F-104G D-8282 (1)

Anvers de la tarja d'invitació a l'acte de Recepció del Starfighter

El Lockheed F-104G, D-8282, desarmat i des-motoritzat, va ser adquirit per la FPAC a la Royal Netherlands Air Force en 2013 i s'incorporà a la col·lecció de la FPAC el 6 de Març de 2017.

 

El Lockheed F-104G, D-8282, desarmado y des-motorizado, fué adquirido por la FPAC a la Royal Netherlands Air Force en 2013 y se incorporó a la colección de la FPAC el 6 de Marzo de 2017.

 

The Lockheed F-104G, D-8282, disarmed and des-motorized, was acquired by the FPAC in 2013 from the Royal Netherlands Air Force,  and joined the collection of the FPAC on March 6th.  2017.Revers de la tarja d'invitació a l'acte de Recepció del Starfighter


ADQUISICIÓ I ARRIBADA DEL STARFIGHTER


Després d'un llarg procés administratiu* en el que hi prengueren l'iniciativa i hi tingueren una dedicació plena el Patro de la Fundació, Eddy van Hemmen, que de jove havia estat controlador aeri de la RNethAF, i l'Amic de la FPAC i ara Soci d'Honor de la Fundació, en Frans Lelivelled, que de jove també havia servit a la RNethAF, l'avió va ser transportat des de la Woensdrecht Air Base fins a Sabadell.

El transport per carretera, en una plataforma telescópica i multi articulada de 24 m de llarg, sortí el dia 1 de març i arribà a Sabadell el 3.

El dissabte 4 va ser muntat per l'escamot d'oficials i sub-oficials logístics i mecànics de les Forces Aèries dels Païssos Baixos, que el transportaren.

Un nombrós grup de voluntaris de la FPAC els hi van donar suport el dissabte i el diumenge 5 van fer una neteja a fons de l'avió.

Placa d'agraïment de la FPAC al servei de la RNethAF a càrrec de la recuperació i trasllat del F-104G D-8282.


El dilluns 6 de març, amb la colaboració de la Direcció de l'Aeroport de Sabadell i de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, es realitzà un petit acte formal de recepció de l'aeronau i de reconeixement a les persones i institucions que han resultat ser clau per que el Starfighter formi part de la col·lecció del Jardí-Museu Parc Aeronàutic de Catalunya.

El dimarts 7 de març es va formalitzar el Grup de Voluntaris que estan restaurant l'avió al Taller-Escola de la FPAC, a Sabadell. Grup que està obert a nous voluntaris, doncs hi ha molta feina a fer-hi per que es pugui exposar a l'aire lliure i per que s'en pugui visitar el lloc del pilot.

* Per tractar-se d'un material OTAN la venda des del Departament de Material de la RNethAF a una Fundació Privada va tindre que ser autoritzada per el Departament d'Estat del EEUU.

Va ser autoritzada sota la condició de que en cas de dissolució de la FPAC l'avió passi a ser propietat del Ministerio de Defensa d'Espanya. Ministeri que a través del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire ens va proporcionar tota l'ajuda i comunicació necessàries des de l'inici fins la finalització del procés de compra.


Placa d'agraïment de la FPAC a l'artífex del servei logístic i de muntatge que, sense cap càrrec, ens va fer la RNethAF


PETITA FITXA DEL F-104G D-8282

L'interceptor super sònic F-104G “Starfighter” es un singular exponent de l'enginyeria aeronàutica de finals dels anys 50 aplicada a una missió específica i resolutòria dels problemes amb els que la USAF estava trobant-se a les operacions de Corea: Interceptar i neutralitzar la superioritat dels MiG15 soviètics.

Lockheed optà per una solució minimalista: un disseny de molt alt rendiment en termes de relació potència/pes i de sustentació/resistència aerodinàmica en torn del motor turbojet mes potent de l'època, el General Electric J79.

Els F104 van entrar en servei en 1958 i assoliren diversos rècords, incloent el d'altura 50.000 ft (15.000 m) i el de velocitat 1.328 kts (2.460 Km/h) Mach 2,01.

Les radicals innovacions en configuració aerodinàmica, planta propulsora, sistemes de comandament i de seguretat resultaren en nombrosos incidents i accidents. Els canvis en la estratègia de defensa acabaren amb la seva vida operativa, als USA en 1969. Va romandre operatiu a la resta del mon fins 2004, a Itàlia.

Com suport al sistema de defensa per míssils, i a iniciativa de la Luftwaffe, se'n va desenvolupar una versió multi-ús, el F104G.

El F-104G es la versió de reconeixement, atac a terra i intercepció que es va fabricar amb llicència i subministrar als membres de la OTAN i d'altres aliats dins del programa d'ajuda militar dels USA.

L'any 1965 l'Exèrcit de l'Aire Espanyol va rebre 18 F104G fabricats per Canadair junt amb 3 biplaces d'entrenament TF104G, fabricats per Lockheed. En les mes de 17mil hores de vol fetes en els 7 anys de vida operativa a Espanya, cap dels 21 avions es va perdre en accident. En 1972 es van transferir a Grècia i Turquía.

Al Museo del Aire se'n conserva una unitat comprada a la Luftwaffe. La unitat que s'incorporà a la Col·lecció del Parc Aeronàutic de Catalunya el 6 de març de 2017 va ser fabricada per Fokker i entregada a la RNethAF en 1964.

Placa d'agraïment de la FPAC al principal finançador de les activitats de la FPAC


ADQUISICIÓN Y LLEGADA DEL STARFIGHTER


Después de un largo proceso administrativo* en el que tomaron la iniciativa y tuvieron una dedicación plena el Patron de la Fundación, Eddy van Hemmen, que de joven había sido controlador aéreo de la RNethAF, y el Amigo de la FPAC y ahora Socio de Honor de la Fundación, Frans Lelivelled, que de joven también había servido en la RNethAF, el avión fue transportado desde la Woensdrecht Air Base hasta Sabadell.

El transporte por carretera salió el día 1 de marzo y llegó a Sabadell el 3 a bordo de una plataforma telescópica y multi articulada de 24 m de longitud.

El avión fué ensamblado, el sábado 4, por el pelotón de oficiales y sub-oficiales logísticos y mecánicos de las Fuerzas Aéreas de los Países Bajos, que lo transportaron.

Un numeroso grupo de voluntarios de la FPAC les apoyaron el sábado y el domingo 5 hicieron una limpieza a fondo del avión.

Placa d'agraïment de la FPAC als facilitadors contractuals de la transacció entre la RNethAF i la FPAC


El lunes 6 de marzo, con la colaboración de la Dirección del Aeropuerto de Sabadell y del Aeroclub Barcelona-Sabadell, se realizó un pequeño acto formal de recepción de la aeronave y de reconocimiento a las personas e instituciones que han resultado fue clave para que el Starfighter forme parte de la colección del Jardín-Museo Parque Aeronáutico de Cataluña.

El martes 7 de marzo se formalizó el Grupo de Voluntarios que están restaurando el avión en el Taller-Escuela de la FPAC, en Sabadell. Grupo que está abierto a nuevos voluntarios, pues hay mucho trabajo a hacer para que se pueda exponer al aire libre y para que se en pueda visitar el sitio del piloto.

* Por tratarse de un material OTAN la venta desde el Departamento de Material de la RNethAF a una Fundación Privada tuvo que ser autorizada por el Departamento de Estado del EEUU.

Fue autorizada bajo la condición de que en caso de disolución de la FPAC el avión pase a ser propiedad del Ministerio de Defensa de España. Ministerio que a través del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire nos proporcionó toda la ayuda y comunicación necesarias desde el inicio hasta la finalización del proceso de compra.


Placa d'agraïment de la FPAC al Patró de la Fundació que va iniciar i impulsar en tot moment el procés d'adquisició.


PEQUEÑA FICHA DEL F-104G D-8282

El interceptor supersónico F-104G "Starfighter" es un singular exponente de la ingeniería aeronáutica de finales de los años 50 aplicada a una misión específica y resolutoria de los problemas con los que la USAF estaba encontrándose a las operaciones de Corea: Interceptar y neutralizar la superioridad de los MiG15 soviéticos.

Lockheed optó por una solución minimalista: un diseño de muy alto rendimiento en términos de relación potencia / peso y de sustentación / resistencia aerodinámica envolviendo el turbojet mas potente de la época, el General Electric J79.

Los F104 entraron en servicio en 1958 y alcanzaron varios récords, incluyendo el de altura, 50.000 ft (15.000 m) y el de velocidad, 1.328 kts (2.460 km / h) Mach 2,01.

Las radicales innovaciones en configuración aerodinámica, planta propulsora, sistemas de mando y de seguridad resultaron en numerosos incidentes y accidentes. Los cambios en la estrategia de defensa acabaron con su vida operativa en los USA en 1969. Se mantuvo operativo en el resto del mundo hasta 2004, en Italia.

Como apoyo al sistema de defensa para misiles, y a iniciativa de la Luftwaffe, se desarrolló una versión multi-uso, el F104-G.

El F104G, es un avión de reconocimiento, ataque a tierra e interceptación que se fabricó bajo licencia y se suministró a los miembros de la OTAN y a otros aliados, dentro del programa de ayuda militar de los USA.

En 1965 el Ejército del Aire Español recibió 18 F104G fabricados por Canadair junto con 3 biplazas de entrenamiento TF104G, fabricados por Lockheed. En las más de 17mil horas de vuelo realizadas en los 7 años de vida operativa en España, ninguno de los 21 aviones se perdió en accidente. En 1972 se transfirieron estas unidades a Grecia y Turquía.

En el Museo del Aire se conserva una unidad comprada a la Luftwaffe. La que se incorporó a la Colección del Parc Aeronàutic de Catalunya el 6 de Marzo de 2017 fue fabricada por Fokker y entregada a la RNethAF 1964.

Placa d'agraïment de la FPAC al servei de la RNethAF que va gestionar el complex procés contractual de venda


THE STARFIGHTER OF THE FPAC


After a long administrative process* in which the Foundation's patron, Eddy van Hemmen, who as a young man had been air traffic controller of RnethAF, and the FPAC Friend and now Honorary Member of the Foundation, Frans Lelivelled, who as a young man had also served in RNethAF, the plane was transported from the Woensdrecht Air Base to Sabadell.

Road transport took place on 1 March and arrived in Sabadell on the 3rd of a telescopic and multi-articulated platform of 24 m in length.

The plane was assembled on Saturday 4 by the platoon of officers and sub-officers logistic and mechanics of the Air Force of the Netherlands, who transported it.

A large group of volunteers from the FPAC supported them on Saturday and on Sunday 5 they thoroughly cleaned the plane.

Placa d'agraïment per les facilitats logístiques i personals en el procés d'arribada, recepció i exposició temporal del F-104


On Monday, March 6, with the collaboration of the Sabadell Airport and Aeroclub Barcelona-Sabadell, a small formal act of reception of the aircraft was carried out and recognition of the people and institutions that were the key to the project. Starfighter is part of the collection of the Garden-Museum Aeronautical Park of Catalonia.

On Tuesday, March 7, the Volunteer Group was formalized and they are restoring the plane at the FPAC Workshop-School in Sabadell. Group that is open to new volunteers, because there is much work to do so you can expose the outdoors and so you can visit the pilot's site.

  • Since the aircrat is a NATO material, the sale of the RNethAF's Department of Material to a Private Foundation had to be authorized by the US Department of State. It has been approved under condition that in case of dissolution of the FPAC, the aircraft will be transferred to the Spain's Ministry of Defence. Ministtry that through the Historical and Cultural Service of the Air Force has provided all the necessary support and communication from the beginning to the conclussion of the acquisition process.

Placa d'agraïment al ACBS per patrocinar l'acte de recepció i d'hospitalitat als subministradors, convidats i voluntaris


SMALL NOTE ON THE F-104G D-8282

The super sonic interceptor F-104G "Starfighter" is a unique example of aeronautical engineering in the late 50's applied to a specific mission. To solve the problems that the USAF faced in Korea: to neutralize the superiority of Soviet MiG15.

Lockheed chose a minimalist solution: a high performance power/weight and lift/drag factor design built around the most powerful turbojet engine of the time, the General Electric J79.

The F104 entered service in 1958 and achieved several records, including the ceiling of 50,000 ft (15,000 m) and the speed of 1,328 kt (2,460 km/h) Mach 2.01.

The radical innovations of its aerodynamic configuration, power plant, control systems and safety equipment resulted in many incidents and accidents. Changes in defense strategy ended its USA operational life in 1969. She remained operational around the world until 2004, in Italy.

As a support for missile defense system requested by the Luftwaffe, it was redesigned as a multi-purpose platform, the F-104G.

The F104G is the reconnaissance, ground attack and interception aircraft that was licensed abroad and supplied to NATO members and other allies within the US military aid program.

In 1965 the Spanish Air Force received 18 F104G manufactured by Canadair along with 3 TF104G two seat trainers manufactured by Lockheed. In more than 17 thousand flight hours made in the 7 years of operational life in Spain, none of the 21 aircraft were lost in an accident. In 1972 they were transferred to Greece and Turkey.

In Spain, the Museo del Aire in Cuatro Vientos, Madrid, exhibits a unit sourced from the Luftwaffe. The unit that on March 6th 2017 joined the Collection of the Catalonia Aeronautical Park was built by Fokker and delivered to the RNethAF in 1964.F-104G Characteristics

L: 16,66 m W: 6,36 m H: 4,09 m

Wing Surface: 18,22 m2

Empty Weight: 6.350 Kg MTOW: 13.170 Kg.


F-104G D-8282 GRAPHIC MEMORIAL (1)
1964 - 1980 Operational Life (Recopilació de Conrad Miquel Antich)


 

1985 - 2013 The Budel AB Gate Keeper


A l'entrada de la Base de Budel © FPAC- RNethAF


2014 02 19  Disassembled for removal
2014 - 2017 Stored at Woensdrecht Air Base


© FPAC - Frans Lelieveld

© FPAC - Frans Lelieveld

© FPAC - Frans Lelieveld

© FPAC - Frans Lelieveld

© FPAC - Frans Lelieveld

© FPAC - Frans Lelieveld

© FPAC - Frans Lelieveld

© FPAC - Frans Lelieveld

© FPAC - Frans Lelieveld

© FPAC - Frans Lelieveld

© FPAC - Frans Lelieveld


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada