Bateria d'arranc. (Novembre 2014 – Desembre 2014) Despesa 2014: 450€

Saneamiento, Restauración Sistema de Combustible y Panel. Cambio del Relé del actuador de motor de arranque. Revisión del cableado del arranque con booster y cambio del conector. Reparación provisional del sistema de frenado. Restauración de Pintura, Cambio de Batería de arranque. (Noviembre 2014 - Diciembre 2014) Gasto 2014: 450 €

Sanitation, Restorastion of the Fuel System and Instruments Board. Change of the starter actuator relay. Change of the external power socket and review of its wiring. Temporary repair of the brake system. Restoration of Painting, Change of starter battery. (November 2014 - December 2014) Spending 2014: € 450EC-AGM Macchi 
(En curs / En curso / Ongoing)
 
©  DJR - FPAC

Reparació de trau al fuselatge. Reparació de la pota de morro del tren d'aterratge. Decapat i assaig no destructiu de la pota de morro i de la bancada del motor. Muntatge de la bancada i del motor a la bancada. Inici de l'operació de connexió del motor als corresponents dispositius d'accionament i control. La despesa 2014 s'ha inclòs en la despesa general de materials i consumibles.

Reparación de agujero en fuselaje. Reparación de la pata de morro del tren de aterrizaje. Decapado y ensayo no destructivo de la pata de morro y de la bancada del motorMontaje de la bancada y del motor en la bancada. Inicio de la operación de conexión del motor a los correspondientes dispositivos de accionamiento y control.  El gasto 2014 se ha incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

Repair a hole in the fuselage. Repairing the nose wheel landing gear. Pickling and non-destructive testing of the nose gear and the engine bench. Mounting the engine on its bench. Start the of operation of connecting the engine to the corresponding actuators and control instruments. The 2014 expenditure has been included in the overall cost of materials and supplies.


EC-CRI Garrapata
 (En curs / En curso / Ongoing)
 
©  DJR - FPAC


Finalització de l'entelat, imprimació i muntatge de les superficies de control. Sanejament i pintura de l'interior del fuselatge. Restauració d'instruments i dels panells d'instruments. Sanejament i Pintura d'elements metal·lics. Pulit i imprimació de les ales.  Desmuntatge i Restauració del Motor en curs. La despesa 2014 s'ha inclòs en la despesa general de materials i consumibles.

Finalización del entelado, imprimación y montaje de las superficies de control. Saneamiento y pintura del interior. Restauración de instrumentos y de los paneles de instrumentos. Saneamiento y Pintura de elementos metálicos. Pulido e imprimación de las alas. Desmontaje y Restauración del Motor (en curso). El gasto 2014 se ha incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

Completion of scrim, primer and assembly of the control surfaces. Sanitation and painting of the fuselage interior. Restoration of instruments and instrument panels. Sanitation and painting of metallic elements. Polishing and priming of the wings. Dismounting, restoration and assembly of the Engine (ongoing). The 2014 expenditure has been included in the overall cost of materials and supplies.EC-ACJ & EC-ADG  Auster J1-A Autocrat 
(En curs / En curso / Ongoing)
 
©  DJR - FPAC


Sanejament i imprimació de totes les restes estructurals d'ambdues aeronaus, muntatge provisional, per exposició, d'un fuselatge amb superficies de cua utilitzant el màxim número possible d'elements estructurals recuperats. La despesa 2014 s'ha inclòs en la despesa general de materials i consumibles.

Saneamiento e imprimación de todos los restos estructurales de ambas aeronaves, montaje provisional, para exposición, de la estructura de un fuselaje con superficies de cola a partir del máximo número de componentes estructurales recuperados. El gasto 2014 se ha incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

Sanitation and priming of all structural remains of both aircraft. Provisional assembly for exhibition of the structure of a fuselage with tail surfaces using the maximum number of recovered structural components. The 2014 expenditure has been included in the overall cost of materials and supplies. Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú

Taller cedit per el President-Fundador de la FPAC en usufructe temporal
Taller cedido por el Presidente-Fundador de la FPAC en usufructo temporal
Workshop property of the FPAC President-Founder
given in temporary usufruct


A més de l'activitat regular d'un parell de SBV, durant l'any passat 23 alumnes de la Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i La Geltrú van fer una part de les 80 hores de pràctiques en entorn real al taller del Centre Aeri.

Además de la actividad regular de un par de SBV, durante el pasado año 23 alumnos de la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova y La Geltrú hicieron una parte de las 80 horas de prácticas en entorno real en el taller del Centre Aeri.

On top of the regular activity of a couple of Benefactor Volunteers, last year 23 students from the Vilanova i La Geltrú School of Aeronautical Training made a part of the 80 hours of practice in real environment at the Centre Aeri workshop.


RESTAURACIONS - RESTAURACIONES - RESTORATIONS

 

 EC-AVH  Tipsy T.66 Nipper Mk2
  (En curs / En curso / Ongoing)
 
©  Alejandro de Diego - FPAC

Muntatge del sistema de suspensió. Durant 2015 es traslladarà de VNG a LELL, junt amb el corresponent motor per acabar el procés de restauració i posta en rodatge. Despesa 2014: No hi ha hagut despesa de materials ni consumibles.

Montaje del sistema de suspensión. Durante 2015, se trasladará de VNG a LELL, junto con el correspondiente motor para terminar el proceso de restauración y puesta en rodaje. Gasto 2014: No ha habido gasto de materiales ni consumibles

Mounting the suspension system. In 2015 the plane will be moved to LELL, together with the corresponding engine to complete the restoration process for taxiing exhibition. Spending in 2014: There was no materials or supplies expense.EC-HFL Scheibe Mu BE Bergfalke II-55 
 (En curs / En curso / Ongoing)
 
©  Ignacio García Colomo - FPAC

El SBV que està restaurant el planador per posar-lo en vol, un cop acabada la restauració i imprimat de l'estructura  del fuselatge continua amb la restauració de les ales. La despesa 2014 no ha estat significativa, està inclosa en la despesa general de materials i consumibles.

El SBV que está restaurando este velero para puesta en vuelo, una vez terminada la restauración e imprimación de la estructura del fuselaje continúa con la restauración de las alas. El gasto 2014 no ha sido significativo, está incluido en el gasto general de materiales y consumibles.

The SBV who is restoring the glider to put it back in flight, once the restoration and priming of the fuselage structure has been completed, continues with the restoration of the wings. The 2014 expenditure was not significant, is included in the overall cost of materials and supplies.EC-ADU Stinson Voyager
(En curs / En curso / Ongoing)
 
©  Jordi Pons - FPAC


Sanejament interior i imprimat de l'estructura metal·lica del fuselatge. La despesa 2014 no ha estat significativa, està inclosa en la despesa general de materials i consumibles.

Saneamiento e imprimación de la estructura interior del fuselaje. El gasto 2014 no ha sido significativo, está incluido en el gasto general de materiales y consumibles. 

Sanitation and priming of the fuselage inner structure. The 2014 expenditure was not significant, is included in the overall cost of materials and supplies.