ABOUT


ELS VOLUNTARIS, LA FUNDACIÓ I LA COL·LECCIÓ ESTÀTICA

La dedicació dels amics, benefactors i patrocinadors voluntaris es un component fonamental de la fòrmula amb la que la FPAC procura assolir de manera continuada l'objectiu establert a la memòria fundacional de 1997.
Ser un centre referencial de I'aeronautica i de la seva historia a Catalunya”

L'altra component de la fòrmula que permet desenvolupar aquesta tasca altruista i no lucrativa es disposar dels ingressos monetàris recurrents i no competitius que permetin en cada moment de mantindre la infraestructura i organització requerida per les obligacions fiscals i administratives de les persones jurídiques i per fer possible les activitats de la FPAC en cadascún dels àmbits establerts a dita memòria.
Salvar i ampliar el Patrimoni Aeronàutic del nostre país” 

Divulgar la cultura, la ciencia, la tècnica i la historia aeronàutica, amb accions de formació aeronàutica” 

Proporcionar un manteniment adequat que permeti exhibir tot el material recollit; be sigui en exposició estatica, o en vol de tot el material de la fundació” 

Relacionar-se amb fundacions similars existents en altres zones del territori nacional a fi de sumar esforços en la recuperació d'avions històrics del nostre país”

En aquest blog presentem les principals realitzacions i fets relacionats amb la Col·lecció Estàtica recuperada i restaurada per els els Voluntaris i les Voluntàries de la FPAC.
Voluntaris posant després de perimetrar el recinte del PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón Photography

LOS VOLUNTARIOS, LA FUNDACIÓN Y LA COLECCIÓN ESTÁTICA

La dedicación de los amigos, benefactores y patrocinadores voluntarios es un componente fundamental de la fórmula con la que la FPAC procura alcanzar de manera continuada el objetivo establecido en su memoria fundacional de 1997.

"Ser un centro referencial de Ia aeronáutica y de su historia en Cataluña"

El otro componente de la fórmula que permite desarrollar esta tarea altruista y no lucrativa es disponer de los ingresos monetarios recurrentes y no competitivos que permitan, en cada momento, mantener la infraestructura y organización requerida por las obligaciones fiscales y administrativas de las personas jurídicas y para hacer posible las actividades de la FPAC en cada uno de los ámbitos establecidos en dicha memoria.

"Salvar y ampliar el Patrimonio Aeronáutico de nuestro país"

"Divulgar la cultura, la ciencia, la técnica y la historia aeronáutica, con acciones de formación aeronáutica"

"Proporcionar un mantenimiento adecuado que permita exhibir todo el material recogido; bien sea en exposición estática, o en vuelo, de todo el material de la fundación "

"Relacionarse con fundaciones similares existentes en otras zonas del territorio nacional a fin de sumar esfuerzos en la recuperación de aviones históricos de nuestro país"

En este blog presentamos las principales realizaciones y hechos relacionados con la Colección Estática recuperada y restaurada por los los Voluntarios y las Voluntarias de la FPAC.
Piloto Voluntario posicionando el avión antes de una exhibición de PAC·OBERT © FPAC - Toni Tejón Photography

VOLUNTEERS, THE FOUNDATION AND THE STATIC COLLECTION


The dedication of volunteer friends, benefactors and sponsors is a fundamental component of the formula with which the FPAC seeks to continuously achieve the goal established in its founding memory of 1997.

"To be a referential center for aeronautics and its history in Catalonia"

The other component of the formula that allows the development of this altruistic and non-profitable task is to have recurrent and non-competitive monetary income that allows, at any moment, to maintain the infrastructure and organization required by the fiscal and administrative obligations of legal persons and to make possible the activities of the FPAC in each of the areas established in said founding memory.

"Save and expand the Aeronautical Heritage of our country"
"To disseminate culture, science, technology and aeronautical history, with aeronautical training actions"

"Provide adequate maintenance to show all the material collected; either in static or in flight, of all the material of the foundation"

"To relate to similar foundations existing in other areas of the national territory in order to join efforts in the recovery of historical aircraft of our country"

In this blog we present the main achievements and facts related to the Static Collection recovered and restored by the Volunteers of the FPAC.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada