Restauració del F-4C Phantom II

 

La RESTAURACIÓ del F-4C Phantom II  C.12-26/122-13

NOTA: Les imatges d'aquesta pàgina han estat facilitades per Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC. Quasi totes provenen de SBV que van participar en el procés de muntatge i restauració del Phantom i s'ha fet un gran esforç per documentar-les. No obstant n'hi ha sense informació de data, d'autor i/o personatges que reproduim per el seu valor testimonial. 
Agrairem rebre per correu a pacvoluntari@gmail.com qualsevol informació que ens permeti completar la informació de les imatges aquí reproduides així com altres imatges i informacions que puguin millorar aquesta petita crònica. 

La RESTAURACIÓN del F-4C Phantom II  C.12-26/122-13
NOTA: Las imágenes de esta página han sido facilitadas por Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC. Casi todas proceden de SBV que participaron en el proceso de montaje y restauración del Phantom y se ha hecho un gran esfuerzo para documentarlas. No obstante y aunque hay algunas sin  información de fecha, autor y/o personajes, las reproducimos por su valor testimonial. 
Agradeceremos recibir por correo electrónico a pacvoluntari@gmail.com cualquier información sobre las imágenes aquí reproducidas asi como otras imágenes e informaciones que puedan mejorar esta pequeña crónica.

The RESTORATION of the F-4C Phantom II  C.12-26/122-13
NOTICE: The images of this page have been provided by FPAC Volunteer Benefactor Members. Almost all come from VBM that participated in the process of our Phantom II's assembly and restoration. Although in some cases we've not received all credits of the image like date, author and/or pictured characters, we decided to publish it in consideration to its testimonial value. 
Please send us by email to pacvoluntari@gmail.com any information you may have on the following images as well as any other image or information that may improve this small chronicle.


 Im. 001 Arxiu FPAC © 2011 Mikhail Svetlov - Ejército del Aire -  FPAC
Michail Svetlov @ wings palette


Antecedents, Agraiments i Crònica d'un somni fet realitat per els Voluntaris de la FPAC


Im. 002 Arxiu FPAC © Ejército del Aire
(Imatge disponible a Internet)


Antecedentes, Agradecimientos y Crónica de un sueño hecho realidad por los Voluntarios de la FPAC


Im. 003 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 18/04/2014

Background, Acknowledgements and Chronicle of a dream made real by the FPAC Volunteers


Im. 004 Arxiu FPAC © J. A. Nebreda

 

Antecedents


Cap a l'any 2000 la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, amb només tres anys de vida, començava a consolidar les principals línies d'actuació que anaven a definir la seva personalitat:

 • la formació de mecànics d'aviació i aprenents, amb una forta component de labor social d'integració de joves.
 • la recopilació d'entrenadors antics per restaurar i posar-los en vol, tant civils com militars, de motor o velers.
 • la creació d'una col · lecció d'aeronaus estàtiques i motors per al futur museu a l'Aeroport de Sabadell.

Des del principi es posà l'accent en preferir avions dissenyats, construïts i operats a Espanya, per aquest motiu es feren molts esforços per aconseguir i restaurar avions de prestacions una mica discretes (Aisa I-11B i I-115, per exemple), en comptes d'optar per aeronaus més vistoses però que eren alienes a la nostra història i fins abundants en altres països.

La relació de la FPAC amb l'Exèrcit de l'Aire va anar creixent donada la coincidència d'objectius i es va arrodonir amb la signatura del Conveni de col·laboració entre FPAC i SHYCEA.

Una bona part dels patrons d'aquella època havien passat per l'Exèrcit de l'Aire ja fos a través de la MAU, l'escala de complement o el servei militar. Les diferents edats provocaven situacions tan curioses com el fet que visitant la Base de Saragossa, els nostres patrons o socis podien explicar fragments de la seva història que anaven des de principis dels anys 50 amb els Heinkel / CASA 111 fins l'Hèrcules, passant pel Sabre i el T33. Molts dels nostres patrons estaven en possessió de la Creu del Mèrit Aeronàutic, obtinguda en diferents èpoques i per diferents motius.

La celebració dels festivals "Festa al Cel" al setembre i el de la "Patrona" a Sabadell, comptaven amb la participació de diverses unitats de tot tipus provocant una intensa convivència entre pilots, mecànics, socis... va resultar especialment emotiva la passada de l'Eurofighter sobre la platja barcelonina, davant del JEMA, en formació tancada amb el nostre Saeta. Un bell símbol.

En aquell context, la relació amb el SHYCEA es va incrementar, i es van inventariar els diferents aeroplans que havien estat cedits en dipòsit a la PAC o el seu precursor Centre Aeri, de Vilanova i la Geltrú, on el nostre President Fundador, en Manuel Pons Fontanillas havia creat la primera escola civil de mecànics d'aviació. Aquestes aeronaus havien estat cedides en el seu moment pel JEMA Tinent General D. Emiliano Alfaro Arregui.

En revisar l'inventari amb el General Miguel Ruiz Nicolau, director del Museu de l'Aire, i el General de Divisió José Sánchez Méndez, cap del SHYCEA, van comentar la manca de material relativament modern que completés la història dels reactors de l'EA. Es disposava de Saeta, Supersaeta, Sabre i T33, però no del F-104 Starfighter, F5, Mirage o Phantom.

En aquella època la possibilitat més realista va ser l'obtenció d'algun dels F4 estacionats des de feia anys a Torrejón com a conseqüència de l'entrada a l'OTAN i l'aplicació d'acords de desarmament.

Era un dels avions més superbs que havien volat amb la creu de Sant Andreu, però es van obviar dos petits "detalls":
- D'una part que durant anys s'havien anat canibalitzant per assortir de peces als F4 en vol, de manera que a tots els faltaven peces;

- En segon lloc, el desmuntatge i el transport a Sabadell eren tasques titàniques per un grapat de voluntaris aficionats.

Així, si en una primera etapa, la signatura del conveni de cessió de l'F4 va ser obra de Ruiz Nicolau i Sánchez Méndez, amb el suport total del llavors JEMA, general de l'Aire Juan Antonio Lombo López, en una segona i definitiva fase, el desmuntatge i transport a Sabadell, es va deure a l'amabilitat de CASA, que desmuntant-ne un F4 per a la seva factoria de Sevilla, va desmuntar el destinat a la FPAC a suggeriment del MALOG.

El transport, en tres bateres i un camió, va anar a càrrec de l'EA per decisió del Tinent General José Rico Guaita a qui estarem sempre agraïts.

A partir del moment de l'arribada va començar la tercera fase del nostre particular repte ... a partir d'unes restes incompletes que portaven més de 20 anys al sol, reconstruir, restaurar i tornar a aquest fantàstic avió una aparença encara millor de la que va dur a Espanya procedent d'una base anglesa en els anys 70.

Però aquesta ja és una altra història, la que intentem explicar en aquesta pàgina del blog dels Voluntaris de la FPAC.


AgraïmentsLa relació d'amics de l'Exèrcit de l'Aire que han col·laborat d'una manera o altre per fer realitat aquest somni de la FPAC seria molt extensa, però no podem deixar de citar, a més dels principals protagonistes ja referits, als generals de l'Aire D. Eduardo González-Gallarza i D. Francisco José García de la Vega; Tinents Generals D. Juan Antonio del Castillo Masete i D. Carlos Gómez Arruche, Generals D. Bayardo Abós Coto, D. Alejandro Mendo Álvarez, D. Enrique Pina Díaz, D. Francisco Javier Criado Portal, D. Carlos Pérez de Uribarri, D. Antonio García Lozano i amb especial record i afecte, al nostre bon amic el general D. Alberto Cenalmor Balari.

A tots ells i a l'Exèrcit de l'Aire el nostre agraïment per la confiança dipositada en el treball i l'esperit aeronàutic de la gent de la FPAC.

I també cal estendre el nostre agraïment a tots els que, partint des dels materials i serveis facilitats per l'Exèrcit de l'Aire han fet possible que el somni d'uns "aerotrastornats" es materialitzés en el que avui es una atracció cultural aeronàutica de primer ordre.
 • Equip  Tècnic de Socis Benefactors Voluntaris de Restauració i Muntatge de la FPAC.
 • Cap del Taller-Escola i Alumnes del Taller-Escola de la FPAC. 
 • Patronat i Socis Benefactors de la FPAC. 
 • Aportacións Econòmiques Privades d'Amics de la FPAC.
 • Direcció i Personal de l'Aeroport de Sabadell, AENA, Fundació AENA.
 • GRÚAS SERRAT, ORTUÑO SERRALLERS, INDUSTRIAS TECKDAKI, AQUATALL, GOODAIR,  Revista ASETMA. 

Im. 005 Arxiu FPAC © 
Imatge sense crèdits trobada a Internet

 

Antecedentes


Hacia el año 2000 la Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya, con solo tres años de vida, empezaba a consolidar las principales líneas de actuación que iban a definir su personalidad:

 • la formación de mecánicos de aviación y aprendices, con una fuerte componente de labor social de integración de jóvenes.
 • la recopilación de entrenadores antiguos para restaurarlos y ponerlos en vuelo, tanto civiles como militares, a motor o veleros.
 • la creación de una colección de aeronaves estáticas y motores para el futuro museo en el Aeropuerto de Sabadell.

Desde el principio de puso el acento en preferir aviones diseñados, construidos y operados en España, de ahí que muchos esfuerzos se encaminasen a conseguir y restaurar aviones de prestaciones un tanto discretas (Aisa I-11B e I-115, por ejemplo), en vez de optar por aeronaves más vistosas pero que eran ajenas a nuestra historia y hasta abundantes en otros países.

La relación de la FPAC con el Ejército del Aire fue creciendo dada la coincidencia de objetivos y se redondeó con la firma del Convenio de colaboración entre FPAC y SHYCEA.

Una buena parte de los patronos de aquella época habían pasado por el Ejército del Aire ya fuese a través de la MAU, la escala de complemento o el servicio militar. Las diferentes edades provocaban situaciones tan curiosas como el hecho de que visitando la Base de Zaragoza, nuestros patronos o socios podían explicar fragmentos de la historia de la misma que iban desde principios de los años 50 con los Heinkel/CASA 111 hasta el Hércules, pasando por el Sabre y el T33. Muchos de nuestros patronos estaban en posesión de la Cruz del Mérito Aeronáutico, obtenidas en diferentes épocas y por distintos motivos.

La celebración de los festivales “Festa al Cel” en Septiembre y el de la “Patrona” en Sabadell, contaban con la participación de varias unidades de todo tipo provocando una intensa convivencia entre pilotos, mecánicos, socios... resultó especialmente emotiva la pasada sobre la playa barcelonesa, ante el JEMA, del Eurofighter en formación cerrada con nuestro Saeta. Un bello símbolo.

En aquel contexto, la relación con el SHYCEA se incrementó, y se inventariaron los distintos aeroplanos que habían sido cedidos en depósito a la PAC o su precursor el Centre Aeri, de Vilanova i la Geltrú, donde nuestro Presidente Fundador, Don Manuel Pons Fontanillas había creado la primera escuela civil de mecánicos de aviación. Dichas aeronaves habían sido cedidas en su día por el JEMA Teniente General D. Emiliano Alfaro Arregui.

Al revisar el inventario con el General D. Miguel Ruiz Nicolau, Director del Museo del Aire, y el General de División D. José Sánchez Méndez, jefe del SHYCEA, comentaron la falta de material relativamente moderno que completase la historia de los reactores del E.A. Se disponía de Saeta, Supersaeta, Sabre y T33, pero no del F104 Starfighter, F5, Mirage o Phantom.

En aquella época la posibilidad más realista fue la obtención de alguno de los F4 estacionados desde hacía años en Torrejón como consecuencia de la entrada en la OTAN y la aplicación de acuerdos de desarme.

Era uno de los aviones más soberbios que habían volado con la cruz de San Andrés, pero se obviaron dos pequeños “detalles” :

De una parte que durante años se habían ido canibalizando para surtir de piezas a los F4 en vuelo, por lo que a todos les faltaban piezas;

En segundo lugar, el desmontaje y el transporte a Sabadell eran labores titánicas para un puñado de voluntarios aficionados.

Así, si en una primera etapa, la firma del convenio de cesión del F4 fue obra de Ruiz Nicolau y Sánchez Méndez, con el apoyo total del entonces JEMA, General del Aire D. Juan Antonio Lombo López, en una segunda y definitiva fase, el desmontaje y transporte a Sabadell, se debió a la amabilidad de CASA, que desmontando un F4 para su factoría de Sevilla, desmontó el destinado a la FPAC a sugerencia del MALOG.

El transporte, en tres bateras y un camión, corrió a cargo del E.A. por decisión del Teniente General D. José Rico Guaita a quién estaremos siempre agradecidos.

A partir del momento de la llegada empezó la tercera fase de nuestro particular reto... a partir de unos restos incompletos que llevaban más de 20 años al sol, reconstruir, restaurar y devolver a este fantástico avión una apariencia aun mejor de la que trajo a España procedente de una base inglesa en los años 70.

Pero esa ya es otra historia, la que intentamos contar en esta página de nuestro blog.


Agradecimientos


La relación de amigos del Ejército del Aire que han colaborado de un modo u otro para hacer realidad este sueño de la FPAC sería muy extensa, pero no podemos dejar de citar, además de a los principales protagonistas ya referidos, a los Generales del Aire D. Eduardo González-Gallarza y D. Francisco José García de la Vega; Tenientes Generales D. Juan Antonio del Castillo Masete y D Carlos Gómez Arruche, Generales D. Bayardo Abós Coto, D. Alejandro Mendo Álvarez, D. Enrique Pina Díaz, D. Francisco Javier Criado Portal, D. Carlos Pérez de Uribarri, D. Antonio García Lozano y con especial recuerdo y cariño, a nuestro buen amigo el General D. Alberto Cenalmor Balari.

A todos ellos y al Ejército del Aire nuestro agradecimiento por la confianza depositada en el trabajo y el espíritu aeronáutico de la gente de la FPAC.

Y también cabe extender nuestro agradecimiento a todas las personas que, a partir de los materiales y servicios facilitados por el Ejército del Aire han hecho posible que el sueño de unos "aerotrastornados" se materializara en lo que hoy es una atracción cultural aeronáutica de primer orden.
 • Equipo  Técnico de Voluntarios de Restauración y Montaje de la FPAC. 
 • Jefe del Taller-Escuela y Alumnos del Taller-Escuela de la FPAC. 
 • Patronato y Socios Benefactores de la FPAC. 
 • Aportaciones Económicas Privadas de Amigos de la FPAC.
 • Dirección y Personal del Aeropuerto de Sabadell, AENA, Fundación AENA.
 • GRÚAS SERRAT, ORTUÑO SERRALLERS, INDUSTRIAS TECKDAKI, AQUATALL, GOODAIR,  Revista ASETMA.


Im. 006 Arxiu FPAC © Francisco Andreu
Aeroport de Son Sant Joan, Mallorca - Sept. 1981
www.aviationcorner.net


 

Background


By 2000 the Foundation Parc Aeronautic de Catalunya, FPAC, with only three years of life, began to consolidate the main priorities that would define its personality:
 - Training of aviation mechanics and apprentices with a strong social focus, the integration of youth in the labour market.
- Collecting old aircraft to restore and put them in flight, both civilian and military, powered or gliders. 

- Creating a collection of static aircraft and engines to be displayed in a museum to be built at Sabadell airport.

Since the beginning, the emphasis was on aircraft designed, built and operated in Spain. Hence the many efforts to get and restore aircraft of somewhat doubtful performance like the Aisa I-11B and I-115, instead of opting for brilliant aircraft that weren't part of our history although quite abundant and available in other countries.
The FPAC relationship with the Spanish Air Force matured given the coincidence of objectives and was formalized with the signing of a cooperation agreement between the FPAC and the SHYCEA, the Historical Service of the Spanish Air Force.
By that time many of the Patrons of the Foundation had served in the Spanish Air Force, either in the Summer Training Program for University Students (MAU), the Sub Officer Scale Training Program or by compulsory military service. The broad range of ages represented in the FPAC Benefactor Membership caused curious situations like them being able to explain to a Zaragoza Airforce Base tour guide, many of the historical episodes of the base. Stories that ranged from the early 50s with the Heinkel/CASA 111 to the Hercules days, passing by the Sabre and the T33 time. For different reasons and in different circumstances many of the FPAC Patrons had been awarded with the Aeronautical Merit Cross.
The celebration of September flying shows "Festa al Cel" in Barcelona and "The Patron" in Sabadell included the participation of several units of all types causing an intense relationship between pilots, mechanics, benefactor members... it was especially emotional the Eurofighter flyover of Barcelona beach in close formation with our Super Saeta. A flight in front of the Spanish Airforce Head of Staff (JEMA). A beautiful symbol.
In that context, the relationship with the SHYCEA increased, and we proceeded to inventory and document the airplanes that had been transferred in trust to the FPAC or to its precursor, the Centre Aeri of Vilanova i La Geltrú where our Founder President, Mr. Manuel Pons Fontanillas created the first civil aviation mechanics school. These aircraft had been assigned at the time by the JEMA Lieutenant General D. Emiliano Alfaro Arregui.
In reviewing the inventory with General D. Miguel Ruiz Nicolau, Director of the Museum of Air and the head of the SHYCEA, Division General D. José Sánchez Méndez, they commented on the absence of relatively modern material that could complete the history of the Spanish Airforce Jets. The FPAC had the Saeta, Supersaeta, Sabre and T33, but neither the F104 Starfighter, nor the F5, the Mirage or the F4 Phantom.
At that time the most realistic chance was to obtain one of the F4´s stationed in Torrejon for years following Spain's entry into NATO and the implementation of international agreements on disarmament.
The F4 was one of the most magnificent planes that had flown with the cross of St. Andrew, but two small "details" were disregarded:
Firstly, cannibalizing parts to keep other F4´s in flight, had been a normal practice. So all aircraft had missing parts.
Secondly, that dis-assembly and transport to Sabadell was a titanic task for such a small handful of amateur volunteers.
Thus, if in the first stage, the signing of the transfer of the F4 was the work of Ruiz Nicolau and Sánchez Méndez, with the full support of the then JEMA, General D. Juan Antonio Lombo López, the second phase, the disassembly and transport to Sabadell, was made possible by the kindness of CASA by the suggestion of the head of the Air Force Logistics (MALOG). It was a matter of synergistic cooperation. Since CASA also had to disassemble an F4 to be exhibited at their Sevilla factory, they did the same for the F4 allocated to the FPAC.
The transportation of the sections and parts required three flat bed trucks and a container truck and these were provided by Spanish Air Force Logistics. This was upon a decision of the Lieutenant General D. José Rico Guaita to whom we are forever grateful.
From the moment of arrival there began the third phase of our particular challenge... To restore and return this great aircraft to an appearance even better that the one when she was brought to Spain from a British base in the 70's, building on some incomplete remains that had been kept under the sun for more than 20 years,.
But that's another story, the one we try to explain in this page of our blog.

Acknowledgements

 

The list of the Air Force friends who have contributed in one way or another to make the FPAC dream becoming real would be extensive.
However we cannot fail to mention, in addition to the main characters already mentioned, the Air Generals
D. Eduardo González-Gallarza and D. Francisco José García de la Vega; the Lieutenant Generals D. Juan Antonio del Castillo Masete and D. Carlos Gomez Arruche; the Generals D. Bayardo Abós Coto, D. Alejandro Mendo Álvarez, D. Enrique Pina Díaz, D. Francisco Javier Criado Portal, D. Carlos Pérez de Uribarri, D. Antonio García Lozano and with an especial rememberance and affection our good friend the General D. Alberto Cenalmor Balari.

To all them and to the Spanish Air Force our appreciation for the confidence given to the work and the aeronautic spirit of the FPAC people.Our recognition and thanks must be extended as well to all those who, from the materials and services provided by the Spanish Air Force, materialized the dream of a bunch of "air derranged fellows" into what today is a top level air heritage cultural attraction.

 • The FPAC Volunteer Technical Task Force for Assembly and Restoration.
 • The Head and the Students of the FPAC Workshop-School.
 • The FPAC Benefactor members and Board of Trustees
 • The Private Economic Contributions of many FPAC Friends.
 • The Personnel and Management of the Sabadell Airport, AENA and AENA Foundation.
 • GRÚAS SERRAT, ORTUÑO SERRALLERS, INDUSTRIAS TECKDAKI, AQUATALL, GOODAIR, ASETMA Magazine.

Im. 007 Arxiu FPAC © Francisco Andreu
Aeroport de Barcelona - El Prat, 1982
www.aviationcorner.net

 

La Crònica

 

Gener del 2003 

Era gener de 2003 quan el Phantom II cedit en dipòsit a la FPAC ens va arribar desmuntat en més de 20 seccions i parts...

 

Im. 008 Arxiu FPAC ©Im. 009 Arxiu FPAC © Jordi Rull Dalmau (9/2/2003)

 

La Crónica


Enero de 2003

Era Enero de 2003 cuando el Phantom II cedido en depósito a la FPAC llegó desmontado en más de 20 secciones y partes...

 
Im. 010 Arxiu FPAC ©


Im. 011 & 012 Arxiu FPAC © (11) Joaquim Rodríguez 26/1/2003  (12)

 

The Chronicle


January 2003 

It was January of 2003 when the Phantom II consigned to the FPAC arrived disassembled by more than 20 big sections and parts…

Im. 013 & 014 A & B  Arxiu FPAC © Jordi Rull  9/02/2003  (013) 
Im. 015 Arxiu FPAC ©

Gener del 2003

La cabina estava tan neta com un galliner. 

Im. 016 & 017 Arxiu FPAC © Xavier Jordà 10/04/2003


Enero de 2003

La cabina estaba tan limpia como un gallinero. 
Im. 018 & 019 Arxiu FPAC © Xavier Jordà 10/04/2003

January 2003

The cockpit was as clean as a henhouse.
Im. 020 & 021 Arxiu FPAC © Xavier Jordà 10/04/2003

Gener del 2004

El EEAA necessitaba el suport posterior del fuselatge (SRD-7), de manera que aquest va quedar sobre uns pneumàtics a terra. 


Enero de 2004

El EEAA necesitaba el soporte posterior del fuselaje (SRD-7), por lo que este quedó en el suelo sobre unos neumáticos. 


January 2004

The Spanish Airforce needed the rear fuselage support (SRD-7), so it had to be left resting over tires placed on the ground. 

Im. 022 Arxiu FPAC © Christian A. Amado

Planificant l'ensamblatge 

Durant gener/febrer de 2004 es va establir un procés d'acoblament dividit en 5 fases indispensables i prèvies al muntatge final i restauració.

A: Suport dels semiplans centrals alars i posterior entroncament entre ells.

B: Restauració de les potes del tren d'aterratge principal i el seu muntatge i blocat, en posició baixat, a l'ala central, ja unida. Restauració del tren davanter i preparació per el seu muntatge posterior.

C: Col·locació i suport del fuselatge principal i davanter sobre tres suports, preparació per el seu muntatge posterior

D: Instal·lació del ala amb el fuselatge. Instal·lació del tren davanter i el seu blocatge en el fuselatge. Posada de l'avió a terra sobre les seves rodes.

E: Instal·lació de una barra de remolc per el rodatge de l'aeronau a una àrea de restauració, preferiblement coberta.


Im. 023 Arxiu FPAC © Joaquim Rodriguez   26/01/2003Planificando el ensamblaje


Durante Enero/Febrero del 2004 se establece un proceso de ensamblado dividido en 5 fases indispensables y previas al montaje final y restauración.

A: Soporte de los semiplanos centrales alares y posterior empalme entre ellos.

B: Restauración de las patas del tren de aterrizaje principal y su montaje y blocado, en posición abajo, al ala central, ya unida. Restauración del tren delantero y preparación para su montaje posterior.

C: Colocación y soporte del fuselaje principal y delantero sobre tres soportes, preparación para su montaje posterior.

D: Instalación del ala con el fuselaje. Instalación del tren delantero y su blocaje al fuselaje. Puesta del avión en el suelo sobre sus ruedas.

E: Instalación de una barra de remolque para el rodaje de la aeronave a un área de restauración, preferiblemente cubierta.


Im. 024 Arxiu FPAC ©Planning the assembly


During January/February 2004 an assembly process divided into 5 phases was established. Those were necessary to be performed prior to the final assembly and restoration.

A: Bedding of the central wing sections, levelling, joining and locking.

B: Restoration of the main gear struts. It’s assembly and installation in lock & down position to the central section of the wing. Restoration of the nose gear and preparation for its ubsequent assembly.

C: Placement and bedding of the main & front fuselage sections over three supports, prepration for its subsequent assembly.

D: Wing to fuselage installation. Nose gear assembly in down & locked position. Lowering of the aircraft to the ground,resting on its wheels.

E: Towbar installation and towing of the aircraft to a restoration area, preferably covered.Im. 25 & 26 Arxiu FPAC © (25) ___ (26) Joaquim Rodríguez 19/6/2009Març/abril del 2004


Un cop decidit el procés d'ensamblatge apareixeren els dos primers inconvenients. Les semi-ales centrals estaven descansant sobre uns pneumàtics a terra, igual que el fuselatge que tristament va començat a perdre algun "souvenir".Marzo/Abril de 2004


Una vez decidido el proceso de ensamblaje, aparecieron los dos primeros inconvenientes. Las semi-alas centrales estaban descansando sobre unos neumáticos en el suelo al igual que el fuselaje que, tristemente, empezó a perder algún que otro “souvenir”.March/April 2004


Once the assembly proces was decided, the firsts two problems appeared. The sections of the wings were resting over tires placed on the ground, like the fuselage was. Moreover, the fuselage left on the ground sadly losed some “souvenirs”.


Im. 027 Arxiu FPAC © Néstor La Orden Bueno
www.aire.org

Juny/juliol del 2004


Acabada l'estructura del suport SRD-7 es fabrica la base contornejada superior de suport del fuselatge. Amb una grua de 70 tones de capacitat es col·loca de nou el fuselatge sobre els bressols, quedant així l'avió d'una manera més digna.


Junio/Julio de 2004


Terminada la estructura del soporte SRD-7 se fabrica la base contorneada superior de apoyo del fuselaje. Con una grúa de 70 toneladas de capacidad se coloca de nuevo el fuselaje sobre las cunas, quedando así el avión de una manera más digna.

June/July 2004


Once the SRD-7 structure is finished a top contoured support for the fuselage is fabricated. With a 70 tons capacity crane, fuselage is placed back over the cradles, thus leaving it in a more dignified manner.Im. 028 Arxiu FPAC ©

Agost del 2004


Es construeixen sis trípods dotats de rodes giratòries amb cargols de bloqueig a la base i gats hidràulics per suportar en estàtic un pes de 3 tones cadascun. 


Im. 029 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 19/8/2004

Agosto de 2004


Se construyen seis trípodes dotados de ruedas giratorias con husillos de bloqueo en su base y gatos hidráulicos para soportar en estático un peso de 3 toneladas cada uno. 

Im. 030 Arxiu FPAC © Francesc Val  19/08/2004
Els voluntaris Manuel de Juan, Joaquim Rodríguez, Paul Sereix i Jordi DuránAugust 2004


Six tripods are built. They are provided with casters with locking screws at their base and with hydraulic jacks capable to support 3 tons of static weight each. 


Im. 031 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 31/8/2004

Setembre del 2004 – Comença la fase A.


Serà en aquest mes quan es comenci a treballar realment a l'avió després de mesos d'estudi. Des d'ara ja es poden manipular els plànols amb seguretat, tenint en compte que cada un d'ells sense comptar el tren d'aterratge ni els semiplans exteriors ni superfícies de control, pesen de l'ordre dels 1100 Kg 


Im. 032 Arxiu FPAC © Francesc Val  4/10/2004


Septiembre de 2004 - Empieza la fase A.


Será en este mes cuando se comience a trabajar realmente en el avión tras meses de estudio. A partir de ahora ya se pueden manipular los planos con seguridad, teniendo en cuenta que cada uno de ellos sin contar el tren de aterrizaje ni los semiplanos exteriores ni superficies de control, pesan del orden de los 1100 Kg. 


Im. 033 Arxiu FPAC © Francesc Val  4/10/2004
Els alumnes Sergi Mayoral, Aarón Calvente i Miguel Malagón


September 2004 – The Phase A begins


After months of study, from now the real work on the aircraft will start. Wings can now be safely handled since without the outboard wings, the landing gear and control surfaces the weight of each wing inner section is of about 1100 Kg. 

Im. 034 Arxiu FPAC © Francesc Val  4/10/2004
Els alumnes Aarón Calvente i Marcos Fernández

Im. 035 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 12/9/2004

Octubre del 2004


S'uneixen els semiplans i es col·loquen les plaques d'entroncament i els reblons i cargols associats, en total uns 350 aproximadament.


Im. 036 Arxiu FPAC © Francesc Val  4/10/2004


Octubre de 2004


Se unen los semiplanos y se colocan las placas de empalme y los remaches y tornillos asociados, en total unos 350 aproximadamente.


Im. 037 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 12/9/2004October 2004


The inner wings are joined and the joining splicer plates and their associated rivets and bolts are installed, in total about 350 units.

Im. 038 Arxiu FPAC © Francesc Val  10/10/2004

 

FASE B: Restauració de les potes del tren d'aterratge principal i el seu muntatge i blocat, en posició baixat, a l'ala central, ja unida. Restauració del tren davanter i preparació per al seu muntatge posterior.


FASE B: Restauración de las patas del tren de aterrizaje principal y su montaje y blocado, en posición abajo, al ala central, ya unida. Restauración del tren delantero y preparación para su montaje posterior.

PHASE B: Restoration of main gear struts. Its assembly and installation in lock & down position to center wing already joined. Restoration of nose gear and preparation for subsequent assembly.

 
Im. 039 Arxiu FPAC © Francesc Val  18/03/2004

Novembre del 2004


S'inicia la fase B amb els treballs de restauració del tren principal esquerre.Im. 040 Arxiu FPAC © Francesc Val


Noviembre de 2004


Empieza la fase B con la restauración del tren principal izquierdo.Im. 041 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 20/1/2005November 2004


Left main gear restoration is initiated. Therefore Phase B has started.

Im. 042 & 043 Arxiu FPAC © Francesc Val (42) Joaquim Rodríguez 20/01/2005 (43)  17/02/2005

Im. 044 Arxiu FPAC
© Francesc Val  17/02/2005

  

Desembre del 2004


Es munta la pota del tren principal esquerre ja totalment restaurada.
Es continua treballant a la resta del tren principal
per equipar-lo amb un sistema de rodes i pneumàtics totalment restaurats i aptes per que es pugui poder rodar l'avió
Diciembre de 2004


Se monta la pata del tren principal izquierdo ya totalmente restaurada.
En el resto del tren se sigue trabajando para
equiparlo con ruedas y neumáticos restaurados
y aptos para que se pueda rodar el avión . Im. 045 Arxiu FPAC
© Joaquim Rodríguez 11/02/2005

 

December 2004


A fully restored left main gear is installed.
The works on the remaining gear legs and wheel system continue. 
The aim is to restore the wheels and tires as to
allow a safe and durable towing of the aircraft.

Im. 046 Arxiu FPAC © Francesc Val  17/02/2005
Els alumnes Àlex González i Sergi Mayoral

Gener/abril del 2005


Es pinten les peces del tren dret i el de morro. Es munta el tren dret.

El bastidor mòbil que suporta l'ala és travat perquè sigui suportada amb quatre trípods en lloc de sis, i se'l trasllada al lloc de R1 on s'acoblarà amb el fusellatge.

Amb els dos trípods sobrants i amb la base de fusta es munta el suport del fusellatge davanter (SRD-5).

Queda finalitzada la Fase B 

Im. 047 Arxiu FPAC ©
Els voluntaris Manuel de Juan, Francesc Val i Joaquim Rodríguez


Im. 048 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 20/1/2005
Enero/Abril de 2005


Se pintan las piezas del tren derecho y el de morro. Se monta el tren derecho.

El bastidor móvil que soporta el ala es arriostrado para que sea soportada con cuatro trípodes en lugar de seis, y se le traslada al lugar de Romeo 1 donde se ensamblará con el fuselaje.

Con los dos trípodes sobrantes y con la base de madera se monta el soporte del fuselaje delantero (SRD-5).

Queda finalizada la Fase B.Im. 049 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 16/6/2005


Im. 050 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 16/6/2005

January/April 2005


Parts of right and nose gear are painted. The right main gear is installed.

The movable frame supporting the wing is braced to be supported with four tripods instead of six, and its moved to Romeo 1 apron area, where it will be joined with its fuselage.

Whith the two spare tripods and a wood support a forward fuselage SRD-5 support is arranged.

Thereby the Phase B is completed. 

Im. 051 Arxiu FPAC © Francesc Val  16/06/2005
Els alumnes ---- i Eric Brunet 

Im. 052 Arxiu FPAC © Francesc Val 16/06/2005
FASE C: Col·locació i suport del fuselatge principal i davanter dalt de dos suports (Treball realitzat al juliol de 2004) i preparació per al seu muntatge posterior. 
 
FASE C: Colocación y soporte del fuselaje principal y delantero sobre dos soportes (Trabajo realizado en Julio del 2004) y preparación para su montaje posterior.
PHASE C: Placement and support of main & front fuselage over two supports (A work performed in july 2004) and subsequent assembly preparation.

Im. 053 Arxiu FPAC © Francesc Val 19/08/2004
Els voluntaris Manuel de Juan i Joaquim Rodríguez

L’unic conjunt de cargol i famella que ens va arribar.
El único conjunto de tornillo y tuerca que nos llegó. 
The sole bolt and nut set available when the aircraft arrived. 

Im. 054 Arxiu FPAC ©
Joaquim Rodríguez 23/5/2014

Juny / juliol del 2005


Comença la Fase C. Es fabriquen casquets i segments d'unió de l'ala i fusellatge atès que són inexistents en l'exemplar de la PAC. 
El sistema que es va utilitzar per ajuntar les alas amb el fuselatge consistia en un total de 16 cargols desde M10 x 75 m/m de llergada fins a M 22 x 180 m/m amb espaiadors fets i ajustats a mida.Im. 055 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 23/5/2014

Junio / Julio de 2005


Comienza la Fase C. Se fabrican casquillos y segmentos de unión del ala y fuselaje dado que son inexistentes en el ejemplar de la PAC.

El sistema que se utilizó para unir alas con fuselaje consistía en un total de 16 tornillos desde M 10 x 75 m/m de largo hasta M 22 x 180 m/m con espaciadores hechos y ajustados a la medida necesaria


June / July 2005


Phase C begins. Caps, bushings and segments to fix the wing box to the fuselage have to be manufactured. Only one set of nut and bolt was supplied with our aircraft. 
The system employed to join the wing box to the fuselage consisted of 16 bolts ranging from M 10 x 75 m/m lenght to M 22 x 180 m/m lenght with tailored bushings.

Im. 056 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 8/9/2005

 

FASE D: Instal·lació del ala amb el fuselatge. Instal·lació del tren davanter i el seu blocatge al fuselatge. Posada de l'avió a terra sobre les seves rodes.


FASE D: Instalación del ala con el fuselaje. Instalación del tren delantero y su blocaje al fuselaje. Puesta del avión en el suelo sobre sus ruedas.


PHASE D: Wing to fuselage installation. Nose gear assembly in down & locked position. Lowering the aircraft to the ground to rest on its wheels. 

 
Im. 057 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 8/9/2005

 

Setembre del 2005


El dia 8 i mitjançant un camió plataforma i una grua de gran tonatge el fuselatge és hissat sobre els suports SRD-5, SRD-6 i SRD-7, quedant aquest a uns pocs centímetres per sobre del conjunt de l'ala i el seu bressol.Im. 058 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 8/9/2005

Im. 059 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 8/9/2005


Septiembre de 2005


El día 8 y mediante un camión plataforma y una grúa de gran tonelaje el fuselaje es izado sobre los soportes SRD-5,SRD-6 y SRD-7, quedando este a unos pocos centímetros por encima del conjunto del ala y su cuna.Im. 060 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 8/9/2005

Im. 061 Arxiu FPAC ©  Joaquim Rodríguez 8/9/2005


 

September 2005


On day 8th and using a flat bed platform truck and a large capacity crane the fuselage is hoisted and placed over SRD-5, SRD-6 and SRD-7 supports, resting it by a few inches over the wing and its cradle.


Im. 062 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 8/9/2005

Im. 063 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 8/9/2005

Octubre del 2005


Es puja l'ala, es col·loquen els elements de subjecció i es procedeix al seu apretat. Entre els dies 18 i 20 es procedeix a aixecar al màxim el bressol de l'ala per separar el conjunt fuselatge ala, dels suports SRD-6 i SRD-7 que són retirats. Es baixa l'avió d'una manera gradual al nivell del sòl. L'avió es posa a la plataforma d'estacionament amb el seu propi tren d'aterratge i finalitza la Fase D.


Im. 064 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 23/5/2014


Im. 065 & 066 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 14/10/2005  & 28/10/2005

Octubre de 2005


Se sube el ala, se colocan los elementos de sujeción y se procede a su apriete. Entre los días 18 y 20 se procede a levantar al máximo la cuna del ala para separar el conjunto fuselaje ala, de los soportes SRD-6 y SRD-7 que son retirados. Se baja el avión de una forma gradual al nivel del suelo. El avión posa en la plataforma de estacionamiento sobre su propio tren de aterrizaje y finaliza la Fase D.Im. 067 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 23/5/2014


Im. 068 & 069 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 14/10/2005

October 2005


Between days 18th and 20th cradle has been raised to the maximum in order to separate wing and fuselage now mated as a unit from the supports SRD-6 and SRD-7 which are removed. The plane is lowered in gradual way down to the ground level. The plane stands on the apron on its own landing gear. The Phase D is completed.

Im. 070 Arxiu FPAC © Francesc Val   11/09/2005
Els voluntaris Josep Farrero i Joaquim Rodríguez
Im. 071 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 22/9/2005

Im. 072 & 073 Arxiu FPAC ©  Joaquim Rodríguez 20/10/2005Im. 074 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 19/10/2005


La fase D finalitza amb una agradable descobriment. Es pot accionar el mecanisme d'obertura del radom i apareix el sistema radar.
La fase D finaliza con un agradable descubrimiento. Se puede accionar accionar el mecanismo de apertura del radomo y aparece el sistema radar.
The phase D finalizes with a nice discovery. The radome opening mechanism works and the radar system appears.

Im. 075 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 26/10/2005
Els voluntaris Joaquim Rodríguez i Francesc Val


FASE E: Instal·lació de una barra de remolc per poder rodar l'aeronau a una àrea de restauració, preferiblement coberta.


FASE E: Instalación de una barra de remolque para poder rodar la aeronave a un área de restauración, preferiblemente cubierta.


PHASE E: Installation of a towbar installation to be able to tow the aircraft to a restoration area, preferably covered.

Im. 076 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 13/7/2006

Febrer del 2006


Es transporta la part posterior de l'avió per ser muntada.Im. 077 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 23/2/2006Febrero de 2006


Se transporta la parte posterior del avión para ser montada.Im. 078 Arxiu FPAC ©


February 2006


The aft section is moved to be assembled.

Im. 079 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 23/272006

Abril del 2006


Es col·loca el semiplà esquerra i es prepara la part posterior de l'avió per al seu muntatge .
Im. 080 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 6/4/2006

Abril de 2006


Se coloca el semiplano izquierdo y se prepara la parte trasera del avión para su montaje.


Im. 081 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 6/4/2006

April 2006


The left outboard wing is installed and the aft section is prepared for its reassembly.Im. 082 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 27/4/2006

Im. 083 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 27/4/2006

Im. 084 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 27/4/2006

Maig del 2006


Acoblament i fixació del con de cua i estabilitzador vertical.

Im. 085 Arxiu FPAC ©
Els voluntaris Francesc Val, Jordi Durán, Josep Farrero i Joaquim Rodríguez
Presentant la secció superior de la cua - Acercando la sección superior de cola - Matching the upper tail section

Mayo de 2006


Acoplamiento y fijación del cono de cola y la deriva.

Im. 086 Arxiu FPAC ©
Els voluntaris Francesc Val, Josep Farrero i Joaquim Rodríguez
En Francesc Val serpentejant per fixar amb cargols i femelles les seccions central i posterior del fuselatge
Francisco Val serpenteando para fijar, con tornillos y tuercas, las secciones central y trasera del fuselaje
Francis Val, sneaking to fix with bolts and nuts the main and after sections of the fuselage 

May 2006


Matching and fixing the tail-cone and its vertical fin.Im. 087 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 18/5/2006

Juny del 2006


Muntatge de l’estabilitzador horitzontal.Im. 088 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 8/6/2006

Junio de 2006


Montaje del estabilizador horizontal. 


Im. 089 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 16/6/2006

June 2006


Installation of the horizontal stabilizer. 

Im. 090 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 16/6/2006Juliol del 2006 

Acoblament del contenidor del paracaigudes i el ganxo de cua.
Julio de 2006


Acoplamiento del contenedor del paracaídas y el gancho de cola.July 2006


Installation of the “stinger” that houses the drag chute and installation of the arresting hook.

Im. 091 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 5/7/2006

Juliol del 2006


Donant-li la volta per poder muntar el semiplà dret.Im. 092 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 13/7/2006

Julio de 2006


Dándole la vuelta para poder montar el semiplano derecho.Im. 093 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 13/7/2006

July 2006


Turning the aircraft around to install its right outboard wing.

Im. 094 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 10/8/2006
 

Agost del 2006


Totes les seccións grans estan ja muntades, això mereix una cel·lebració baptismal.


Agosto de 2006


Todas las secciones grandes están ya montadas, esto merece un bautizo.


August 2006


All major sections are already assembled, this deserves a maidening cellebration.


Im. 095 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 10/8/2006
En Francesc Val en plena cel·lebració de bateig. A l'agost s'agraeix una bona remullada.
Francesc Val en plena faena de bautizo de la aeronave. En agosro se agradece un buen remojón.
Volunteer Francis Val Ríos jokerly maidening the aircraft. In Augus,t a good splash is always welcomed. 

Setembre del 2006


Col·locació de les toberes variables del postcremador.Im. 096 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 25/9/2008


Septiembre de 2006


Colocación de las toberas variables del postquemador.Im. 097 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 25/9/2008


September 2006


Installation of the variable afterburner nozzle.

Im. 017 Arxiu FPAC © Xavier Jordà  10/04/2003

2007...


Un cop feta la feina grossa s’inicia la restauració de lo petit. Avui en dia som  al 2014 i encara es treballa en la restauració de les cabines. Es una feina que no s’acaba mai…Im. 098 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 20/4/2012
Els voluntaris van desmuntar tots els instruments i panells de la cabina i restaurar-los a casa, un per un.
Los voluntarios desmontaron todos los instrumentos y paneles de la cabina y los restauraron, en sus domicilios.
The volunteers dismounted all panels and instruments and restore them, one by one on freetime at home.

2007…


Una vez terminadas las operaciones mayores empieza la restauración de lo pequeño. En 2014 todavía se trabaja en la restauración de cabinas. Un trabajo de nunca acabar...Im. 099 Arxiu FPAC © Francesc Val
El dispositiu d'entradad de dades de navegació abans de la restauració
La unidad de navegación antes de la restauración
The navigation system interface before the restoration
Im. 100 Arxiu FPAC © Francesc Val
Y després... Bona feina!
Y después... Buen trabajo!
A after... A good job!

2007…


Once the major works have been accomplished the detail restoration starts. In 2014 the cockpit restoration still goes on. It’s a never ending task…Im. 101 Arxiu FPAC © Daniel Palomares  3/02/2009
El visor de tir, quasi totalment analògic,després de la resturació
El visor de tiro, apenas digital, después de la resturación
The Heads Up Display after the restoration
Im. 102 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 15/12/2013
El seient ejectable restaurat i exposat al PAC.OBERT de la Patrona
El asiento eyectable restaurado y expuesto en el PAC.OBERT de la Patrona
The restored ejectable seat displayed at the PATRON PAC.OBERT airshow
Im. 103 Arxiu FPAC © Jordi Rull   4/03/2014


Octubre del 2007


Llums d'aterratge davanteres restaurades.

Octubre de 2007


Luces de aterrizaje delanteras restauradas.

October 2007


Front landing/taxi lights restored.Im. 104 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 24-10-2007
Im. 105 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 19/6/2009

Juliol del 2008


La restauració del radom.


Im. 106 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 18/1/2008Julio de 2008


La restauración del radomo.
Im. 107 & 108 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 19/6/2008 & 22/7/2008
El Voluntari Francesc Val eliminant les restes de pintura i pintant de nou el radom
El voluntario Francesc Val eliminando los restos de pintura y pintando de nuevo el radomo
Volunteer Mr. Francis Val sanding and painting the radome

July 2008


The restoration of the radome.


Im. 109 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 30/7/2008
Voluntari Joaquim Rodríguez, TMA Francisco Martínez Escarabajal, Voluntaris Francesc Val i Josep Farrero
Im. 110A Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez  30/7/2008

Im. 110B Arxiu FPAC © Jordi Rull  16/05/2010
El radom obert i ensenyant l'antenna del radar, a un diumenge de PAC.OBERT
El radomo abierto, para mostrar la antena del radar en  un Domingo de PAC.OBERT

The radome is open to show the radar antenna on a Sunday of PAC.OBERT 


Col·locació de les tapes del tren principal.


Colocación de las tapas del tren principal.


Installation of the main gear outboard doors

Im. 111 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez  25/09/2008

Reconstrucció de les plaques de segellat de l'articulació de l'estabilitzador.


Reconstrucción de las placas de sellado de la articulación del estabilizador.


Manufacturing of the stabilizer sliding sealing plates.


Im. 112 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 19/2/2012Instal·lació dels tancs de combustible externs.

Instalación de los tanques de combustible externos. 
External drop tanks installation. 

 Im. 113A  Arxiu FPAC © Jordi Rull 30/04/2009
Els tanc exterior dret de combustible a l'espera de ser muntat
El tanque exterior derecho de combustible esperando ser montado
The right wing external drop tank awaiting to be mountedIm. 113B Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 17/6/2012Reparació del sistema assistit d'obertura i tancament de carlingues.


Reparación del sistema asistido de abertura y cierre de las carlingas.Repair of the canopies assisted opening and closing system.

 Im. 114A  Arxiu FPAC © Jordi Rull  22/01/2012
Observis que el tanc extern de combustible ja està muntat, la presa d'aire dreta protegida i la carlinga practicable.
Obsérvese el tanque externo de combustible ya montado, la toma derecha protegida y la carlinga practicable.
Notice that the right drop tankn is mounted, the air intake protected and the front canopy operational.Im. 114B Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez  25/5/2012
Les dues carlingues ja son practicables i el tanc exterior esquerra ja està muntat.
Las dos carlingas ya son practicables y el tanque exterior izquierdo ya está montado.
The two canopies are operational and the left wing drop tank is already mounted,

Desembre del 2009


Restauració superficial de la pintura original per pulverització en sec d'una capa d'imprimació transparent a la cera i posterior brunyit a ma amb acabat semi brillant.


Im. 115 Arxiu FPAC ©  Joaquim Rodríguez  25/11/2009
Provant l'efecte visual de la imprimació transparent
 Probando el efecto visual de la de la imprimación transparente
Checking the visual effect if the restoration wax primer
 

Diciembre de 2009


Restauracion superficial de la pintura original por pulverización en seco de una capa de iimprimación a la cera y posterior bruñido manual con acabado semi brillante.


Im. 116 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez  25/11/2009
Provant l'efecte visual de la imprimació transparent
 Probando el efecto visual de la de la imprimación transparente
Checking the visual effect if the restoration wax primer


December 2009


Superficial restoration of the original paintig with a layer of pulverized transparent wax primer finished by a semi-bright hand burnishing.
Im. 117 Arxiu FPAC © TONITEJONPHOTOGRAPHY.COM

 

Aspecte actual del McDonnell Douglas F-4C Phantom II
C.12-26/122-13

Aspecto actual del McDonnell Douglas F-4C Phantom II
C.12-26/122-13

Current aspect of the McDonnell Douglas F-4C Phantom II
C.12-26/122-13

 Im. 118 Arxiu FPAC © Jordi Rull   4/03/2014Im. 119 Arxiu FPAC © Jordi Rull 4/03/2014

Im. 120 Arxiu FPAC © TONITEJONPHOTOGRAPHY.COM

 

El Phantom i les activitats de la FPAC

Voluntariat, Formació i Cultura Aeronàutica

El Phantom y las actividades de la FPAC

Voluntariado, Formación y Cultura Aeronàutica

The Phantom and the FPAC activities

Volunteering, Training and Aeronautic Culture

Im. 149  Arxiu FPAC ©  Joaquim Rodríguez   1/08/2014

Gerra personalitzada i commemorativa de la reconstrucciò de l'avió que s'oferí a cada Voluntari del projecte.
Jarra personalizada y conmemorativa de la reconstrucción del avión que se ofreció a cada Voluntario del proyecto.
Personalized commemorative jug offered to all Volunteers that participated in the reconstruction of the aircraft.
Setembre 2006 - Septiembre 2006 - September 2006


Im. 121 122 123 124 Arxiu FPAC ©    20/10/2006
Dinar de cel·lebració de la fi del procés de muntatge del Phantom II
Comida de celebración del final del proceso de montaje del Phantom II
The luncheon offered to the Volunteers by the finalization of the  Phantom II assembly
.  
(121) Cristòfol Jordà, President de la FPAC entregant la gerra commemorativa als SBV Jordi Duran  (122) Francesc Val (123) Joaquim Rodríguez (124) i Josep Farrero. En primer terme en Carles Martí, Vicepresident de la FPAC i a la dreta d'en Cristòfol Jordà el ben recordat Josep Maria Royo, pilot històric de la Bücker i Soci Benefactor Voluntari de la FPAC
Im. 125 126 127 128 Arxiu FPAC ©    20/10/2006
Dinar de cel·lebració de la fi del procés de muntatge del Phantom II
Comida de celebración del final del proceso de montaje del Phantom II
The luncheon offered to the Volunteers by the finalization of the  Phantom II assembly process.   

(125) Cristòfol Jordà, President de la FPAC entregant la gerra commemorativa al SBV Pere Serra de Argila
(126) i al Tècnic de Manteniment d'Aeronaus de la FPAC, Sr. Francisco Martínez Escarabajal
(127) Pilar Paniello, administradora de la FPAC mostrant la seva gerra. A la dreta té en Rafa Molina, cap d'OPS de la FPAC (128)  Un grup de voluntaris amb en "Paco" el TMA de la FPAC a la dreta, tots amb la gerra commemorativa..

Im. 129 & 130 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 30/9/2010 & 18/5/2006
Els voluntaris Francesc Val i Josep Farrero (129) El voluntari Joaquim Rodríguez (130)


Im. 131 & 132 Arxiu FPAC ©  (132) Joaquim Rodríguez 17/4/2007
Els voluntaris Juan María Ruiz (Im. 131) i Daniel Palomeres (Im. 132)

 Im. 133 & 134  Arxiu FPAC © 133 Francesc Val  26/11/2011  © 134
Els voluntaris Xavier Vinyes  (Im. 133) i Josep Carles Martínez. (Im. 134)


Im. 135 Arxiu FPAC © Francesc Val - 24/2/2013
En Josep Farrero mostrant que ni la neu atura als Voluntaris quan hi ha un bon projecte
Josep Farrero mostrando que ni la nieve puede con los Voluntarios cuando el proyecto merece la pena
Mr. Josep Farrero showing that even the snow doesn't stop the Volunteers when the project is worth the effort

Im. 136 Arxiu FPAC © Francesc Val - 24/2/2013

Im. 137 Arxiu FPAC ©  Tòfol Jordà  18/1/2014
Visita de Pilots de Vol Virtual:  Esquadró 69, Cavallers del Cel, III/JG.52 i Escuadró RedEye
Visita  Visita de Pilotos de Vuelo Virtual:  Escuadrón 69, Caballeros del Cielo, III/JG.52 y Escuadróm RedEye
Visit of Virtual Flight Pilots: 69 Squadron, Sky Knights, III/G.52 and RedEye Squadron 

Im. 138 Arxiu FPAC © Òscar García & Juan Francisco Sánchez 18/1/2014
Visita dels Pilots de Vol Virtual - Visita de los Pilotos de Vuelo Virtual - Visit of Virtual Flight Pilots

Im. 139 & 140 Arxiu FPAC ©  (139) Josep Tomàs Subirana  (139) 13/3/2008 &  Joaquim Rodríguez (140)  13/3/2008
Visita del General del Aire D. Francisco Javier García de la Vega

Im. 141 & 142 Arxiu FPAC © Joaquim Rodríguez 21/3/2010 & 21/6/2009
(141) Entrevista televisiva al Voluntari Francesc Val
(142) Els Voluntaris Joaquim Rodríguez, Francesc Val i Josep Farrero al PAC.OBERT deJuny 2009

Im. 143 & 144 Arxiu FPAC
© Domingo Jaumandreu (143) PAC.OBERT 27/4/2014
©  Òscar García & Juan Francisco Sánchez (144) Pilots de Vol Virtual 18/1/2014

Im. 145 & 146 Arxiu FPAC ©  Joaquim Rodríguez 15/12/2013 & 18/5/2014
 (145) PAC.OBERT de La Patrona   (146) PAC.OBERT

Im. 147 Arxiu FPAC ©  Grup de Voluntàris Phantom II

Irònic badge adoptat per un grup dels voluntaris de restauració adaptant-ne un altre amb la mascota creada al 1962 per Tony Wong, il·lustrador de manuals de manteniment estructural de la Mc Donnell Douglas per representar l'esperit del Phantom II. La legenda “escombres o voles” reflexa la diferent consideració social dels equips de vol i dels de terra. Tradicionalment, els mecànics s'inciaven en l'ofici com aprenents. Els aprenents, entre d'altres tasques auxiliars eren qui netejaven el taller i les aeronaus.Irónico badge adoptado por un grupo de voluntarios de restauración adaptando otro con la mascota creada en 1962 por Tony Wong, ilustrador de manuales de mantenimiento estructural de la Mc Donnell Douglas para representar el espíritu del Phantom II. La leyenda “¿barres o vuelas?” refleja el contraste de consideración social entre equipos de vuelo y equipos de tierra. Tradicionalmente, los mecánicos se iniciaban en el oficio como aprendices que, entre otras tareas auxiliares, eran quienes limpiaban el taller y las aeronaves.Ironic badge adopted by a group of restoration volunteers adapting another badge with the pet created in 1962 to represent the spirit of the Phantom II by Tony Wong, a McDonnell Douglas illustrator of structural maintenance manuals. The legend “broom or fly?” reflects the difference in the social consideration of flight and ground crews. Traditionally, mechanics started their professional career as apprentices and among other auxiliary tasks were those who cleaned aircraft and the workshop.

Im. 148 Arxiu FPAC © FPAC1 comentari: