2014/07/27

CCA - Més planadors per restaurar

CCA - Más veleros para restaurar

CCA - More gliders for restoration

 
Arxiu FPAC © Jordi Rull  23/07/2014
Els SB Voluntaris Enric Pallarés i Antonio Salvador inspeccionant el Swallow, un cop adecentat.
Los SBV Enric Pallarés y Antonio Salvador inspeccionando el Swallow, una vez adecentado.

The VBM Mr/s Enric Pallarés and Antonio Salvador inspecting the already cleaned fuselage.


Hola amics, seguim amb la neteja i restauració de velers al Taller del CCA. 
Al recen traslladat Slingsby T-45 "Swallow" EC-BCN de la FPAC se li ha unit el Swallow EC-BCO donat pel Club de Vol a Vela d'Igualada i un veterà Grunau Baby, EC-BMQ, aquest cedit en dipòsit pel CVAVI a la FPAC per restauració i exhibició museística al CCA. També rebrem, a finals d'agost i donats per el CVAVI, les restes de dos Blanik, per netejar i evaluar que s'en pot aprofitar.

Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
Un cop net, el fuselatge del Grunau Baby mostra que, per exposició, tant sols li cal una restauració superficial.
Una vez adecentado, el fuselaje del Grunau Baby muestra que con una restauración superficial se podrá exhibir
Once cleaned, the Grunau Baby fuselage shows that, before exhibition, only superficial minor repairs are required.
 

Hola amigos, seguimos con la limpieza y restauración de veleros en el Taller del CCA. 
Al recien trasladado Slingsby T-45 Swallow, EC-BCN de la FPAC, se ha unido el Swallow EC-BCO donado por el Club de Vol a Vela d'Igualada, y un veterano Grunau Baby, EC-BMQ que ha sido cedido por el CVAVI en depósito a la FPAC para restauración y exhibición museística en el CCA. La donación del CVAVI también incluye los restos de dos Blanik que llegarán al CCA a finales de Agosto para su limpieza y evaluación. .
Arxiu FPAC © Pedro Moreno 21/07/2014
L'Enric Pallarés, l'Antonio Salvador i en Jordi Rull nspeccionant el fuselatge del Swallow, un cop arribat
Los SBV Enric Pallarés, Antonio Salvador y Jordi Rull inspeccionando el fuselaje, a su llegada al CCA
VBM Mr/s Enric Pallarés, Antonio Salvador and Jordi Rull checking the fuselage situation, upon its arrival.
 
Hello friends. We continue with the cleaning and restoration of heritage sailplanes at the CCA Workshop. The FPAC recently moved Slingsby T-45 "Swallow”, EC-BCN, has been joined by another Swallow, the EC-BCO donated by the Igualada Gliding Club (CVAVI) and by a veteran Grunau Baby, EC-BMQ. The late consigned by the CVAVI to the FPAC for restoration and museum exhibition at the CCA. The CVAVI donation includes as well the remains of two Blanik that will be moved for cleaning and evaluation by the end of August.
Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
Les ales del Grunau Baby - Las alas del Grunau Baby - The Grunau Baby wings
 

Els Socis Benefactors Voluntaris del Grup de Restauració del Taller del CCA, seguim recuperant tot allò que es pugui exposar al museu  de la FPAC.
Si vols col·laborar amb el Grup de Restauració que treballa al Taller del CCA, un edifici d'AENA situat devant de la Terminal Corporativa de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, escriu-nos a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM per acordar una entrevista i gestionar amb AENA la teva tarja d'accés al Taller del CCA.

Arxiu FPAC © Pedro Moreno 21/07/2014
En Jordi Rull en plena feina de neteja del planador
El SBVJordi Rull en plena faena de adecentamiento del velero 
VBM Mr. Jordi Rull tiding up the glider's fuselage
 
Los Socios Benefactores Voluntarios del Grupo de Restauración del Taller del CCA, seguimos recuperando todo aquello que pueda exhibirse en el museo de la FPAC. 
Si quieres colaborar en el Grupo de Restauración que trabaja en el Taller del CCA, un edificio de AENA situado frente la Terminal Corporativa del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, envíanos un correo electrónico a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM para acordar una entrevista y gestionar con AENA tu pase de acceso al CCA.

Arxiu FPAC © Pedro Moreno 21/07/2014
Els SBV Antonio Salvador i Enric Pallarés preparant el muntatge de l'ala del Swallow
Los SBV Antonio Salvador y Enric Pallarés preparando el montaje del ala del Swallow
BVM Mr/s Antonio Salvador and Enric Pallarés preparing the Slingsby T-45 wing assembly
 
The CCA Restoration Group of Volunteer Benefactors Partners we are committed to recover and restore everything that can be displayed at the FPAC air heritage museum.
If you want to collaborate with the CCA Workshop Restoration Group, located at the AENA building facing of the Corporate Terminal, please write to PACVOLUNTARI@GMAIL.COM to arrange an interview and manage the AENA access pass.
 Arxiu FPAC © Jordi Rull  23/07/2014
 Una jove voluntària, la Paula Pallarés, també s'ha unit al equip de neteja dels planadors.
Una joven volutaria, Paula Pallarés, también se ha unido al equipo de limpieza de veleros.
 A young volunteer, Ms. Paula Pallarés also joined the team of glider cleaners.

Arxiu FPAC  © Pedro Moreno 21/07/2014
Els SBV Antonio Salvador i Jordi Rull preparant l'ensamblatge de les ales del Swallow
Los SBV Antonio Salvador y Jordi Rull preparando el ensamblaje de las alas del Swallow
VBM Mr/s Antonio Salvador and Jordi Rull preparing the assembly of the Slingsby T-45 wings 

 
Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
El Swallow, un cop net, muntat, inspeccionat i desmuntat, a l'espera de restauració, idealment per vol
El Swallow, una vez limpiado, montado, inspeccionado y desmontado, a la espera de su restauración
The Slingsby T-45 once cleaned, assembled, inspected and dissassembled is awaiting for its restoration


a
Arxiu FPAC © Francesc Val  2/08/2014
Al Taller del CCA es pot col·laborar també en la restauració de vitrines i maquetes per el museu de la FPAC
En el taller del CCA también se puede colaborar en la restauración de vitrinas y maquetas para el museo
At the CCA Workshop you can also collaborate to restore the museum showboxes and aircraft scale replica
abc
Cap comentari:

Publica un comentari