2014/09/22

Fauvel Av-36 EC-BNU & Grünau Baby EC-BMQ

Restaurats! - Restaurados! - Restored!


En Francesc Val donant l'última mà de pintura a la Fauvel
CCA 27/8/2014 © FPAC-Jordi Rull

Els voluntaris mes actius de la FPAC no han parat les seves feines de restauració durant l'estiu.

 

Francis Val applying the last layer of paint to the Fauvel
CCA 27/8/2014 © FPAC Francesc Val

S'han acabat de pintar les ales de la Fauvel AV-36 i se li han col·locat les matrícules i els vinils de les zones perfilades en vermell.

L'avió resta ara al àrea d'exposició del CCA, pendent de situació definitiva.

CCA 30/8/2014 © FPAC Francesc Val

Al Grunau Baby, depositat per el Club de Vol a Vela d'Igualada, se li ha reparat un trau que tenia al fuselatge i se li ha instal·lat l'estabilitzador horitzontal.

Un cop sanejats superficialment el fuselatge i les ales, s'han pintat i s'està finalitzant l'ensamblatge de les ales a l'àrea d'exposició. 

CCA 30/8/2014 © FPAC Francesc Val
 
Així doncs, al CCA hi ha quatre planadors pendents de col·locar, penjats de l'estructura del sostre de l'àrea d'exposició.

El Pirat EC-CYU el Swallow EC-BCN, el Grünau Baby EC-BMQ i la Fauvel AV-36 EC-BNU 

CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu
  
Per dur a terme l'operació sense malmetre ni les aeronaus ni la estructura que suporta el sostte de la sala d'exposicións del CCA s'ha demanat pressupost de bragas, cables i grillets amb certificat de resistència a tracció.

El cost de l'operació, si realitzada per voluntaris de la FPAC, es de 1.200 € en concepte de materials als que s'ha d'afegir el lloguer d'una plataforma telescòpica operada per un professional qualificat.


CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu

 

Los voluntarios más activos de la FPAC no han parado sus actividades de restauración durante el verano.

 


CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu

Se han terminado de pintar las alas de la Fauvel AV-36 y se han colocado las matrículas y los vinilos de las zonas perfiladas en rojo.

El planeador ha quedado depositado en el área de exposición del CCA, pendiente de situación definitiva.

En Josep Jover donant l'ultima mà a l'intradós de la Fauvel
CCA 14/9/2014 © FPAC Francesc Val

En el Grunau Baby depositado en la FPAC por el Club de Vol a Vela de Igualada se reparó una brecha que tenía en el fuselaje y se ha instalado el estabilizador horizontal.

CCA 14/9/2014 © FPAC Josep Jover

Una vez saneadas todas las superficies, el planeador se ha pintado completamente y se está realizando el ensamblado final de las alas en el área de exposición.

CCA 14/9/2014 © FPAC Josep Jover

Así pues, en el CCA hay cuatro planeadores pendientes de emplazar, colgados de la estructura del techo del área de exposición.El Pirat EC-CYU, el Swallow EC-BCN, el Grünau Baby EC-BMQ y la Fauvel AV-36 EC-BNU

CCA 14/9/2014 © FPAC Josep Jover


Para llevar a cabo la operación sin dañar ni las aeronaves ni la estructura que soporta el techo de la sala de exposiciones del CCA se ha pedido presupuesto de bragas, cables y grilletes con certificado de resistencia a tracción.El coste de la operación, si realizada por voluntarios de la FPAC, se limita al capítulo de materiales y es de 1.200 € a los que habrá que añadir el alquiler de una plataforma telescópica operada por un profesional cualificado.


CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val

The FPAC most active volunteers have not stopped their restoration works during the summer.

 


CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val


They have finalized painting the wings of the Fauvel AV-36 and have placed the immatriculation lettering and the vinyl lines in the areas outlined in red.

The glider has been deposited in the exhibition area of the CCA, pending of final placement.

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val

It was repaired a hole in the fuselage of the Grünau Baby deposited by the Igualada Sailing Club at the FPAC and the horizontal stabilizer installed.
 
Once having sanitized all surfaces, the glider has been painted and the final assembly of the wings is being competed at the CCA exhibition area.

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val
 
Thus, there are four gliders pending to be hung from the CCA roof structure.

The Pirat EC-CYU THE Swallow EC-BCN, the Grünau Baby EC-BMQ and Fauvel AV-36 EC-BNU

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val


To carry out the operation without damaging neither the aircraft, nor the structure supporting the CCA roof, a quotation for the necessary holding straps, cables and shackles with certified tensile strength has been requested.

The cost of the operation, to be performed by FPAC volunteers, is limited to the € 1,200 of materials. On top, the mandatory rental of a telescopic platform operated by a qualified professional, has to be added.

CCA 20/9/2014 © FPAC Francesc Val


CCA 10/9/2014 © FPAC Domingo Jaumandreu


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada