2017/05/07

Jelenia Góra - Grunau - Marià Foyé


Edifici Administratiu de l'Escola de Vol a Vela d'abans de la 2GM al poblet de Grunau.
Anomenat actualment Jezów Sudecki està situat a 4Km de Jelenia Góra, l'antiga Hirschberg.
A l'edifici avui hi ha una escola de primària i una altra d'aeromodelisme

Edificio Administrativo de Escuela de Vuelo a Vela anterior a la 2GM de la aldea de Grunau
Nombrada hoy Jezów Sudecki, está situada a 4Km de Jelenia Góra, la antigua Hirschberg.
El edificio alberga actualmente una escuela de primaria y otra de aeromodelismo.

Des de Jelenia Góra (Hirschberg) / Grunau (Jezów Sudecki)

L'Ignacio García Colomo, Pilot de Vol a Vela, Tècnic de Manteniment d'Aeronaus de Vol sense Motor, Amic i Voluntari de la FPAC ens envia unes imatges des de Jezów Sudecki, abans Grunau, una petita localitat de la Baixa Silèsia, regió del sud oest de Polònia que fins la fi de la II GM formava part d'Alemània.
Un grup d'antics pilots de la I GM, a l'estiu de 1923, van establir a Grunau, el tercer centre mes important de vol a vela d'Alemània.
Amb instructors i constructors de velers com Edmund Schneider i Gottlob Espenlaub, l'arribada a Grunau de Wolf Hirth en 1926, situà l'importància d'aquesta petita localitat per davant de Wasserkuppe i Rositten, en 1923 els dos primers centres de vol a vela alemanys.

L'edifici en una postal de 1941 © http://dolny-slask.org.pl/5612870,foto.html?idEntity=550184
El nom de Grunau va lligat a tota una generació de planadors i velers econòmics i de grans prestacions dels anys 30 dels que a l'exposició de la FPAC al CCA n'hi ha dos exemples restaurats per els voluntaris de la Fundació.
El Grunau Baby, veler dissenyat i fabricat a Grunau per Edmund Schneider amb la col·laboració de Wolf Hirth, cedit per el Club de Vol a Vela d'Igualada.
El Schulgleiter SG-38, dissenyat per Schneider, Rehberg i Hofmann, i fabricat a Grunau per Edmund Schneider, donat per en Manuel Pons Fontanillas, President-Fundador de la FPAC.
La localitat de Grunau també està lligada al desenvolupament del vol a vela a Catalunya doncs en 1934, en Marià Foyé, el llavors mes important promotor del vol sense motor a casa nostra, hi va anar pensionat per els Serveis d'Aeronàutica de la Generalitat per formar-s'hi com Instructor de Vol i importar l'avançat model alemany d'Escola de Vol a Vela. 

Malauradament els fets del 34 i l'esclat de la guerra civil acabaren amb tant d'esforç per estendre el vol a vela arreu de Catalunya.

Marià Foyé a Grunau
Amb un vol de cinc hores i cinc minuts, arribant a més de dos mil metres d'altura, en Marià Foyé no tant sols hi assolí el títol <C> i el de professor, si no que va batre el rècord espanyol de permanència, que era de dues hores.
A Grunau, en Foyé també es va treure el certificat que l'acreditava com contramaestre de construcció de velers, un ofici que el nostre amic, en Garcia Colomo ha anat a actualitzar a Polònia amb els millors especialistes, restaurant i volant-hi velers clàssics.

Podeu saber més d'en Marià Foyé a www.ramonbrugueras.com i llegint la seva apassionant biografia escrita per Eloi Babiano


L'escola d'Aeromodelisme - La escuela de Aeromodelismo
El veler en revisió general es un Foka 4. A Espanys n'hi ha només 2, un al Museo del Aire, a Madrid. L'altre a la MAU. A baix el Foka 4 del Museo del Aire
Museo del Aire 2016 - Madrid
Al primer terme la Dornier 28, a dalt el Foka 4 - En primer plano la Dornier 28, arriba el Foka 4
A Dornier 28 and the Foka 4 © FPAC - Mercedes de Prado

Desde Jelenia Góra (Hirschberg) / Grunau (Jézow Sudecki)

Ignacio García Colomo, Piloto de Vuelo a Vela, Técnico de Mantenimiento de Aeronaves de Vuelo sin Motor, Amigo y Voluntario de la FPAC nos envía unas imágenes desde Jezów Sudecki – antes Grunau – pequeña localidad de la Baja Silesia, región del sur oeste de Polonia, que hasta el fin de la II GM formaba parte de Alemania.
En verano de 1923, un grupo de antiguos pilotos de la I GM que se reunían en un hotel de la localidad, hicieron de Grunau el tercer centro más importante de vuelo a vela de Alemania.
Con instructores y constructores de veleros como Edmund Schneider y Gottlob Espenlaub, la llegada a Grunau de Wolf Hirth en 1926, situó la importancia de esta pequeña localidad por delante de Wasserkuppe y Rositten, que en 1923 eran los dos primeros centros de vuelo a vela de Alemania.
El nombre de Grunau va ligado a toda una generación de planeadores y veleros económicos y de grandes prestaciones de los años 30 de los que en la exposición de la FPAC en el CCA hay dos ejemplos restaurados por los voluntarios de la Fundación.
El Grunau Baby, velero diseñado y fabricado en Grunau por Edmund Schneider con la colaboración de Wolf Hirth, cedido por el Club de Vuelo a Vela de Igualada.
El Schulgleiter SG-38, diseñado por Schneider, Rehberg y Hofmann, y fabricado en Grunau por Edmund Schneider, donado por Manuel Pons Fontanillas, el Presidente-Fundador de la FPAC.
La localidad de Grunau también está ligada al desarrollo del vuelo a vela en Cataluña pues en 1934, Mariano Foyé, el entonces más importante promotor del vuelo sin motor en nuestro país, acudió allí pensionado por los Servicios de Aeronáutica de la Generalitat para formarse como Instructor de Vuelo e importar el avanzado modelo alemán de Escuela de Vuelo a Vela.

Marià Foyé en Grunau
Con un vuelo de cinco horas y cinco minutos, llegando a más de dos mil metros de altura, Mariano Foyé no sólo alcanzó allí el título <C> y el de profesor, si no que batió el récord español de permanencia, que era de dos horas.
También en Grunau, Foyé se preparó y logró el certificado que le acreditaba como contramaestre de construcción de veleros, un oficio que nuestro amigo Garcia Colomo ha ido a perfeccionar a Polonia con los mejores especialistas, restaurando y volando veleros clásicos.

El velero es un Foka 4 en revisión general. En España solo hay 2, uno en el Museo del Aire, en  Madrid y otro que tiene la MAU - The glider in overhaul is a Foka 4. In Spain there are only 2, one at the Museo del Aire, in Mardid, the second is fowned by the MAU (A Club of former University Air Officers)
El edificio de Administración de la Escuela en una postal de 1941 -
The Gliding School Administrative building in a 1941 Post Card

©  http://dolny-slask.org.pl/5612870,foto.html?idEntity=550184

The administration site of the school of gliding of the small village of Grunau, prior to the WWII
Located 4Km from Jelenia Góra (formerly Hirschberg) the village was renamed Jézow Sudecki
Nowadays it hosts a secondary school and an aeromodelism school

From Jelenia Góra (Hirschberg) / Grunau (Jézov Sudecki)

Ignacio García Colomo, Glider Pilot and Maintenance Technician and Friend and Volunteer of the FPAC sends us images from Jezów Sudecki – formerly Grunau – a small town in Lower Silesia, a region in the south west of Poland, which until the end of the II GM was part of Germany.
In summer of 1923, a group of former pilots of the WW I that used to meet in a hotel of the locality, made of Grunau the third most important gliding center of Germany.
With gliding instructors and builders like Edmund Schneider and Gottlob Espenlaub, the arrival of Wolf Hirth in Grunau in 1926, placed the importance of this small town ahead of Wasserkuppe and Rositten, which in 1923 were the first two sailing centers of Germany.
The name of Grunau is linked to an entire generation of economic and high performance gliders of the 30's of which there are two examples restored by the volunteers of the Foundation in the exhibition of the Aeronautical Cultural Center of the Barcelona-El Prat Airport.
The Grunau Baby, a glider designed and manufactured in Grunau by Edmund Schneider with the collaboration of Wolf Hirth, lent to the FPAC by the Igualada Sailing Club.
The Schulgleiter SG-38, designed by Schneider, Rehberg and Hofmann, and made in Grunau by Edmund Schneider, donated by Manuel Pons Fontanillas, the President-Founder of the FPAC.
The town of Grunau is also linked to the development of gliding in Catalonia because in 1934, Mariano Foyé, the then most important promoter of the flight without motor in our country, went there pensioned by the Aeronautics Services of the Generalitat to be trained as an Instructor and to import the advanced German model of Sailing Flight School.

Mr. Marià Foyé in Grunau
With a flight of five hours and five minutes, reaching more than two thousand meters, Mariano Foyé not only reached there the title <C> and the Instructor qualification, but it broke the Spanish record of permanence, which was of two hours.
Also in Grunau, Foyé obtained the certificate that accredited him as boatswain in construction of gliders, a job that our friend Garcia Colomo has gone to perfect in Poland with the best specialists, restoring and flying classic gliders.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada