2017/06/23

PAELLA REPORT - PAC·OBERT 18/06/2017

18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
L'últim PAC·OBERT va ser extraordinariament calurós i feixug.

Dificultats familiars i de salut ocorregudes un parell de dies abans del cap de setmana ens varen obligar a doblar esforços per satisfer els compromissos de vigilància, seguretat i atenció als visitants.

Els pilots voluntaris, minvats per la participació a la Volta Aèria a Catalunya, es trobaren amb dues avaries inesperades a les Bücker.

Tot i haver estat revisades satisfactòriament divendres, una mort súbita de la bateria de ràdio de la EC-DAU, diagnosticada a pista com avaria de breaker, i una pèrdua a la bomba manual de benzina de la EC-FTZ les deixaren a terra.

I a l'arribada del primer vol del dia, la EC-FUU es presentà amb un trencament parcial de la soldadura de l'arrel del tub d'escapament nº 4. Sortosament, els mecànics voluntaris pogueren substituir-lo i la Bücker realitzà, amb retràs, el segon vol programat.

Qui no va fallar fou el cuiner voluntari que preparà una paella i d'altra manduca amb la que, un cop recollides les tanques del recinte i hangarats els avions, va oferir a tots els que s'hi pogueren quedar, un merescut homenatge adreçat a tots i totes les que han donat vida a les activitats de la FPAC durant la temporada de primavera. 
Us esperem de nou al primer PAC·OBERT de la tardor, el del 3 de Setembre.

18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography

El último PAC·OBERT fue extraordinariamente caluroso y pesado.

Dificultades familiares y de salud acontecidas un par de días antes del fin de semana nos obligaron a doblar esfuerzos para satisfacer los compromisos de vigilancia, seguridad y atención a los visitantes.

Los pilotos voluntarios, mermados por la participación en la Vuelta Aérea a Cataluña, se encontraron con tres averías sorpresa en las Bücker.

A pesar de haber sido revisadas satisfactoriamente el viernes, una muerte súbita de la batería de radio de la EC-DAU, diagnosticada en pista como avería de breaker, y una pérdida en la bomba manual de gasolina de la EC-FTZ las dejaron en tierra.

Y además, después del primer vuelo del día, la EC-FUU presentó una rotura parcial en la soldadura de la raiz del tubo de escape nº4. Felizmente los mecánicos voluntarios pudieron sustituirlo y, con retraso, realizó el vuelo programado.

Quien no falló fue el cocinero voluntario que preparó una paella y otros manjares con los que, una vez recogido el vallado y hangarados los aviones, ofreció a los que pudieron quedarse un merecido homenaje dirigido a todos y todas las que han dado vida a las actividades de la FPAC durante la temporada de primavera.
Os esperamos de nuevo en el primer PAC·OBERT de Otoño, el del 3 de Septiembre.

18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
The last PAC·OBERT was extraordinarily hot and heavy.

Family and health difficulties occurred a couple of days before the weekend forced us to double efforts to meet the commitments of surveillance, security and attention to visitors.

The volunteer pilots, depleted by the participation in the Catalonia Air Tour, had to cope with three surprise breakdowns in the Bückers's fleet.

Despite having been satisfactorily checked on Friday, a sudden death of the EC-DAU radio battery, diagnosed on the start-up as a breaker breakdown, and a loss in the EC-FTZ's manual gasoline pump, left both on the ground .

Moreover, after the first flight of the day, the EC-FUU presented a partial break in the root welding of the exhaust pipe # 4. Fortunately the volunteer mechanics were able to replace it and, late, the third Bücker made the scheduled flight.

Who did not fail was the volunteer cook who prepared a paella and other delicacies with which, once collected the fenced and hangared the airplanes, offered to those who could stay, a deserved homage on behalf of all volunteers that have given life to the activities of the FPAC during the spring season.
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
Després de la Paella / Después de la Paella / After the Paella Party
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
2017/06/13

F-104G D-8282 (3)


Continúa la restauració del StarfighterEls voluntaris de Sabadell comparteixen més imatges del condicionament i primera fase de restauració del Starfighter.

S'ha continuat treballant en el sanejament i imprimació de les zones que presentaven corrossió, el tancament de registres que arribaren sense tapes, la fixació i segellat de les superficies aerodinàmiques no estructurals i el repassat de pintura i de rotulacions.

També s'ha lograt desbloquejar la portella de la bodega lateral on hi havia muntat l'armament i la del dipòsit de projectils, restaurant els corresponents mecanismes de tancament i fixació.Continua la restauración del Starfighter


Los voluntarios de Sabadell comparten más imágenes del acondicionamiento y primera fase de restauración del Starfighter.

Se ha seguido trabajando en el saneamiento e imprimación de las zonas que presentaban corrosión, en el cierre de registros que llegaron sin tapas, en la fijación y sellado de las superficies aerodinámicas no estructurales y en el repasado de pintura y de rotulaciones.

También se ha logrado desbloquear la portezuela de la bodega laterale que contenía el armamento y la del depósito de proyectiles, restaurando los correspondientes mecanismos de cierre y fijación.The Starfighter restoration continues


Sabadell volunteers share more images of the Starfighter's conditioning and first phase of restoration.

Work has continued on the cleaning and priming of areas showing corrosion, on the closure of non-lidded logs, on the fixing and sealing of non-structural aerodynamic surfaces and on the restoring of painting and labeling.

It has also been possible to unlock the hatch of the armament bay and that of the ammunition hold, restoring the closing and locking mechanisms.

Eugeni Soriano, Jesús Tomás,Toni Iglesias, Israel Moreira, Joan Casanovas, Vicenç González, Manel Nicolàs, Joan Velasco
2017 06 13 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 08 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC

2017 05 11 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC


2017 06 06 F-104G D-8282 © FPAC
2017 06 13 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 13 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 13 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 13 F-104G D-8282 © FPAC

2017 06 13 F-104G D-8282 © FPAC


Vicenç González  2017 06 13  F-104G D-8282 © FPAC

Vicenç González, Manel Nicolàs, Joan Velasco, Israel Moreira, Leopoldo Tosas
2017 06 13  F-104G D-8282 © FPAC


2017/06/12

F-4 Phantom II External Fuel Tank

2017 05 16 Israel Moreira i Eugeni Soriano © FPAC - Joan Casanovas

Recuperat el Dipòsit Extern del Phantom


Un grup de Voluntaris de Sabadell ha recuperat el dipòsit central de combustible del McDonnell Douglas F-4C Phantom II que estava oblidat al magatzem de bens pendents de restaurar.

Han fet un llit amb rodes per poder exposar-lo just sota la part central del fusellatge. 

El llit amb rodes permet de carretejar el Phantom, sense el dipòsit, quan calgui canviar-lo de lloc d'exposició.

Vegeu mes dipòsits externs del Phantom al següent enllaç.
 
2017 05 16 Vivenç González, Manel Nicolàs, Josep Farrero, Eugeni Soriano, Israel Moreira © FPAC - J.C.

Recuperado el Depósito Externo del Phantom

Un grupo de Voluntarios de Sabadell ha recuperado el depósito central de 
combustible del McDonnell Douglas F-4C Phantom II que estaba olvidado en el
almacén de bienes pendientes de restaurar.
Le han preparado una cuna con ruedas para exponerlo, justo donde se podía fijar 
bajo la parte central el fuselaje.
La cuna con ruedas permite el acarreo del Phantom, sin depósito, caso de
tener que variar el lugar de exposición.
Mirad más depósitos externos del Phantom en este curioso enlace. 
 
2017 05 16 Vicenç González, Manel Nicolás,  Josep Farrero, Eugeni Soriano © FPAC - Joan Casanovas
 

Phantom's External Fuel Tank, recovered

A group of Volunteers from Sabadell has recovered the external fuel tank of the
McDonnell Douglas F-4C Phantom II that was left in the warehouse of goods 
pending of restoration.
They have prepared a cradle with wheels to expose it, just where it could be
fixed, under the central part of the fuselage.
The wheeled craddle allows the easy towing of the Phantom, without deposit, 
in case of having to vary the place of exhibition. 
See more Phantom's external fuel tanks the following link  

2017 05 16 Manel Nicolàs, Josep Farrero, Vicenç González, Joan Casanovas, Israel Moreira © FPAC - Miguel Beltrán