2017/03/12

EC-HFL Scheibe Mu BE Bergfalke II-55


La ondulació del borde de fuita. La ondulación del borde de fuga
The ripple of the trailing edge


Al taller del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú, l'amic Ignacio García Colomo continua la feina de restauració del Bergfalke EC-HFL encaminada a posar en vol aquest clàssic veler.
A continuació podeu veure imatges preses el passat mes de gener i que expliquen diverses etapes de correcció d'una ondulació del borde de fuita de l'ala dreta. 
Es tracta de suprimir una deformació creada per la condensació d'humitat. Probablement per manca de ventilació dels hangars on el veler havia estat emmagatzemat.

L'Ignacio García Colomo eliminant les tapes de contraxapat. 
Eliminando las tapas de contrachapado. Removing the plywood lids.

En el taller del Centre Aèri de Vilanova i La Geltrú, el amigo Ignacio García Colomo continúa el trabajo de restauración del bergfalke EC-HFL encaminada a poner en vuelo este clásico velero.
Para esta entrada del blog, Ignacio nos envía imágenes del pasado mes de enero que explican diversas etapas de corrección de una ondulación del borde de fuga del ala derecha. 

Se trata de suprimir una deformación creada por la condensación de humedad. Probablemente el problema se originó al haber estado almacenado el velero en hangares sin suficiente ventilación.

Els llistons que formen el borde de fuita - Los listones que forman el borde de fuga
The slats forming the trailing edge

In the workshop of the Centre Aèri of Vilanova i La Geltrú, the friend Ignacio García Colomo continues the work of restoration to put in flight this classic glider.
Herewith you can see images of the past January that Ignacio has sent us to explain the repair steps of a ripple in the trailing edge of the right wing. 
Probably the origin of the deformation was the condensation of humidity, happened in hangars where the glider had been stored.

Canvi de la tapa de l'intradós - Cambio de la tapa del intradós
Change of the lower camber lid

Encolant la tapa del borde de fuita - Encolando la tapa del borde de fuga
Gluing the trailing edge plywood lid

Tendal per mantindre calenta i seca la zona encolada - Tienda para mantener caliente y seca la zona encolada
Tent improvised to keep warm and dry the repair area