2014/07/27

CCA - Més planadors per restaurar

CCA - Más veleros para restaurar

CCA - More gliders for restoration

 
Arxiu FPAC © Jordi Rull  23/07/2014
Els SB Voluntaris Enric Pallarés i Antonio Salvador inspeccionant el Swallow, un cop adecentat.
Los SBV Enric Pallarés y Antonio Salvador inspeccionando el Swallow, una vez adecentado.

The VBM Mr/s Enric Pallarés and Antonio Salvador inspecting the already cleaned fuselage.


Hola amics, seguim amb la neteja i restauració de velers al Taller del CCA. 
Al recen traslladat Slingsby T-45 "Swallow" EC-BCN de la FPAC se li ha unit el Swallow EC-BCO donat pel Club de Vol a Vela d'Igualada i un veterà Grunau Baby, EC-BMQ, aquest cedit en dipòsit pel CVAVI a la FPAC per restauració i exhibició museística al CCA. També rebrem, a finals d'agost i donats per el CVAVI, les restes de dos Blanik, per netejar i evaluar que s'en pot aprofitar.

Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
Un cop net, el fuselatge del Grunau Baby mostra que, per exposició, tant sols li cal una restauració superficial.
Una vez adecentado, el fuselaje del Grunau Baby muestra que con una restauración superficial se podrá exhibir
Once cleaned, the Grunau Baby fuselage shows that, before exhibition, only superficial minor repairs are required.
 

Hola amigos, seguimos con la limpieza y restauración de veleros en el Taller del CCA. 
Al recien trasladado Slingsby T-45 Swallow, EC-BCN de la FPAC, se ha unido el Swallow EC-BCO donado por el Club de Vol a Vela d'Igualada, y un veterano Grunau Baby, EC-BMQ que ha sido cedido por el CVAVI en depósito a la FPAC para restauración y exhibición museística en el CCA. La donación del CVAVI también incluye los restos de dos Blanik que llegarán al CCA a finales de Agosto para su limpieza y evaluación. .
Arxiu FPAC © Pedro Moreno 21/07/2014
L'Enric Pallarés, l'Antonio Salvador i en Jordi Rull nspeccionant el fuselatge del Swallow, un cop arribat
Los SBV Enric Pallarés, Antonio Salvador y Jordi Rull inspeccionando el fuselaje, a su llegada al CCA
VBM Mr/s Enric Pallarés, Antonio Salvador and Jordi Rull checking the fuselage situation, upon its arrival.
 
Hello friends. We continue with the cleaning and restoration of heritage sailplanes at the CCA Workshop. The FPAC recently moved Slingsby T-45 "Swallow”, EC-BCN, has been joined by another Swallow, the EC-BCO donated by the Igualada Gliding Club (CVAVI) and by a veteran Grunau Baby, EC-BMQ. The late consigned by the CVAVI to the FPAC for restoration and museum exhibition at the CCA. The CVAVI donation includes as well the remains of two Blanik that will be moved for cleaning and evaluation by the end of August.
Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
Les ales del Grunau Baby - Las alas del Grunau Baby - The Grunau Baby wings
 

Els Socis Benefactors Voluntaris del Grup de Restauració del Taller del CCA, seguim recuperant tot allò que es pugui exposar al museu  de la FPAC.
Si vols col·laborar amb el Grup de Restauració que treballa al Taller del CCA, un edifici d'AENA situat devant de la Terminal Corporativa de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, escriu-nos a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM per acordar una entrevista i gestionar amb AENA la teva tarja d'accés al Taller del CCA.

Arxiu FPAC © Pedro Moreno 21/07/2014
En Jordi Rull en plena feina de neteja del planador
El SBVJordi Rull en plena faena de adecentamiento del velero 
VBM Mr. Jordi Rull tiding up the glider's fuselage
 
Los Socios Benefactores Voluntarios del Grupo de Restauración del Taller del CCA, seguimos recuperando todo aquello que pueda exhibirse en el museo de la FPAC. 
Si quieres colaborar en el Grupo de Restauración que trabaja en el Taller del CCA, un edificio de AENA situado frente la Terminal Corporativa del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, envíanos un correo electrónico a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM para acordar una entrevista y gestionar con AENA tu pase de acceso al CCA.

Arxiu FPAC © Pedro Moreno 21/07/2014
Els SBV Antonio Salvador i Enric Pallarés preparant el muntatge de l'ala del Swallow
Los SBV Antonio Salvador y Enric Pallarés preparando el montaje del ala del Swallow
BVM Mr/s Antonio Salvador and Enric Pallarés preparing the Slingsby T-45 wing assembly
 
The CCA Restoration Group of Volunteer Benefactors Partners we are committed to recover and restore everything that can be displayed at the FPAC air heritage museum.
If you want to collaborate with the CCA Workshop Restoration Group, located at the AENA building facing of the Corporate Terminal, please write to PACVOLUNTARI@GMAIL.COM to arrange an interview and manage the AENA access pass.
 Arxiu FPAC © Jordi Rull  23/07/2014
 Una jove voluntària, la Paula Pallarés, també s'ha unit al equip de neteja dels planadors.
Una joven volutaria, Paula Pallarés, también se ha unido al equipo de limpieza de veleros.
 A young volunteer, Ms. Paula Pallarés also joined the team of glider cleaners.

Arxiu FPAC  © Pedro Moreno 21/07/2014
Els SBV Antonio Salvador i Jordi Rull preparant l'ensamblatge de les ales del Swallow
Los SBV Antonio Salvador y Jordi Rull preparando el ensamblaje de las alas del Swallow
VBM Mr/s Antonio Salvador and Jordi Rull preparing the assembly of the Slingsby T-45 wings 

 
Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
El Swallow, un cop net, muntat, inspeccionat i desmuntat, a l'espera de restauració, idealment per vol
El Swallow, una vez limpiado, montado, inspeccionado y desmontado, a la espera de su restauración
The Slingsby T-45 once cleaned, assembled, inspected and dissassembled is awaiting for its restoration


a
Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
Al Taller del CCA es pot col·laborar també en la restauració de vitrines i maquetes per el museu de la FPAC
En el taller del CCA también se puede colaborar en la restauración de vitrinas y maquetas para el museo
At the CCA Workshop you can also collaborate to restore the museum showboxes and aircraft scale replica
abc
2014/07/20

EC-BCN Slingsby T-45 "Swallow" @ CCA

 
© FPAC - Jordi Rull
El passat 17 de Juliol es va traslladar al taller de restauració de la FPAC al CCA el planador Slingsby T-45 "Swallow" (Oreneta) EC-BCN per fer-hi les actuacions que calgui per poder renovar el certificat d'aeronavegabilitat que té caducat des del 27 de juny de 2004

El pasado 17 de Julio se trasladó al taller de restauración de la FPAC en el CCA el planeador Slingsby T-45 "Swallow" (golondrina) EC-BCN a fin de realizar las actuaciones necesarias para renovar el certificado de aeronavegabillidad que venció el 27 de Junio de 2004

On July 16th the Slingsby T-45 "Swallow" EC-BCN sailplane was moved to the FPAC workshop at the CCA for restorage and the renewal of its airworthiness certificate that expired on June 27th 2004
© FPAC - Jordi Rull
Des de que va deixar de volar, el planador ha estat emmagatzemat, sempre sobre el seu remolc, en diversos hangars de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena (LEIG). Últimament gràcies a la gentilesa del Club de Vol a Vela d'Igualada.

Desde que dejó de volar, el velero ha estado almacenado, sobre su remolque, en diversos hangares de aeródromo de Igualada-Òdena (LEIG). Últimamente gracias a la gentileza del Club de Vol a Vela d'Igualada.

Since she stop flying, the glider has been stored on its trailer in several hangars of the Igualada-Òdena aerodrome (LEIG). Lately thanks to the kindness of the Igualada Aero Sailing Club (CVVI)
© FPAC - Jordi Rull
Aprofitant que el CVVI ha de fer reformes en els seus hangars i gràcies a la pro-activa iniciativa i involucració dels Socis Benefactors Voluntaris, l'Ignacio García Colomo i l'Enric Pallarés Camas, s'ha endegat la operació trasllat dels planadors de la FPAC situats a Igualada i que es poden posar en vol.

Aprovechando que el CVVI ha emprendido reformas en sus hangares y gracias a la pro activa iniciativa e involucración de los Socios Benefactores Voluntarios, Ignacio García Colomo y Enric Pallarés Camas, se ha puesto en marcha la operación traslado de los planeadores de la FPAC situados en Igualada y que se pueden poner en vuelo.

Taking advantage of the CVVI undertake of reforms in their hangars and thanks to the proactive initiative and involvement of Volunteer Benefactor Members, Mr/s Ignacio García Colomo and Enric Pallares Camas, we have launched a moving operation of the three FPAC gliders located in Igualada that can be put back on flight.
© FPAC - Francesc Val
Amb l'ajuda dels Socis Benefactors Voluntaris en Jordi Rull, en Pedro Moreno i José Antonio del Valle, un nou Soci Benefactor del Prat i ex mecanic d'Iberia ja jubilat, es va descarregar el Swallow al area d'exposicions del CCA. 
© FPAC - Francesc Val
Con la ayuda de los Socios Benefactores Voluntarios Jordi Rull, Pedro Moreno y José Antonio del Valle, un nuevo Soci Benefactor de El Prat y ex mecánico de Iberia ya jubilado, se descargó el Swallow en el área de exposiciones del CCA.
© FPAC - Francesc Val
With the support of Volunteer Benefactors Members Jordi Rull, Pedro Moreno and José Antonio del Valle, who is a new one from El Prat, retired and former Iberia aircraft mechanic, the Swallow was downloaded into the exhibition area of ​​the CCA.

© FPAC - Francesc Val
Després d'una neteja a fons, s'ha fet una restauració provisional per exposició estàtica fins que es disposi de pressupost i temps per fer la revisió que permeti posar-lo de nou en vol.  
Arxiu FPAC  ©  Jordi Rull  26/07/2014
L'Enric Pallarés reposant la decoració original sota l'atenta mirada d'Antonio Salvador
Enric Pallarés reponiendo la decoración original bajo la atenta mirada de Antonio Salvador
Mr. Enric Pallarés replacing the original decoration under the attentive sight of Mr. Antonio Salvador


Después de una limpieza a fondo se ha realizado una restauración provisional para exposición estática hasta que haya presupuesto y tiempo para hacer la revisión que permita ponerlo de nuevo en vuelo.
Arxiu FPAC  ©  Jordi Rull  26/07/2014
L'Enric Pallarés reposant la silueta de l'oreneta 

Enric Pallarés reponiendo la silueta de la golondrina
Mr. Enric Pallarés replacing the swallow shilouette
 
After deep cleaning, a temporary restoration for static exhibition has been undertaken. The aim is to proceed with the airworthiness inspection as soon as budget and time may allow.
Arxiu FPAC  ©  Jordi Rull  26/07/2014
 Al Swallow EC-BCN li seguiran el Wassmer WA-26 "Squale" EC-GER i el A. Schleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL de la FPAC. 
Arxiu FPAC  ©  Francesc Val  02/08/2014 CCA
Al Swallow EC-BCN le seguirán el Wassmer WA-26 "Squale" EC-GER y el A. Schleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL 
Arxiu FPAC  ©  Francesc Val  02/08/2014 CCA
The Swallow EC-BCN will be followed by the Wassmer WA-26 "Squale" EC-GER and the A. Schleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL
Arxiu FPAC  ©  Francesc Val  02/08/2014 CCA
Amb l'arribada dels tres planadors, se'ns presenta un problema d'espai al taller. Així doncs caldrà accelerar el pla de situació definitiva dels velers ja restaurats per exhibició estàtica a l'àrea del CCA destinada a futures exposicions.

Con la llegada de los tres planeadores se nos plantea un problema de espacio en el taller. Así pues cabrá acelerar el plan de situación definitiva de los veleros ya restaurados para su exhibición estática en el área del CCA dedicada a futuras exposiciones.

With the arrival of the three gliders a space problem appears in the workshop. So it will be necessary to accelerate the plan for the placement of the gliders already restored for static exhibition at the CCA area dedicated to future exhibitions.
 
Arxiu FPAC  ©  Francesc Val  02/08/2014 CCA
Una vitrina restaurada per el SBV Enric Pallarés, al fons es veu l'acumulació de planadors
Una vitrina restaurada por el SBV Enric Pallarés, al fondo se puede ver la acumulación de velerosA showbox restored by Mr. Enric Pallarés VBM. The gliders overflow can be observed on the background

L'acord de col·laboració de la FPAC amb AENA que ens permet utilitzar el taller del CCA preveu que la exposició al CCA d'un cert nombre d'aeronaus de la FPAC pugui afegir valor a les activitats de la divisió comercial d'AENA, responsable de la explotació d'aquest magnífic equipament.

El acuerdo de colaboración de la FPAC con AENA que nos permite utilizar el taller del CCA contempla que la exposición en el CCA de algunas aeronaves de la FPAC pueda añadir valor a las actividades de la división comercial de AENA, responsable de la explotación de este soberbio equipamiento.

The FPAC collaboration agreement with AENA allowing us to use the CCA workshop provides that the exhibition of some aircraft can add value to the activities of the commercial division of AENA, responsible for the operation of this superb equipment.