2015/07/04

La Fairchild 24R "Sánchez Damians" ja està al CCA


El 18 de Juny un grup de voluntaris de la Fundació van traslladar la Fairchild 24R que està cedida temporalment per el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a la FPAC, des dels hangars de LELL a l'espai de l'Edifici CCA de l'Aeroport de Barcelona que la FPAC té cedit en us per AENA Aeropuertos.
LELL 18/6/2015 © Jordi Pons - FPAC
El 18 de Junio un grupo de voluntarios de la Fundación trasladaron la Fairchild 24R que està cedida temporalmente por el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a la FPAC, desde los hangares de LELL al espacio del Edificio CCA del Aeropuerto de Barcelona que la FPAC tiene cedido en uso por AENA Aeropuertos.
Façana Principal del CCA © DJR - FPAC
On June 18th the Fairchild 24R, an aircraft on temporary loan from the National Museum of Science and Technology of Catalonia to the FPAC, was moved from the LELL hangars to the space granted in use by AENA Airports to the Foundation at the CCA building of the Barcelona Airport.

Façana Posterior del CCA. Accés al Taller  © DJR - FPAC
L'operació es va fer en dos viatges, les ales i empenatges de cua muntades sobre un bressol amb rodes van arribar en el primer trasllat sobre les 15.30 de la tarda. En el segon, que arribà sobre les 18:30, es va transportar el fusellatge complet.
Arribada al Taller  © Jordi Rull - FPAC
La operación requirió dos viajes, las alas y empenajes de cola montados sobre una cuna con ruedas llegaron en el primer traslado sobre las 15:30 de la tarde. En el segundo, que llegó sobre las 18:30, se transportó el fuselaje completo.
Arribada al Taller  © Jordi Rull - FPAC
The operation took two trips, wings and tail tail mounted on a wheeled cradle came in the first transfer on 15:30 pm. In the second, which came about 18:30, the entire fuselage was transported.
Descàrrega  © Jordi Rull - FPAC
Atès que l'ample de via del tren era superior a la mida de la caixa del camió, es va tindre que desmuntar un dels amortidors del tren per tal d'escurçar la vía, pivotant el "strut" o montant inferior cap l'interior de la caixa.
Descàrrega  © Jordi Rull - FPAC
En la maniobra de carga, dado que el ancho de vía del tren de aterrizaje era mayor que el de la caja del camión, hubo que desmontar uno de los amortiguadores del tren y acortar la vía pivotando el "Strut" o montante inferior hacia el interior de la caja.
Descàrrega  © Jordi Rull - FPAC
Since the aircraft wheel track was greater than the width of the truck box, before loading it it was necessary to remove one of the dumpers and shorten the track by pivoting the lower strut inwards.
Dins del bressol es veu el pla de cua  © Jordi Rull - FPAC
Un cop el fusellatge es va elevar fora de la caixa del camió, es va tornar a muntar l'amortidor restablint l'ample de via original i a continuació s'el va deixar al moll de descàrrega del CCA.
Un cop les ales son a l'àrea d'exposició... © Conrad Miquel - FPAC
A la llegada, una vez que se elevó el fuselaje fuera de la caja del camión, se montó de nuevo el amortiguador restableciendo el ancho de vía original, y a continuación se depositó en el muelle de descarga del CCA.
Es situen per facilitar el muntatge @ Conrad Miquel - FPAC
On arrival, once the fuselage was lifted out of the truck box, the dumper was mounted restoring the original track width and the fuselage was deposited at the CCA loading dock.
L'arribada del fusellatge © Conrad Miquel - FPAC
Seguidament va pasar al taller i d´aquest a la zona d´exposició, on es va procedir al muntatge de les ales, no sense dificultat, però sense fer cap trencadissa.
Un cop s'ha situat l'eslinga de proa... © Conrad Miquel - FPAC
Seguidamente pasó al taller y de éste a la zona de exposición, donde se procedió al montaje de las alas, no sin dificultad, pero sin hacer ningún estropicio.
... i les de l'arrel d'ala...  © Jordi Rull - FPAC
Then, crossing the FPAC workshop it went to the exhibition area to proceed to the assembly of the wings, not without difficulty, but without making any mess.
...cal obrir la caixa del camió...   © Jordi Rull - FPAC
La càrrega a l'Aeroport de Sabadell va estar a càrrec de l'Alejandro de Diego, TMA de la FPAC i n'Israel Moreira, aprenent de TMA.

...per poder muntar de nou... © Conrad Miquel - FPAC
Las operaciones de carga en el Aeropuerto de Sabadell estuvieron a cargo de Alejandro de Diego, TMA de la FPAC e Israel Moreira, aprendiz de TMA.
... l'amortidor de la dreta © Jordi Rull - FPAC
Loading operations at the Sabadell Airport were in charge of Mr. Alejandro de Diego, FPAC aircraft maintenance mechanic and his apprentice Mr. Israel Moreira.
Un cop muntat l'amortidor, ja es pot baixar... © Jordi Rull - FPAC
La maniobra al CCA va ser possible gràcies als Socis Benefactors Voluntaris en Francesc Val, l'Enric Pallarés, l'Antoni Salvador, en Jose Antonio del Valle, en Conrad Miquel, en David Villanueva i dos amics, n'Antonio Villanueva i en Carlos Suárez, aquest últim TMA a British Airways.
... dipositar-lo al moll del Taller... © Jordi Rull - FPAC
La maniobra en el CCA fue posible gracias a los Socios Benefactores Voluntarios Francisco Val, Enric Pallarés, Antoni Salvador, Jose Antonio del Valle, Conrad Miquel, David Villanueva y a dos amigos de la Fundación, Don Antonio Villanueva y Don Carlos Suárez, este último TMA en British Airways.
... desmuntar les eslingues... © Conrad Miquel - FPAC
The move at the CCA was made possible by Benefactor Volunteers, Mr/s Francesc Val, Enric Pallarés, Antoni Salvador, Jose Antonio del Valle, Conrad Miquel, David Villanueva and two friends of the Foundation, Mr Antonio Villanueva and Mr Carlos Suarez, the latter AMM at British Airways.
... i deixar-lo llest per entrar-lo per l'àrea de taller... © Jordi Rull - FPAC
Els Socis Benefactors Voluntaris, en Jordi Rull i en Conrad Miquel, al CCA, i en Jordi Pons a LELL n'han deixat constància gràfica.
... d'on cal remoure material... © Jordi Rull - FPAC
Los Socios Benefactores Voluntarios, Jordi Rull y Conrad Miquel, en el CCA, y Jordi Pons en LELL han dejado constancia gráfica.
... per fer-ne via lliure... © Jordi Rull - FPAC
Benefactor Volunteers, Mr/s Jordi Rull and Conrad Miquel, at the CCA, and Mr. Jordi Pons at LELL provided the graphic evidence.
...i moure'l amb molta cura. © Jordi Rull - FPAC
Amb aquest recull, volem recordar i destacar la feina ben feta, agraïnt a tots els que han fet possible el trasllat, i en especial la maniobra de muntatge, la seva professionalitat i dedicació desinteressada.
Aquí acaba la primera part de la feina © Jordi Rull - FPAC
Con esta recopilación gráfica, queremos dejar constancia y destacar la importancia del trabajo bien hecho, agradeciendo a todos los que han hecho posible este traslado, y en especial la maniobra de montaje, su profesionalidad y dedicación desinteresada.
Ara toca als mecànics fixar les ales... © Conrad Miquel - FPAC
This post acknowledges and emphasizes the importance of a job well done, thanking the professionalism and selfless of all who have made possible the move, with special mention to those participating in the wings assembly operation.
... en un espai tancat i sense grua © Conrad Miquel - FPAC
La Fairchild 24R que s'ha traslladat al CCA no porta marques de matrícula doncs es tracta d'una reconstrucció per exhibició estàtica amb finalitats educatives i de memòria històrica, un exemple d'aeronau d'ala alta de finals dels anys 30.
El sol s'està ponent quan s'ha acabat... © Conrad Miquel - FPAC
La Fairchild 24R que se ha trasladado al CCA no lleva marcas de matrícula ya que se trata de una reconstrucción para exhibición estática con fines educativos y de memoria histórica, un ejemplo de aeronave de ala alta de los años 30.
... la segona part i la 24R llueix completa © Conrad Miquel - FPAC
The Fairchild 24R transferred to the CCA doesn't show registration marks since it's a static display reconstruction as example of high-wing aircraft of the 1930s, built for educational purposes and historical memory with the remains of a 24R and other parts from contemporary aircraft.
Amb la llum de dia es veu millor el conjunt... © Jordi Rull - FPAC
La reconstrucció va ser una iniciativa del desaparegut i tan ben recordat Manuel Sánchez Damián. Realitzada a partir de restes originals suplementades amb parts d'altres aeronaus contemporànies, la Fairchild 24R es una bona mostra de les moltes reconstruccions i rèpliques realitzades en el decurs d'una dilatada història de passió i dedicació aeronàutica.
... de diversos tipus d''aeronaus històriques... © Jordi Rull - FPAC
La reconstrucción fue una iniciativa del desaparecido y tan bien recordado Manuel Sánchez Damián. Realizada a partir de restos originales suplementados con partes de otras aeronaves contemporáneas, la Fairchild 24R es un buen ejemplo de las reconstrucciones y réplicas realizadas a lo largo de su dilatada historia aeronáutica.
... dipositades per la FPAC i en el que hi faltava una... © Jordi Rull - FPAC
The reconstruction was an initiative of the late and well remembered Mr. Manuel Sanchez Damian and it's a good example of his long history of heritage aircraft reconstructions and replica.
... aeronau motoritzada posterior a les pioneres... © Jordi Rull - FPAC
 En Manuel Sánchez Damián, industrial de les arts gràfiques, pilot i gran aficionat a l'aviació històrica, va ser un personatge únic de qui podeu trobar justa memòria als enllaços que donem al final d'aquesta entrada.
... com el Blériot XIl que es veu al fons © Jordi Rull - FPAC
Manuel Sánchez Damián, industrial de las artes gráficas, piloto y gran aficionado a la aviación histórica, fue un personaje único de quien se puede encontrar una justa memoria en los enlaces que figuran al final de esta entrada.
Excel·lent perspectiva des de la galería del CCA © Jordi Rull - FPAC
Mr. Manuel Sánchez Damián was a graphic arts industrial and private pilot passionate for heritage aircraft. His unique character and aeronautics works are glossed in the following links (in Spanish).
http://aerospaceengines.blogspot.com/2014/04/mi-personaje-favorito-manolo-sanchez.html
http://aerospaceengines.blogspot.com/2014/04/mi-personaje-favorito-manolo-sanchez.html
Aviación por Leandro

http://leandroaviacion.blogspot.com.es/2014/05/personajes-manuel-sanchez-damian-1920.html
 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada