2014/12/29

Restauració de l'Hangar Armengol (II)


Un cop acabades les feines de sanejament superficial i pintura de les parts metàl·liques estructurals, iniciades el mes d'agost, durant els mesos d'octubre i de novembre, s'han pintat els 373 metres lineals de llarguers de fusta i s'han fet importants feines de metallisteria necessàries per reconstruir un extrem d'arc i tots els tirants que es van malmetre durant el desmuntatge i transport de l'estructura des de l'Aeroport de Girona-Costa Brava al de Sabadell.

Pintant els llarguers de la coberta de l'hangar © FPAC - Alejandro de Diego
Un grup de tres Socis Benefactors Voluntaris habituals col·laboradors en operacions de logística i seguretat dels PAC·OBERT, els germans Juan i José Osorio i en      , tots tres també voluntaris de Protecció Civil de Badía del Vallés, han pintat els 373 metres lineals de llarguers longitudinals de fusta als que es fixen les planxes de xapa ondulada que conformen la coberta. En total han estat dues capes de 121 metres quadrats de pintura aplicada amb brotxa i rodet.

L'extrem d'arc restaurat © FPAC - DJR
El Soci Benefactor Voluntari, en Leopoldo Tosas, ajudat per el també SBV i alumne en pràctiques, l'Israel Moreira, han reconstruit l'extrem d'un dels arcs i la major part dels seus tirants. Una feina de metallisteria fina en la que s'han gastat mes de vuitanta metres de rodó d'acer per reconstruir vuit dels onze tirants que traccionen l'interior dels arcs. Dels tirants orginials només se n'han pogut aprofitar tres de sencers, dels altres se n'han aprofitat tots els extrems. També ha calgut comprar tres tensors que es van extraviar en el transport.

Extrems dels tirants restaurats © FPAC - DJR
Ara tant sols queda restaurar les portes i l'estructura de la que es penjen, feina per la que caldrà comptar amb mitjans d'elevació i que s'ha programat per els mesos de gener i febrer. Esperem que estigui enllestida i que tinguem la corresponent llicència d'edificació per aixecar l'estructura durant la propera primavera.

En Leopoldo Tosas i
n'Israel Moreira © FPAC - DJR

Restauración de l'Hangar Armengol (II)


Una vez terminadas las tareas de saneamiento superficial y pintura de las partes metálicas estructurales, iniciadas en el mes de agosto, durante los meses de octubre y de noviembre, se han pintado los 373 metros lineales de largueros de madera. También se han hecho importantes trabajos de metalistería, necesarios para reconstruir un extremo de arco y todos los tirantes que se deterioraron en el desmontaje y transporte de la estructura desde el Aeropuerto de Girona-Costa Brava al de Sabadell.

Un grupo de tres Socios Benefactores Voluntarios, habituales colaboradores en operaciones de logística y seguridad de los PAC·OBERT, Francisco Asís y  los hermanos Juan y José Osorio, los tres también voluntarios de Protección Civil de Badía del Vallés, han pintado los 373 metros lineales de largueros longitudinales de madera a los que se fijan las planchas de chapa ondulada que conforman la cubierta del hangar. En total han sido dos capas de 121 metros cuadrados de pintura aplicada con brocha y rodillo.


Francico Asís y los hermanos Osorio © FPAC - Alejandro de Diego
El Socio Benefactor Voluntario, Leopoldo Tosas, ayudado por el también SBV y alumno en prácticas, Israel Moreira, han reconstruido el extremo de uno de los arcos y la mayor parte de los tirantes. Un trabajo de metalistería fina en el que se han gastado más de ochenta metros de redondo de acero.

L'extrem d'arc restaurat © FPAC - DJR
 Además ha sido necesario reconstruir ocho de los once tirantes que traccionan el interior de los arcos ya que sólo tres se han podido aprovechar completamente. Del resto se han aprovechado todos sus extremos. También ha sido necesario comprar tres tensores de tirante que se extraviaron en el transporte.

Els tensors nous, a la dreta un d'original © FPAC - DJR
Ahora sólo queda restaurar las puertas y la estructura de la que cuelgan. Un trabajo para el que habrá que contar con medios de elevación y que se ha programado para los meses de enero y febrero.  Esperamos que esta fase esté terminada y que tengamos la licencia de edificación para poder levantar la estructura del hangar durante la próxima primavera. 
 

Restoration of the Hangar "Armengol" (II)


Once finished the superficial cleaning and painting of the structural metal parts, the painting of 373 meters of structural wood spars has taken place during the months of October and November.

There have also been major metalworks, needed to rebuild one end of an arch and all the braces that were deteriorated in the removal and transport of the structure from the Girona-Costa Brava to Sabadell airports.


Un grup de tirants assecant-se © FPAC - DJR
A group of three Benefactor Volunteer Partners, collaborators in PAC·OBERT logistics and safety operations, Mrs. Francisco Asis and brothers Juan and Jose Osorio, the three as well Civil Defence volunteers in Badia del Vallés, have painted the 373 meters of wooden longitudinal spars on which the roof corrugated metal plates are fixed. In total there were two layers of 121 square meters of paint applied by brush and roller.


Mr/s Leopoldo Tosas and
Israel Moreira © FPAC - DJR
The Volunteer Benefactor Partner, Mr. Leopoldo Tosas, helped by the VBP and trainee, Mr. Israel Moreira, have reconstructed the end of a section of one of the eleven arches and most of its braces. A fine metalwork in which they have used more than eighty meters of round steel bars.
 
A job requiring to rebuild eight of the eleven arch inner traction braces since only three originals were dismounted, moved and and preserved without any major damage.

Notwithstanding the above, it has been possible to luckily recover and reuse the structural ends of all brace bars. It has also been necessary to buy three tensioners that were lost in the transport.


The sole pending job is to restore the doors and its supporting structure. A job that require a lift and is scheduled for the months of January and February. We hope that this phase is completed and we have the building permit to erect the hangar structure by next spring.2014/09/25

Conferència 25/9/2014 Mataró & Marauder

L’incident aeri de l’any 1944 a Mataró: el misteri del Marauder 

 


Març de 1944, en plena II Guerra Mundial un avió de les Forces Aèries del Regne Unit (RAF) es va estavellar en front de les costes de Mataró i van morir tots els seus ocupants. Aquell fet, en aparença completament menor en el context de l’època, acabaria provocant un replantejament en l’estratègia armamentística dels Nazis i, de retruc, ajudaria a precipitar la fi de la guerra.


El incidente aéreo del año 1944 en Mataró: el misterio del Marauder

 Marzo de 1944, en plena II Guerra Mundial un avión de las Fuerzas Aéreas del Reino Unido (RAF) se estrelló frente a las costas de Mataró y murieron todos sus ocupantes. Aquel hecho, en apariencia completamente menor en el contexto de la época, acabaría provocando un replanteamiento en la estrategia armamentística de los Nazis y, de rebote, ayudaría a precipitar el fin de la guerra.

 

The 1944 air incident in Mataró: the mistery of the Marauder


March 1944, during World War II an aircraft of the Air Force of the United Kingdom (RAF) crashed in front of the coast of Mataro and all its occupants were killed. That fact apparently completely minor in the context of the time, eventually caused the reconsideration of the Nazis arms strategy and, in turn, helped in precipitating the end of the war.

 
Conferència en el marc de la Festa al Cel de Barcelona-Mataró.
A càrrec de Pere Serra de Argila, historiador i membre de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya.
Col·labora: Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya.
Organitza: Biblioteques de Mataró – Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró
Dijous 25 de setembre
19.30 h
Biblioteca Pompeu Fabra

 

 

El Grunau Baby EC-BMQ al CCA

23/09/2014 CCA © Francesc Val - FPAC

 

El Grunau Baby EC-BMQ ja llueix muntat i acabat.

El dimarts 23 de setembre, uns quants socis benefactors voluntaris vàrem acabar la feina de restauració muntant l'ala dreta, conectant els comandaments i ajustant l'estabilitzador.
Facil·litem imatges del planador un cop situat a l'àrea d'exposició del CCA.


23/09/2014 CCA © Francesc Val - FPAC

 

El Grunau baby EC-BMQ ya luce montado y acabado.

El Martes 23 de Septiembre, unos cuantos socios benefactores voluntarios terminamos los trabajos de restauración montando el ala derecha, conectando los mandos y ajustando el estabilizador.
Facilitamos imágenes del planeador una vez situado en el área de exposición el CCA.


23/09/2014 CCA © Francesc Val - FPAC

The EC-BMQ Grunau Baby shines once restored and assembled.


On Tuesday September 23rd, some FPAC volunteer benefactor members of the FPAC we got together to complete the restoration works. The activity consisted on assembling the starboard wing, connecting the flight controls and trimming the stabilizer.
Here you can enjoy the images we took after placing the glider at the exhibition area of the CCA 

 
23/09/2014 CCA © Francesc Val - FPAC

2014/09/22

Fauvel Av-36 EC-BNU & Grünau Baby EC-BMQ

Restaurats! - Restaurados! - Restored!


En Francesc Val donant l'última mà de pintura a la Fauvel
CCA 27/8/2014 © FPAC-Jordi Rull

Els voluntaris mes actius de la FPAC no han parat les seves feines de restauració durant l'estiu.

 

Francis Val applying the last layer of paint to the Fauvel
CCA 27/8/2014 © FPAC Francesc Val

S'han acabat de pintar les ales de la Fauvel AV-36 i se li han col·locat les matrícules i els vinils de les zones perfilades en vermell.

L'avió resta ara al àrea d'exposició del CCA, pendent de situació definitiva.

CCA 30/8/2014 © FPAC Francesc Val

Al Grunau Baby, depositat per el Club de Vol a Vela d'Igualada, se li ha reparat un trau que tenia al fuselatge i se li ha instal·lat l'estabilitzador horitzontal.

Un cop sanejats superficialment el fuselatge i les ales, s'han pintat i s'està finalitzant l'ensamblatge de les ales a l'àrea d'exposició. 

CCA 30/8/2014 © FPAC Francesc Val
 
Així doncs, al CCA hi ha quatre planadors pendents de col·locar, penjats de l'estructura del sostre de l'àrea d'exposició.

El Pirat EC-CYU el Swallow EC-BCN, el Grünau Baby EC-BMQ i la Fauvel AV-36 EC-BNU 

CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu
  
Per dur a terme l'operació sense malmetre ni les aeronaus ni la estructura que suporta el sostte de la sala d'exposicións del CCA s'ha demanat pressupost de bragas, cables i grillets amb certificat de resistència a tracció.

El cost de l'operació, si realitzada per voluntaris de la FPAC, es de 1.200 € en concepte de materials als que s'ha d'afegir el lloguer d'una plataforma telescòpica operada per un professional qualificat.


CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu

 

Los voluntarios más activos de la FPAC no han parado sus actividades de restauración durante el verano.

 


CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu

Se han terminado de pintar las alas de la Fauvel AV-36 y se han colocado las matrículas y los vinilos de las zonas perfiladas en rojo.

El planeador ha quedado depositado en el área de exposición del CCA, pendiente de situación definitiva.

En Josep Jover donant l'ultima mà a l'intradós de la Fauvel
CCA 14/9/2014 © FPAC Francesc Val

En el Grunau Baby depositado en la FPAC por el Club de Vol a Vela de Igualada se reparó una brecha que tenía en el fuselaje y se ha instalado el estabilizador horizontal.

CCA 14/9/2014 © FPAC Josep Jover

Una vez saneadas todas las superficies, el planeador se ha pintado completamente y se está realizando el ensamblado final de las alas en el área de exposición.

CCA 14/9/2014 © FPAC Josep Jover

Así pues, en el CCA hay cuatro planeadores pendientes de emplazar, colgados de la estructura del techo del área de exposición.El Pirat EC-CYU, el Swallow EC-BCN, el Grünau Baby EC-BMQ y la Fauvel AV-36 EC-BNU

CCA 14/9/2014 © FPAC Josep Jover


Para llevar a cabo la operación sin dañar ni las aeronaves ni la estructura que soporta el techo de la sala de exposiciones del CCA se ha pedido presupuesto de bragas, cables y grilletes con certificado de resistencia a tracción.El coste de la operación, si realizada por voluntarios de la FPAC, se limita al capítulo de materiales y es de 1.200 € a los que habrá que añadir el alquiler de una plataforma telescópica operada por un profesional cualificado.


CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val

The FPAC most active volunteers have not stopped their restoration works during the summer.

 


CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val


They have finalized painting the wings of the Fauvel AV-36 and have placed the immatriculation lettering and the vinyl lines in the areas outlined in red.

The glider has been deposited in the exhibition area of the CCA, pending of final placement.

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val

It was repaired a hole in the fuselage of the Grünau Baby deposited by the Igualada Sailing Club at the FPAC and the horizontal stabilizer installed.
 
Once having sanitized all surfaces, the glider has been painted and the final assembly of the wings is being competed at the CCA exhibition area.

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val
 
Thus, there are four gliders pending to be hung from the CCA roof structure.

The Pirat EC-CYU THE Swallow EC-BCN, the Grünau Baby EC-BMQ and Fauvel AV-36 EC-BNU

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val


To carry out the operation without damaging neither the aircraft, nor the structure supporting the CCA roof, a quotation for the necessary holding straps, cables and shackles with certified tensile strength has been requested.

The cost of the operation, to be performed by FPAC volunteers, is limited to the € 1,200 of materials. On top, the mandatory rental of a telescopic platform operated by a qualified professional, has to be added.

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val


CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu


2014/08/02

Iniciem la restaurció de l'Hangar "Armengol"

Iniciamos la restauración del Hangar "Armengol"


Starting the restoration of the Hangar "Armengol"


Arxiu FPAC © Alejandro de Diego  1/08/2014

Per iniciar els treballs inicials de restauració de l'Hangar Armengol s'ha instal·lat un tendal provisional entre els contenidors centrals de l'àrea del pavelló obert del futur jardí museu.

Entre los contenedores centrales del área del pabellón abierto del futuro jardín-museo se ha instalado provisionalmente un toldo bajo el que iniciar los trabajos de restauración del Hangar Armengol.


A temporary sunblind under which to begin the restoration of the Hangar Armengol has been installed between the two inner containers located at the open-pavilion area of the future garden-museum.
Arxiu FPAC © Domingo Jaumandreu  6/05/2014
La secció superior dels arcs 
La sección superior de los arcos - The top section of the archs
Cal sanejar d'òxid, repintar i eventualment reparar els elements metàl·lics que, després d'anys d'emmagatzematge a la intempèrie es van emplaçar al lloc on es muntarà l'hangar. També cal emprimar els elements de fusta que estan emmagatzemats a l'Hangar "6.5" de la Fundació.
Aquesta feina s'ha encomanat com treball d'estiu a dos estudiants que el passat curs van realitzar a la Fundació les pràctiques curriculars d’entorn real de tècnic de manteniment d'aeronaus.

Arxiu FPAC © Domingo Jaumandreu  6/05/2014
Les seccions laterals dels arcs
Los tramos laterales de los arcos  - The lateral section of the archs

Hay que sanear de óxido, repintar i eventualmente reparar los elementos metálicos que, después de años de almacenaje a la intemperie se emplazaron en el lugar donde se montará el hangar.  También hay que imprimar los elementos de madera que están almacenados en el Hangar “6.5” de la Fundación.
Estas labores se han encargado como trabajo de verano a dos estudiantes que el pasado curso realizaron en la Fundación las prácticas curriculares en entorno real de técnico de mantenimiento de aeronaves.
Arxiu FPAC © Domingo Jaumandreu  6/05/2014
Quasi tots els tirants dels arcs s'han d'adreçar o refer
Casi todos los tirantes de los arcos se deben enderezar o rehacer 

Almost all
arcs braces must be straightened or redo

It’s necessary to remove rust, repaint and eventually repair the steel parts that after years of outdoor storage have been placed where the hangar is to be mounted. Also to prime the wooden elements that are stored in the Hangar "6.5" of the Foundation. 
These works have been commissioned as a summer job to two students who performed last year in the Foundation the real environment curriculum practices of aircraft maintenance technician
Arxiu FPAC © Domingo Jaumandreu  6/05/2014
Les seccions laterals dels arcs, al fons el DC3/C47 pendent de restauració

Las secciones laterales de los arcos, al fondo el DC3/C47 pendiente de restauración
The side sections
of the arches, in the background the DC3/C47 pending of restoration

No hi ha dubte que el estudiants agrairan l'ajuda dels voluntaris que disposeu de temps durant els matins d'agost i setembre. Esperem que tot quedi llest per poder muntar l’Hangar Armengol a finals de setembre.

Los estudiantes agradecerán, sin duda, la ayuda de los voluntarios que dispongáis de tiempo durante las mañanas de Agosto y Septiembre. Esperamos que todo quede acabado para poder montar el Hangar Armengol a finales de Septiembre.

No doubt the students will appreciate the help of volunteers having free time during August or September mornings. Hope everything is finished to mount the Hangar Armengol by late September. 

2014/07/27

CCA - Més planadors per restaurar

CCA - Más veleros para restaurar

CCA - More gliders for restoration

 
Arxiu FPAC © Jordi Rull  23/07/2014
Els SB Voluntaris Enric Pallarés i Antonio Salvador inspeccionant el Swallow, un cop adecentat.
Los SBV Enric Pallarés y Antonio Salvador inspeccionando el Swallow, una vez adecentado.

The VBM Mr/s Enric Pallarés and Antonio Salvador inspecting the already cleaned fuselage.


Hola amics, seguim amb la neteja i restauració de velers al Taller del CCA. 
Al recen traslladat Slingsby T-45 "Swallow" EC-BCN de la FPAC se li ha unit el Swallow EC-BCO donat pel Club de Vol a Vela d'Igualada i un veterà Grunau Baby, EC-BMQ, aquest cedit en dipòsit pel CVAVI a la FPAC per restauració i exhibició museística al CCA. També rebrem, a finals d'agost i donats per el CVAVI, les restes de dos Blanik, per netejar i evaluar que s'en pot aprofitar.

Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
Un cop net, el fuselatge del Grunau Baby mostra que, per exposició, tant sols li cal una restauració superficial.
Una vez adecentado, el fuselaje del Grunau Baby muestra que con una restauración superficial se podrá exhibir
Once cleaned, the Grunau Baby fuselage shows that, before exhibition, only superficial minor repairs are required.
 

Hola amigos, seguimos con la limpieza y restauración de veleros en el Taller del CCA. 
Al recien trasladado Slingsby T-45 Swallow, EC-BCN de la FPAC, se ha unido el Swallow EC-BCO donado por el Club de Vol a Vela d'Igualada, y un veterano Grunau Baby, EC-BMQ que ha sido cedido por el CVAVI en depósito a la FPAC para restauración y exhibición museística en el CCA. La donación del CVAVI también incluye los restos de dos Blanik que llegarán al CCA a finales de Agosto para su limpieza y evaluación. .
Arxiu FPAC © Pedro Moreno 21/07/2014
L'Enric Pallarés, l'Antonio Salvador i en Jordi Rull nspeccionant el fuselatge del Swallow, un cop arribat
Los SBV Enric Pallarés, Antonio Salvador y Jordi Rull inspeccionando el fuselaje, a su llegada al CCA
VBM Mr/s Enric Pallarés, Antonio Salvador and Jordi Rull checking the fuselage situation, upon its arrival.
 
Hello friends. We continue with the cleaning and restoration of heritage sailplanes at the CCA Workshop. The FPAC recently moved Slingsby T-45 "Swallow”, EC-BCN, has been joined by another Swallow, the EC-BCO donated by the Igualada Gliding Club (CVAVI) and by a veteran Grunau Baby, EC-BMQ. The late consigned by the CVAVI to the FPAC for restoration and museum exhibition at the CCA. The CVAVI donation includes as well the remains of two Blanik that will be moved for cleaning and evaluation by the end of August.
Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
Les ales del Grunau Baby - Las alas del Grunau Baby - The Grunau Baby wings
 

Els Socis Benefactors Voluntaris del Grup de Restauració del Taller del CCA, seguim recuperant tot allò que es pugui exposar al museu  de la FPAC.
Si vols col·laborar amb el Grup de Restauració que treballa al Taller del CCA, un edifici d'AENA situat devant de la Terminal Corporativa de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, escriu-nos a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM per acordar una entrevista i gestionar amb AENA la teva tarja d'accés al Taller del CCA.

Arxiu FPAC © Pedro Moreno 21/07/2014
En Jordi Rull en plena feina de neteja del planador
El SBVJordi Rull en plena faena de adecentamiento del velero 
VBM Mr. Jordi Rull tiding up the glider's fuselage
 
Los Socios Benefactores Voluntarios del Grupo de Restauración del Taller del CCA, seguimos recuperando todo aquello que pueda exhibirse en el museo de la FPAC. 
Si quieres colaborar en el Grupo de Restauración que trabaja en el Taller del CCA, un edificio de AENA situado frente la Terminal Corporativa del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, envíanos un correo electrónico a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM para acordar una entrevista y gestionar con AENA tu pase de acceso al CCA.

Arxiu FPAC © Pedro Moreno 21/07/2014
Els SBV Antonio Salvador i Enric Pallarés preparant el muntatge de l'ala del Swallow
Los SBV Antonio Salvador y Enric Pallarés preparando el montaje del ala del Swallow
BVM Mr/s Antonio Salvador and Enric Pallarés preparing the Slingsby T-45 wing assembly
 
The CCA Restoration Group of Volunteer Benefactors Partners we are committed to recover and restore everything that can be displayed at the FPAC air heritage museum.
If you want to collaborate with the CCA Workshop Restoration Group, located at the AENA building facing of the Corporate Terminal, please write to PACVOLUNTARI@GMAIL.COM to arrange an interview and manage the AENA access pass.
 Arxiu FPAC © Jordi Rull  23/07/2014
 Una jove voluntària, la Paula Pallarés, també s'ha unit al equip de neteja dels planadors.
Una joven volutaria, Paula Pallarés, también se ha unido al equipo de limpieza de veleros.
 A young volunteer, Ms. Paula Pallarés also joined the team of glider cleaners.

Arxiu FPAC  © Pedro Moreno 21/07/2014
Els SBV Antonio Salvador i Jordi Rull preparant l'ensamblatge de les ales del Swallow
Los SBV Antonio Salvador y Jordi Rull preparando el ensamblaje de las alas del Swallow
VBM Mr/s Antonio Salvador and Jordi Rull preparing the assembly of the Slingsby T-45 wings 

 
Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
El Swallow, un cop net, muntat, inspeccionat i desmuntat, a l'espera de restauració, idealment per vol
El Swallow, una vez limpiado, montado, inspeccionado y desmontado, a la espera de su restauración
The Slingsby T-45 once cleaned, assembled, inspected and dissassembled is awaiting for its restoration


a
Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
Al Taller del CCA es pot col·laborar també en la restauració de vitrines i maquetes per el museu de la FPAC
En el taller del CCA también se puede colaborar en la restauración de vitrinas y maquetas para el museo
At the CCA Workshop you can also collaborate to restore the museum showboxes and aircraft scale replica
abc