2016/12/13

ANTONIO SALVADOR CREUS 1932-2016


Els amics Antonio Salvador i Enric Pallarés entelant el borde d'atac de l'ala del Ka-7 © FPAC - Jordi Rull

El passat diumenge 11 de desembre, un atac de cor ens va deixar sense el nostre Soci Benefactor Voluntari i amic Antonio Salvador Creus.

Nascut en 1932, l'Antonio cada dissabte sortia a volar a vela al Camp d'Igualada. Abans sol, darrerament acompanyat per algun dels seus amics.

A la seva afició aeronàutica hi afegia un profund coneixement de la mecànica i dels motors, fruit de la formació i experiència professional en la fabricació de motors alternatius, primer com Mestre Industrial i fins que es va jubilar, com Enginyer Industrial responsable de planta.

Multilingüe i extremadament cult, des de que els Socis Benefactors Voluntaris iniciaren l'activitat al Taller del CCA, ara fa tres anys, l'Antonio ens va donar més de 2.000 hores de col·laboració, d'enginy, de qualitat, de creativitat i de dedicació en feines de restauració dels velers que ara podeu veure exposats al CCA.

Tots els matins. De dilluns a divendres.

Acabat el Ka-7 – l'últim veler incorporat a l'Exposició del Centenari – l'Antonio era l'ànima de la restauració estàtica de la Stinson 108-3 Voyager N667. Un avió incomplet i en mal estat de conservació que la FPAC va adquirir als hereus de SUMAER.

Un projecte difícil però il·lusionant, amb l'objectiu d'acabar-lo en 2017 com recreació històrica de la primera Stinson dedicada en 1950 a la formació dels pilots d'IBERIA.

La modesta saviesa i el testimoni actiu de l'Antonio ja no ens podrà dirigir en la finalització del projecte ni presentar-lo acabat per celebrar els 90 anys del primer vol comercial d'Iberia. El Barcelona-El Prat a Madrid-Getafe de 1927.

El teu exemple i record ens acompanyarà en la dèria per preservar el nostre patrimoni aeronàutic, per ajudar en la formació i per difondre la cultura aeronàutica.

Al CCA trobarem a faltar l'aura amb que capturaves l'atenció de la mainada i dels joves quan els mostraves l'Exposició del Centenari.


Verano de 2016 - Antonio Salvador restaurando el tablero de la Stinson © FPAC - Jordi Rull

El pasado domingo 11 de diciembre, un ataque al corazón nos dejó sin nuestro Socio Benefactor Voluntario y amigo Antonio Salvador Creus.

Nacido en 1932, Antonio cada sábado salía a volar a vela en el aeródromo de Igualada. Antes sólo. Últimamente acompañado de alguno de sus amigos.

A su afición aeronáutica añadía un profundo conocimiento de la mecánica y de los motores, fruto de la formación y experiencia profesional en la fabricación de motores alternativos, primero como Maestro Industrial y hasta su jubilación, como Ingeniero Industrial responsable de planta.

Multilingüe y extraordinariamente culto, desde que los Socios Benefactores Voluntarios iniciaron la actividad en el Taller del CCA, hace tres años, Antonio nos dio más de 2.000 horas de colaboración, de ingenio, de calidad, de creatividad y de dedicación en trabajos de restauración de los veleros que ahora se pueden ver expuestos en el CCA.

Todas las mañanas. De lunes a viernes.

Terminado el Ka-7 – el último velero incorporado a la Exposición del Centenario – Antonio era el alma de la restauración estática de la Stinson 108-3 Voyager N667. Un avión incompleto y en mal estado de conservación que la FPAC adquirió a los herederos de SUMAER.

Un proyecto difícil pero ilusionante, con objetivo de terminarlo en 2017 como recreación histórica de la primera Stinson dedicada en 1950 a la formación de los pilotos de IBERIA.

La modesta sabiduría y el testimonio activo de Antonio ya no nos podrá dirigir en la finalización del proyecto ni presentarlo, acabado, para celebrar los 90 años del primer vuelo comercial de Iberia. El de Barcelona-El Prat a Madrid-Getafe de 1927.

Su ejemplo y recuerdo nos acompañará en la obsesión por preservar nuestro patrimonio, para ayudar en la formación y difundir la cultura aeronáutica.

En el CCA echaremos en falta el aura con que capturabas la atención de los niños y de los jóvenes cuando les mostrabas la Exposición del Centenario.

17/6/2016  L'Antonio Salvador després de mostrar l'Exposició del Centenari a un grup de l'Escola Mari Pepa Colomer, del Prat de Llobregat © FPAC-Jordi Rull

2016/08/26

Distingits Visitants - Distinguidos Visitantes - Distinguished Visitors


Richard i Montserrat Carreras-Colomer davant del panell dedicat a la seva mare, al CCA
26 / 08 / 2016 © FPAC - Conrad Miquel AntichAcompanyats del Soci Benefactor Voluntari i Historiador,  en Pere Ribalta i Puig, avui ens han visitat al CCA la Montserrat i en Richard Carreras, els fills de la primera catalana que va obtindre una llicència de pilot, na Mari Pepa Colomer i Luque i del gran aviador català en Josep Maria Carreras i Dexeus.

Acompañados del Socio Benefactor Voluntario e Historiador, Pere Ribalta i Puig, hoy nos han visitado en el CCA, Montserrat y Richard Carreras, los hijos de la primera catalana que obtuvo una licencia de piloto, Mari Pepa Colomer Luque y del gran aviador catalán Josep Maria Carreras Dexeus.

Accompanied by the Benefactor Volunteer and Historian, Mr. Pere Ribalta i Puig, today visited us at the CCA, Montserrat and Richard Carreras, the daughter and son of the first catalonian lady who obtained a pilot's license, Mrs. Mari Pepa Colomer Luque and her husband, the great Catalan aviator Mr. Josep Maria Carreras Dexeus. 
De la revista AVIACIÓN Y DEPORTES Número 3, Març 1936  © Biblioteca Nacional de España

 

Tot i que una part dels panells de l'Exposició "CATALUNYA AERONÀUTICA 1916-2016" estan ara situats a la T2 de l'Aeroport de Barcelona, en Conrad Miquel Antich, el voluntari que es trobava al taller del CCA fotografiant la restauració del Sabre, els ha mostrat la resta de l'exposició, les rèpliques del Blériot XI, del Monocoque Num 5 de Salvador Hedilla, l'històric helicòpter Bö105 dels Mitjans Aèris de la Generalitat de Catalunya i la col·lecció de planadors restaurats i recuperats per els voluntaris que treballen al CCA.

Aunque una parte de los paneles de la Exposición "CATALUÑA AERONÁUTICA 1916-2016" están ahora situados en la T2 del Aeropuerto de Barcelona, Conrad Miquel Antich, el voluntario que se encontraba en el taller del CCA fotografiando la restauración del Sabre, les ha mostrado el resto de la exposición, las réplicas del Blériot XI, del Monocoque Num 5 de Salvador Hedilla, el histórico helicóptero Bö105 de los medios aéreos de la Generalitat de Catalunya y la colección de planeadores restaurados y recuperados por los voluntarios que trabajan en el CCA.

Although some of the panels of the exhibition "AVIATION CATALONIA 1916-2016" are now located at Barcelona Airport T2, Conrad Miquel Antich, the volunteer who was photographing the restoration of the F86 Sabre, has shown the rest of the exhibition to the visitors. The replicas of the Blériot XI and the Monocoque No. 5 from Salvador Hedilla,  the historical helicopter Bö105 of the Generalitat of Catalonia and the collection of gliders restored and recovered by the volunteers working at the CCA. 

Josep Maria Carreras, Mari Pepa Colomer i Josep Canudas. Picture from
the Carreras-Colomer family Photo Book 
© FPAC - Pere Ribalta
 
 
L'exposició s'obrirà de nou al públic, al CCA, el proper dimarts 6 de setembre.
La exposición se abrirá de nuevo al público, en el CCA,  el próximo martes 6 de Septiembre. 
The exhibition will open to the public, at the CCA building, from Tuesday September 6th.


2016/07/26

Avança la restauració del F-86 102-8

Al taller de la FPAC al CCA, aprofitant les vacances acadèmiques, s'està avançant en la restauració del Sabre, en diposit de l'Exèrcit de l'Aire a la col·lecció de la FPAC. L'aeronau ha estat mes de quinze anys exposat a l'exterior del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.

Avanza la restauración del F-86 102-8


En el taller de la FPAC en el CCA, aprovechando las vacaciones académicas, se está avanzando en la restauración del Sabre, en depósito del Ejército del Aire para la colección de la FPAC. 
La aeronave ha estado mas de quince años expuesta en el exterior del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.

Advances the restoration of F-86 102-8


At CCA's workshop of the FPAC, taking advantage of the academic summer holidays, progress is being made on the restoration of the Sabre. 
The aircraft, a deposit of the Spanish Air Force in the FPAC Heritage Collection, had been exhibited more han fifteen years, outdoors, at the Centre Aeri of Vilanova i La Geltru.
 
21/07/2016 CCA © FPAC

Amb la contractació per dos mesos de dos estudiants de TMA, del grup de l'INSIB que havia fet les pràctiques curriculars al Taller-Escola de la FPAC a Sabadell, s'ha pogut accelerar la feina de sanejar i treure la pintura de la secció davantera del fusellatge. Secció que s'imprimarà a primers d'agost.
Con la contratación por dos meses de dos estudiantes de TMA , del grupo del INSIB que había hecho las prácticas curriculares en el Taller-Escuela de la FPAC en Sabadell, se ha podido acelerar el trabajo de sanear y quitar la pintura de la sección delantera del fuselaje. Sección que se imprimará a primeros de Agosto.
From the group of the INSIB that made the curricular practices at the Workshop-School of the FPAC at Sabadell Airport, two students of aircraft maintenance, have been contracted for two months to accelerate the restoration. In July it has been completed the cleaning and removal of the paint of the front section of the fuselage. The application of primer will take place in early August.

21/07/2016 CCA © FPAC

També s'ha pogut acabar la bancada ajustable que permetrà treballar a fons en la restauració de les dues ales. La xapa central de l'extradós de la secció propera al fusellatge presenta corrossió profunda i caldrà substituir-ne un bon tros.
También se ha podido terminar la bancada ajustable que permitirá trabajar a fondo en la restauración de las dos alas. La chapa central del extradós de la sección cercana al fuselaje presenta corrosión profunda y habrá que sustituir un buen trozo.
It has also been completed the build of an ajustable bed to allow the restoration of the two wings. The top central section of each wing, near the fuselage, shows a deep corrosion. A good piece of the aluminium has to be replaced.
21/07/2016 CCA © FPAC


2016/07/21

REVISIÓ DEL MBO DE LA FPAC / REVISIÓN DEL MBO DE LA FPAC / REVIEW OF THE FPAC OPERATING MANUAL

Per abordar la complexitat i els requeriments econòmics derivats de la propera posada en marxa del nou Jardí-Museu i de les noves activitats de restauració i exposició d'aeronaus al CCA, des de la passada primavera s'està realitzant una revisió i ampliació del Manual Bàsic d'Operacions de la FPAC.

La revisió dels processos logístics de la FPAC ha estat objecte del Treball de Fi de Grau en Gestió Aeronàutica (UAB) de la voluntària Alba Moyano, que ha estat qualificat com Excel·lent (9,25/10).

A les imatges reproduïm l'índex de referències i temes estudiats. Les conclusions del TFG s'incorporaran a la revisió i ampliació de procediments i documentació operativa de la FPAC.Para abordar la complejidad y requerimientos económicos derivados de la próxima puesta en marcha del nuevo Jardín-Museo y de la actual actividad de restauración y exposición de aeronaves en el CCA, desde la pasada primavera se está realizando una revisión y ampliación del Manual Básico de Operaciones de la FPAC.

La revisión de los procesos logisticos ha sido objeto del Trabajo de Fin de Grado en Gestión Aeronáutica (UAB) de la voluntaria Alba Moyano quie ha sido calificado como Excelente (9,25/10)

En las imágenes se reproduce el índice de referencias y temas estudiados en el TFG cuyas conclusiones se incorporarán en la revisión y ampliación de procedimientos y documentación operativa de la FPAC.To address the complexity and resulting economic requirements of the upcoming opening of the new Garden-Museum as well as of the new activity of restoration and exhibition of aircraft at the CCA, since last spring it has been conducting a review and extension of the Operating Manual of the FPAC.

The review of the logistics processes of the FPAC has been the subject of the Final Project Degree in Aeronautical Management (UAB) of the volunteer Ms. Alba Moyano, that has been rated as excellent (9,25 / 10)

The images show the index of references and topics studied in the TFG. Its findings will be incorporated into the revision and extension of the operational procedures and the documentation of the FPAC.