2014/07/20

EC-BCN Slingsby T-45 "Swallow" @ CCA

 
© FPAC - Jordi Rull
El passat 17 de Juliol es va traslladar al taller de restauració de la FPAC al CCA el planador Slingsby T-45 "Swallow" (Oreneta) EC-BCN per fer-hi les actuacions que calgui per poder renovar el certificat d'aeronavegabilitat que té caducat des del 27 de juny de 2004

El pasado 17 de Julio se trasladó al taller de restauración de la FPAC en el CCA el planeador Slingsby T-45 "Swallow" (golondrina) EC-BCN a fin de realizar las actuaciones necesarias para renovar el certificado de aeronavegabillidad que venció el 27 de Junio de 2004

On July 16th the Slingsby T-45 "Swallow" EC-BCN sailplane was moved to the FPAC workshop at the CCA for restorage and the renewal of its airworthiness certificate that expired on June 27th 2004
© FPAC - Jordi Rull
Des de que va deixar de volar, el planador ha estat emmagatzemat, sempre sobre el seu remolc, en diversos hangars de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena (LEIG). Últimament gràcies a la gentilesa del Club de Vol a Vela d'Igualada.

Desde que dejó de volar, el velero ha estado almacenado, sobre su remolque, en diversos hangares de aeródromo de Igualada-Òdena (LEIG). Últimamente gracias a la gentileza del Club de Vol a Vela d'Igualada.

Since she stop flying, the glider has been stored on its trailer in several hangars of the Igualada-Òdena aerodrome (LEIG). Lately thanks to the kindness of the Igualada Aero Sailing Club (CVVI)
© FPAC - Jordi Rull
Aprofitant que el CVVI ha de fer reformes en els seus hangars i gràcies a la pro-activa iniciativa i involucració dels Socis Benefactors Voluntaris, l'Ignacio García Colomo i l'Enric Pallarés Camas, s'ha endegat la operació trasllat dels planadors de la FPAC situats a Igualada i que es poden posar en vol.

Aprovechando que el CVVI ha emprendido reformas en sus hangares y gracias a la pro activa iniciativa e involucración de los Socios Benefactores Voluntarios, Ignacio García Colomo y Enric Pallarés Camas, se ha puesto en marcha la operación traslado de los planeadores de la FPAC situados en Igualada y que se pueden poner en vuelo.

Taking advantage of the CVVI undertake of reforms in their hangars and thanks to the proactive initiative and involvement of Volunteer Benefactor Members, Mr/s Ignacio García Colomo and Enric Pallares Camas, we have launched a moving operation of the three FPAC gliders located in Igualada that can be put back on flight.
© FPAC - Francesc Val
Amb l'ajuda dels Socis Benefactors Voluntaris en Jordi Rull, en Pedro Moreno i José Antonio del Valle, un nou Soci Benefactor del Prat i ex mecanic d'Iberia ja jubilat, es va descarregar el Swallow al area d'exposicions del CCA. 
© FPAC - Francesc Val
Con la ayuda de los Socios Benefactores Voluntarios Jordi Rull, Pedro Moreno y José Antonio del Valle, un nuevo Soci Benefactor de El Prat y ex mecánico de Iberia ya jubilado, se descargó el Swallow en el área de exposiciones del CCA.
© FPAC - Francesc Val
With the support of Volunteer Benefactors Members Jordi Rull, Pedro Moreno and José Antonio del Valle, who is a new one from El Prat, retired and former Iberia aircraft mechanic, the Swallow was downloaded into the exhibition area of ​​the CCA.

© FPAC - Francesc Val
Després d'una neteja a fons, s'ha fet una restauració provisional per exposició estàtica fins que es disposi de pressupost i temps per fer la revisió que permeti posar-lo de nou en vol.  
Arxiu FPAC  ©  Jordi Rull  26/07/2014
L'Enric Pallarés reposant la decoració original sota l'atenta mirada d'Antonio Salvador
Enric Pallarés reponiendo la decoración original bajo la atenta mirada de Antonio Salvador
Mr. Enric Pallarés replacing the original decoration under the attentive sight of Mr. Antonio Salvador


Después de una limpieza a fondo se ha realizado una restauración provisional para exposición estática hasta que haya presupuesto y tiempo para hacer la revisión que permita ponerlo de nuevo en vuelo.
Arxiu FPAC  ©  Jordi Rull  26/07/2014
L'Enric Pallarés reposant la silueta de l'oreneta 

Enric Pallarés reponiendo la silueta de la golondrina
Mr. Enric Pallarés replacing the swallow shilouette
 
After deep cleaning, a temporary restoration for static exhibition has been undertaken. The aim is to proceed with the airworthiness inspection as soon as budget and time may allow.
Arxiu FPAC  ©  Jordi Rull  26/07/2014
 Al Swallow EC-BCN li seguiran el Wassmer WA-26 "Squale" EC-GER i el A. Schleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL de la FPAC. 
Arxiu FPAC  ©  Francesc Val  02/08/2014 CCA
Al Swallow EC-BCN le seguirán el Wassmer WA-26 "Squale" EC-GER y el A. Schleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL 
Arxiu FPAC  ©  Francesc Val  02/08/2014 CCA
The Swallow EC-BCN will be followed by the Wassmer WA-26 "Squale" EC-GER and the A. Schleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL
Arxiu FPAC  ©  Francesc Val  02/08/2014 CCA
Amb l'arribada dels tres planadors, se'ns presenta un problema d'espai al taller. Així doncs caldrà accelerar el pla de situació definitiva dels velers ja restaurats per exhibició estàtica a l'àrea del CCA destinada a futures exposicions.

Con la llegada de los tres planeadores se nos plantea un problema de espacio en el taller. Así pues cabrá acelerar el plan de situación definitiva de los veleros ya restaurados para su exhibición estática en el área del CCA dedicada a futuras exposiciones.

With the arrival of the three gliders a space problem appears in the workshop. So it will be necessary to accelerate the plan for the placement of the gliders already restored for static exhibition at the CCA area dedicated to future exhibitions.
 
Arxiu FPAC  ©  Francesc Val  02/08/2014 CCA
Una vitrina restaurada per el SBV Enric Pallarés, al fons es veu l'acumulació de planadors
Una vitrina restaurada por el SBV Enric Pallarés, al fondo se puede ver la acumulación de velerosA showbox restored by Mr. Enric Pallarés VBM. The gliders overflow can be observed on the background

L'acord de col·laboració de la FPAC amb AENA que ens permet utilitzar el taller del CCA preveu que la exposició al CCA d'un cert nombre d'aeronaus de la FPAC pugui afegir valor a les activitats de la divisió comercial d'AENA, responsable de la explotació d'aquest magnífic equipament.

El acuerdo de colaboración de la FPAC con AENA que nos permite utilizar el taller del CCA contempla que la exposición en el CCA de algunas aeronaves de la FPAC pueda añadir valor a las actividades de la división comercial de AENA, responsable de la explotación de este soberbio equipamiento.

The FPAC collaboration agreement with AENA allowing us to use the CCA workshop provides that the exhibition of some aircraft can add value to the activities of the commercial division of AENA, responsible for the operation of this superb equipment.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada