2014/08/02

Iniciem la restaurció de l'Hangar "Armengol"

Iniciamos la restauración del Hangar "Armengol"


Starting the restoration of the Hangar "Armengol"


Arxiu FPAC © Alejandro de Diego  1/08/2014

Per iniciar els treballs inicials de restauració de l'Hangar Armengol s'ha instal·lat un tendal provisional entre els contenidors centrals de l'àrea del pavelló obert del futur jardí museu.

Entre los contenedores centrales del área del pabellón abierto del futuro jardín-museo se ha instalado provisionalmente un toldo bajo el que iniciar los trabajos de restauración del Hangar Armengol.


A temporary sunblind under which to begin the restoration of the Hangar Armengol has been installed between the two inner containers located at the open-pavilion area of the future garden-museum.
Arxiu FPAC © Domingo Jaumandreu  6/05/2014
La secció superior dels arcs 
La sección superior de los arcos - The top section of the archs
Cal sanejar d'òxid, repintar i eventualment reparar els elements metàl·lics que, després d'anys d'emmagatzematge a la intempèrie es van emplaçar al lloc on es muntarà l'hangar. També cal emprimar els elements de fusta que estan emmagatzemats a l'Hangar "6.5" de la Fundació.
Aquesta feina s'ha encomanat com treball d'estiu a dos estudiants que el passat curs van realitzar a la Fundació les pràctiques curriculars d’entorn real de tècnic de manteniment d'aeronaus.

Arxiu FPAC © Domingo Jaumandreu  6/05/2014
Les seccions laterals dels arcs
Los tramos laterales de los arcos  - The lateral section of the archs

Hay que sanear de óxido, repintar i eventualmente reparar los elementos metálicos que, después de años de almacenaje a la intemperie se emplazaron en el lugar donde se montará el hangar.  También hay que imprimar los elementos de madera que están almacenados en el Hangar “6.5” de la Fundación.
Estas labores se han encargado como trabajo de verano a dos estudiantes que el pasado curso realizaron en la Fundación las prácticas curriculares en entorno real de técnico de mantenimiento de aeronaves.
Arxiu FPAC © Domingo Jaumandreu  6/05/2014
Quasi tots els tirants dels arcs s'han d'adreçar o refer
Casi todos los tirantes de los arcos se deben enderezar o rehacer 

Almost all
arcs braces must be straightened or redo

It’s necessary to remove rust, repaint and eventually repair the steel parts that after years of outdoor storage have been placed where the hangar is to be mounted. Also to prime the wooden elements that are stored in the Hangar "6.5" of the Foundation. 
These works have been commissioned as a summer job to two students who performed last year in the Foundation the real environment curriculum practices of aircraft maintenance technician
Arxiu FPAC © Domingo Jaumandreu  6/05/2014
Les seccions laterals dels arcs, al fons el DC3/C47 pendent de restauració

Las secciones laterales de los arcos, al fondo el DC3/C47 pendiente de restauración
The side sections
of the arches, in the background the DC3/C47 pending of restoration

No hi ha dubte que el estudiants agrairan l'ajuda dels voluntaris que disposeu de temps durant els matins d'agost i setembre. Esperem que tot quedi llest per poder muntar l’Hangar Armengol a finals de setembre.

Los estudiantes agradecerán, sin duda, la ayuda de los voluntarios que dispongáis de tiempo durante las mañanas de Agosto y Septiembre. Esperamos que todo quede acabado para poder montar el Hangar Armengol a finales de Septiembre.

No doubt the students will appreciate the help of volunteers having free time during August or September mornings. Hope everything is finished to mount the Hangar Armengol by late September. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada