2014/12/29

Restauració de l'Hangar Armengol (II)


Un cop acabades les feines de sanejament superficial i pintura de les parts metàl·liques estructurals, iniciades el mes d'agost, durant els mesos d'octubre i de novembre, s'han pintat els 373 metres lineals de llarguers de fusta i s'han fet importants feines de metallisteria necessàries per reconstruir un extrem d'arc i tots els tirants que es van malmetre durant el desmuntatge i transport de l'estructura des de l'Aeroport de Girona-Costa Brava al de Sabadell.

Pintant els llarguers de la coberta de l'hangar © FPAC - Alejandro de Diego
Un grup de tres Socis Benefactors Voluntaris habituals col·laboradors en operacions de logística i seguretat dels PAC·OBERT, els germans Juan i José Osorio i en      , tots tres també voluntaris de Protecció Civil de Badía del Vallés, han pintat els 373 metres lineals de llarguers longitudinals de fusta als que es fixen les planxes de xapa ondulada que conformen la coberta. En total han estat dues capes de 121 metres quadrats de pintura aplicada amb brotxa i rodet.

L'extrem d'arc restaurat © FPAC - DJR
El Soci Benefactor Voluntari, en Leopoldo Tosas, ajudat per el també SBV i alumne en pràctiques, l'Israel Moreira, han reconstruit l'extrem d'un dels arcs i la major part dels seus tirants. Una feina de metallisteria fina en la que s'han gastat mes de vuitanta metres de rodó d'acer per reconstruir vuit dels onze tirants que traccionen l'interior dels arcs. Dels tirants orginials només se n'han pogut aprofitar tres de sencers, dels altres se n'han aprofitat tots els extrems. També ha calgut comprar tres tensors que es van extraviar en el transport.

Extrems dels tirants restaurats © FPAC - DJR
Ara tant sols queda restaurar les portes i l'estructura de la que es penjen, feina per la que caldrà comptar amb mitjans d'elevació i que s'ha programat per els mesos de gener i febrer. Esperem que estigui enllestida i que tinguem la corresponent llicència d'edificació per aixecar l'estructura durant la propera primavera.

En Leopoldo Tosas i
n'Israel Moreira © FPAC - DJR

Restauración de l'Hangar Armengol (II)


Una vez terminadas las tareas de saneamiento superficial y pintura de las partes metálicas estructurales, iniciadas en el mes de agosto, durante los meses de octubre y de noviembre, se han pintado los 373 metros lineales de largueros de madera. También se han hecho importantes trabajos de metalistería, necesarios para reconstruir un extremo de arco y todos los tirantes que se deterioraron en el desmontaje y transporte de la estructura desde el Aeropuerto de Girona-Costa Brava al de Sabadell.

Un grupo de tres Socios Benefactores Voluntarios, habituales colaboradores en operaciones de logística y seguridad de los PAC·OBERT, Francisco Asís y  los hermanos Juan y José Osorio, los tres también voluntarios de Protección Civil de Badía del Vallés, han pintado los 373 metros lineales de largueros longitudinales de madera a los que se fijan las planchas de chapa ondulada que conforman la cubierta del hangar. En total han sido dos capas de 121 metros cuadrados de pintura aplicada con brocha y rodillo.


Francico Asís y los hermanos Osorio © FPAC - Alejandro de Diego
El Socio Benefactor Voluntario, Leopoldo Tosas, ayudado por el también SBV y alumno en prácticas, Israel Moreira, han reconstruido el extremo de uno de los arcos y la mayor parte de los tirantes. Un trabajo de metalistería fina en el que se han gastado más de ochenta metros de redondo de acero.

L'extrem d'arc restaurat © FPAC - DJR
 Además ha sido necesario reconstruir ocho de los once tirantes que traccionan el interior de los arcos ya que sólo tres se han podido aprovechar completamente. Del resto se han aprovechado todos sus extremos. También ha sido necesario comprar tres tensores de tirante que se extraviaron en el transporte.

Els tensors nous, a la dreta un d'original © FPAC - DJR
Ahora sólo queda restaurar las puertas y la estructura de la que cuelgan. Un trabajo para el que habrá que contar con medios de elevación y que se ha programado para los meses de enero y febrero.  Esperamos que esta fase esté terminada y que tengamos la licencia de edificación para poder levantar la estructura del hangar durante la próxima primavera. 
 

Restoration of the Hangar "Armengol" (II)


Once finished the superficial cleaning and painting of the structural metal parts, the painting of 373 meters of structural wood spars has taken place during the months of October and November.

There have also been major metalworks, needed to rebuild one end of an arch and all the braces that were deteriorated in the removal and transport of the structure from the Girona-Costa Brava to Sabadell airports.


Un grup de tirants assecant-se © FPAC - DJR
A group of three Benefactor Volunteer Partners, collaborators in PAC·OBERT logistics and safety operations, Mrs. Francisco Asis and brothers Juan and Jose Osorio, the three as well Civil Defence volunteers in Badia del Vallés, have painted the 373 meters of wooden longitudinal spars on which the roof corrugated metal plates are fixed. In total there were two layers of 121 square meters of paint applied by brush and roller.


Mr/s Leopoldo Tosas and
Israel Moreira © FPAC - DJR
The Volunteer Benefactor Partner, Mr. Leopoldo Tosas, helped by the VBP and trainee, Mr. Israel Moreira, have reconstructed the end of a section of one of the eleven arches and most of its braces. A fine metalwork in which they have used more than eighty meters of round steel bars.
 
A job requiring to rebuild eight of the eleven arch inner traction braces since only three originals were dismounted, moved and and preserved without any major damage.

Notwithstanding the above, it has been possible to luckily recover and reuse the structural ends of all brace bars. It has also been necessary to buy three tensioners that were lost in the transport.


The sole pending job is to restore the doors and its supporting structure. A job that require a lift and is scheduled for the months of January and February. We hope that this phase is completed and we have the building permit to erect the hangar structure by next spring.