2015/08/30

El Blanik EC-CXU va al CCA

 
El Blanik carregat en front de l'hangar del CVVI © FPAC - JIGC

Un nou planador al CCA

El 22 d'agost, gràcies a comptar amb la col·laboració i el remolc del SBV Jose Ignacio García Colomo, es va traslladar el planador LET L-13 “Blanik” matrícula EC-CXU des del aeròdrom d'Igualada-Òdena al Taller de Restauració de la FPAC a l'edifici CCA de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.
Es tracta d'una donació per restauració i exposició estàtica dins de l'àmbit de col·laboració entre la FPAC i el Club de Vol a Vela d'Igualada.
L'Enric Pallarés, ens comenta que junt amb els SBV que treballen al CCA esperen tindre restaurada l'aeronau, per expoosició, a finals del proper mes d'octubre.
El LET L-13 “Blanik” es un planador biplaça de construcció semi monocoque metàl·lica dissenyat i fabricat a Txèquia des 1956. Ideal per escola bàsica, vol individual i acrobàcia s'en van fabricar i vendre arreu del mon més de 2600 unitats. Després d'un accident mortal a Austria, el 12 de juny de 2010, per trencament per fatiga de material del llarguer principal de l'ala, l'Agència Europea de Seguretat Aeronàutica (EASA) va prohibir el vol d'aquest excel·lent planador.
El 14 de Juny de 2011 EASA va aprovar un Certificat de Tipus Suplementari (STC) EASA-AD-2010-0185-E , proposat i disenyat per l'empresa Alemanya “Aircraft Design & Certification Ltd.” per poder posar de nou en vol aquestes apreciades aeronaus.
Com que no es tracta d'una sol·lució econòmica* doncs exigeix una exhaustiva inspecció estructural amb sofisticats mètodes no destructius i la substitució de parts fonamentals de les ales, molts Blaniks passaran a desballestament o a formar part de col·leccions estàtiques d'aeronaus històriques com la de la FPAC al CCA.
* El cost total estimat de la inspecció i transformació que permet afegir, depenent del potencial i història prèvia de l'aeronau, fins a 5.000 hores de vol no acrobàtic o 3.500 hores de vol mixte, supera els 25.000 euros.

Listos para el viaje a BCN © FPAC - JIGC

Un nuevo velero en el CCA

El 22 de agosto, gracias a contar con la colaboración y el remolque del SBV Jose Ignacio García Colomo, se trasladó el planeador LET L-13 "Blanik" matrícula EC-CXU desde el aeródromo de Igualada-Òdena en el Taller de Restauración de la FPAC en el edificio CCA del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Se trata de una donación para restauración y exposición estática dentro del ámbito de colaboración establecido entre la FPAC y el Club de Vol a Vela de Igualada.
Enric Pallarés, nos comenta que, junto con los SBV que trabajan en el CCA esperan tener restaurada la aeronave, lista pars expoosición, a finales del próximo mes de Octubre.
El LET L-13 "Blanik" es un velero biplaza de construcción semi monocasco metálica diseñado y fabricado en Chequia desde 1956. Ideal para escuela básica, vuelo individual y acrobacia se fabricaron y vendieron en todo el mundo más de 2.600 unidades . Después de un accidente mortal en Austria, el 12 de junio de 2010, por rotura por fatiga de material del larguero principal de una ala, la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica (EASA) prohibió el vuelo de este excelente planeador.
El 14 de Junio de 2011 EASA aprobó un Certificado de Tipo Suplementario (STC) “EASA-AD-2010-0185-E” diseñado y propuesto por la empresa Alemana "Aircraft Design & Certification Ltd." para poder poner de nuevo en vuelo estas apreciadas aeronaves.
Como no se trata de una solución económica * pues exige una exhaustiva inspección estructural con sofisticados métodos no destructivos y la sustitución de partes fundamentales de las alas, muchos Blaník pasarán a desguace o a formar parte de colecciones estáticas de aeronaves históricas como la de la FPAC en el CCA.
* El coste total estimado de la inspección y transformación que permite añadir, dependiendo del potencial e historia previa de la aeronave, hasta 5.000 horas de vuelo no acrobático o 3.500 horas de vuelo mixto, supera los 25.000 euros.

Stepping into the FPAC restoration and replica workshop at the CCA building © FPAC - JIGC

A new glider at the CCA

On August 22, thanks to the cooperation and the trailer of the FPAC Member and Volunteer Mr. Jose Ignacio Garcia Colomo, we moved the glider LET L-13 "Blanik" with registration EC-CXU, from Igualada-Òdena aerodrome to the FPAC Restoration Workshop at the CCA building of the Barcelona-El Prat Airport.
The glider has been donated to the FPAC for restoration and static exhibition within the scope of collaboration with the Igualada Gliding Club.
Enric Pallarés, says that, along with the SBV working in the CCA, hope to have restored the aircraft, ready for exhibition, by the end of next October.
The LET L-13 "Blanik" is a two seater, semi monocoque metallic glider designed and manufactured in the Czech Republic since 1956. Ideal as primary trainer, single flight and acrobatics, more than 2,600 units were made and marketed worldwide. After a fatal accident in Austria on June 12, 2010, due to material fatigue failure of a wing main spar, the European Aviation Safety Agency (EASA) banned the flight of this excellent and appreciated aircraft.
On June 14, 2011 EASA approved a Supplemental Type Certificate "EASA-AD-2010-0185-E" designed and proposed by the German company "Aircraft Design & Certification Ltd." allowing to put back on flying these and broadly popular gliders.
As there is not an economical solution* since the STC requires a thorough structural inspection with sophisticated non-destructive methods and the replacement of key parts of the wings, many Blanik will go to scrap or as part of static collections of historic aircraft like the on of the FPAC at the CCA.
* The total estimated cost of the inspection and transformation, depending on the potential and previous history of the aircraft, to add either up to 5,000 non acrobatic flight hours or up to 3,500 hours of mixed flight, exceeds 25,000 euros.