2017/03/12

EC-HFL Scheibe Mu BE Bergfalke II-55


La ondulació del borde de fuita. La ondulación del borde de fuga
The ripple of the trailing edge


Al taller del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú, l'amic Ignacio García Colomo continua la feina de restauració del Bergfalke EC-HFL encaminada a posar en vol aquest clàssic veler.
A continuació podeu veure imatges preses el passat mes de gener i que expliquen diverses etapes de correcció d'una ondulació del borde de fuita de l'ala dreta. 
Es tracta de suprimir una deformació creada per la condensació d'humitat. Probablement per manca de ventilació dels hangars on el veler havia estat emmagatzemat.

L'Ignacio García Colomo eliminant les tapes de contraxapat. 
Eliminando las tapas de contrachapado. Removing the plywood lids.

En el taller del Centre Aèri de Vilanova i La Geltrú, el amigo Ignacio García Colomo continúa el trabajo de restauración del bergfalke EC-HFL encaminada a poner en vuelo este clásico velero.
Para esta entrada del blog, Ignacio nos envía imágenes del pasado mes de enero que explican diversas etapas de corrección de una ondulación del borde de fuga del ala derecha. 

Se trata de suprimir una deformación creada por la condensación de humedad. Probablemente el problema se originó al haber estado almacenado el velero en hangares sin suficiente ventilación.

Els llistons que formen el borde de fuita - Los listones que forman el borde de fuga
The slats forming the trailing edge

In the workshop of the Centre Aèri of Vilanova i La Geltrú, the friend Ignacio García Colomo continues the work of restoration to put in flight this classic glider.
Herewith you can see images of the past January that Ignacio has sent us to explain the repair steps of a ripple in the trailing edge of the right wing. 
Probably the origin of the deformation was the condensation of humidity, happened in hangars where the glider had been stored.

Canvi de la tapa de l'intradós - Cambio de la tapa del intradós
Change of the lower camber lid

Encolant la tapa del borde de fuita - Encolando la tapa del borde de fuga
Gluing the trailing edge plywood lid

Tendal per mantindre calenta i seca la zona encolada - Tienda para mantener caliente y seca la zona encolada
Tent improvised to keep warm and dry the repair area


2016/12/13

ANTONIO SALVADOR CREUS 1932-2016


Els amics Antonio Salvador i Enric Pallarés entelant el borde d'atac de l'ala del Ka-7 © FPAC - Jordi Rull

El passat diumenge 11 de desembre, un atac de cor ens va deixar sense el nostre Soci Benefactor Voluntari i amic Antonio Salvador Creus.

Nascut en 1932, l'Antonio cada dissabte sortia a volar a vela al Camp d'Igualada. Abans sol, darrerament acompanyat per algun dels seus amics.

A la seva afició aeronàutica hi afegia un profund coneixement de la mecànica i dels motors, fruit de la formació i experiència professional en la fabricació de motors alternatius, primer com Mestre Industrial i fins que es va jubilar, com Enginyer Industrial responsable de planta.

Multilingüe i extremadament cult, des de que els Socis Benefactors Voluntaris iniciaren l'activitat al Taller del CCA, ara fa tres anys, l'Antonio ens va donar més de 2.000 hores de col·laboració, d'enginy, de qualitat, de creativitat i de dedicació en feines de restauració dels velers que ara podeu veure exposats al CCA.

Tots els matins. De dilluns a divendres.

Acabat el Ka-7 – l'últim veler incorporat a l'Exposició del Centenari – l'Antonio era l'ànima de la restauració estàtica de la Stinson 108-3 Voyager N667. Un avió incomplet i en mal estat de conservació que la FPAC va adquirir als hereus de SUMAER.

Un projecte difícil però il·lusionant, amb l'objectiu d'acabar-lo en 2017 com recreació històrica de la primera Stinson dedicada en 1950 a la formació dels pilots d'IBERIA.

La modesta saviesa i el testimoni actiu de l'Antonio ja no ens podrà dirigir en la finalització del projecte ni presentar-lo acabat per celebrar els 90 anys del primer vol comercial d'Iberia. El Barcelona-El Prat a Madrid-Getafe de 1927.

El teu exemple i record ens acompanyarà en la dèria per preservar el nostre patrimoni aeronàutic, per ajudar en la formació i per difondre la cultura aeronàutica.

Al CCA trobarem a faltar l'aura amb que capturaves l'atenció de la mainada i dels joves quan els mostraves l'Exposició del Centenari.


Verano de 2016 - Antonio Salvador restaurando el tablero de la Stinson © FPAC - Jordi Rull

El pasado domingo 11 de diciembre, un ataque al corazón nos dejó sin nuestro Socio Benefactor Voluntario y amigo Antonio Salvador Creus.

Nacido en 1932, Antonio cada sábado salía a volar a vela en el aeródromo de Igualada. Antes sólo. Últimamente acompañado de alguno de sus amigos.

A su afición aeronáutica añadía un profundo conocimiento de la mecánica y de los motores, fruto de la formación y experiencia profesional en la fabricación de motores alternativos, primero como Maestro Industrial y hasta su jubilación, como Ingeniero Industrial responsable de planta.

Multilingüe y extraordinariamente culto, desde que los Socios Benefactores Voluntarios iniciaron la actividad en el Taller del CCA, hace tres años, Antonio nos dio más de 2.000 horas de colaboración, de ingenio, de calidad, de creatividad y de dedicación en trabajos de restauración de los veleros que ahora se pueden ver expuestos en el CCA.

Todas las mañanas. De lunes a viernes.

Terminado el Ka-7 – el último velero incorporado a la Exposición del Centenario – Antonio era el alma de la restauración estática de la Stinson 108-3 Voyager N667. Un avión incompleto y en mal estado de conservación que la FPAC adquirió a los herederos de SUMAER.

Un proyecto difícil pero ilusionante, con objetivo de terminarlo en 2017 como recreación histórica de la primera Stinson dedicada en 1950 a la formación de los pilotos de IBERIA.

La modesta sabiduría y el testimonio activo de Antonio ya no nos podrá dirigir en la finalización del proyecto ni presentarlo, acabado, para celebrar los 90 años del primer vuelo comercial de Iberia. El de Barcelona-El Prat a Madrid-Getafe de 1927.

Su ejemplo y recuerdo nos acompañará en la obsesión por preservar nuestro patrimonio, para ayudar en la formación y difundir la cultura aeronáutica.

En el CCA echaremos en falta el aura con que capturabas la atención de los niños y de los jóvenes cuando les mostrabas la Exposición del Centenario.

17/6/2016  L'Antonio Salvador després de mostrar l'Exposició del Centenari a un grup de l'Escola Mari Pepa Colomer, del Prat de Llobregat © FPAC-Jordi Rull

2016/08/26

Distingits Visitants - Distinguidos Visitantes - Distinguished Visitors


Richard i Montserrat Carreras-Colomer davant del panell dedicat a la seva mare, al CCA
26 / 08 / 2016 © FPAC - Conrad Miquel AntichAcompanyats del Soci Benefactor Voluntari i Historiador,  en Pere Ribalta i Puig, avui ens han visitat al CCA la Montserrat i en Richard Carreras, els fills de la primera catalana que va obtindre una llicència de pilot, na Mari Pepa Colomer i Luque i del gran aviador català en Josep Maria Carreras i Dexeus.

Acompañados del Socio Benefactor Voluntario e Historiador, Pere Ribalta i Puig, hoy nos han visitado en el CCA, Montserrat y Richard Carreras, los hijos de la primera catalana que obtuvo una licencia de piloto, Mari Pepa Colomer Luque y del gran aviador catalán Josep Maria Carreras Dexeus.

Accompanied by the Benefactor Volunteer and Historian, Mr. Pere Ribalta i Puig, today visited us at the CCA, Montserrat and Richard Carreras, the daughter and son of the first catalonian lady who obtained a pilot's license, Mrs. Mari Pepa Colomer Luque and her husband, the great Catalan aviator Mr. Josep Maria Carreras Dexeus. 
De la revista AVIACIÓN Y DEPORTES Número 3, Març 1936  © Biblioteca Nacional de España

 

Tot i que una part dels panells de l'Exposició "CATALUNYA AERONÀUTICA 1916-2016" estan ara situats a la T2 de l'Aeroport de Barcelona, en Conrad Miquel Antich, el voluntari que es trobava al taller del CCA fotografiant la restauració del Sabre, els ha mostrat la resta de l'exposició, les rèpliques del Blériot XI, del Monocoque Num 5 de Salvador Hedilla, l'històric helicòpter Bö105 dels Mitjans Aèris de la Generalitat de Catalunya i la col·lecció de planadors restaurats i recuperats per els voluntaris que treballen al CCA.

Aunque una parte de los paneles de la Exposición "CATALUÑA AERONÁUTICA 1916-2016" están ahora situados en la T2 del Aeropuerto de Barcelona, Conrad Miquel Antich, el voluntario que se encontraba en el taller del CCA fotografiando la restauración del Sabre, les ha mostrado el resto de la exposición, las réplicas del Blériot XI, del Monocoque Num 5 de Salvador Hedilla, el histórico helicóptero Bö105 de los medios aéreos de la Generalitat de Catalunya y la colección de planeadores restaurados y recuperados por los voluntarios que trabajan en el CCA.

Although some of the panels of the exhibition "AVIATION CATALONIA 1916-2016" are now located at Barcelona Airport T2, Conrad Miquel Antich, the volunteer who was photographing the restoration of the F86 Sabre, has shown the rest of the exhibition to the visitors. The replicas of the Blériot XI and the Monocoque No. 5 from Salvador Hedilla,  the historical helicopter Bö105 of the Generalitat of Catalonia and the collection of gliders restored and recovered by the volunteers working at the CCA. 

Josep Maria Carreras, Mari Pepa Colomer i Josep Canudas. Picture from
the Carreras-Colomer family Photo Book 
© FPAC - Pere Ribalta
 
 
L'exposició s'obrirà de nou al públic, al CCA, el proper dimarts 6 de setembre.
La exposición se abrirá de nuevo al público, en el CCA,  el próximo martes 6 de Septiembre. 
The exhibition will open to the public, at the CCA building, from Tuesday September 6th.


2016/07/26

Avança la restauració del F-86 102-8

Al taller de la FPAC al CCA, aprofitant les vacances acadèmiques, s'està avançant en la restauració del Sabre, en diposit de l'Exèrcit de l'Aire a la col·lecció de la FPAC. L'aeronau ha estat mes de quinze anys exposat a l'exterior del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.

Avanza la restauración del F-86 102-8


En el taller de la FPAC en el CCA, aprovechando las vacaciones académicas, se está avanzando en la restauración del Sabre, en depósito del Ejército del Aire para la colección de la FPAC. 
La aeronave ha estado mas de quince años expuesta en el exterior del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.

Advances the restoration of F-86 102-8


At CCA's workshop of the FPAC, taking advantage of the academic summer holidays, progress is being made on the restoration of the Sabre. 
The aircraft, a deposit of the Spanish Air Force in the FPAC Heritage Collection, had been exhibited more han fifteen years, outdoors, at the Centre Aeri of Vilanova i La Geltru.
 
21/07/2016 CCA © FPAC

Amb la contractació per dos mesos de dos estudiants de TMA, del grup de l'INSIB que havia fet les pràctiques curriculars al Taller-Escola de la FPAC a Sabadell, s'ha pogut accelerar la feina de sanejar i treure la pintura de la secció davantera del fusellatge. Secció que s'imprimarà a primers d'agost.
Con la contratación por dos meses de dos estudiantes de TMA , del grupo del INSIB que había hecho las prácticas curriculares en el Taller-Escuela de la FPAC en Sabadell, se ha podido acelerar el trabajo de sanear y quitar la pintura de la sección delantera del fuselaje. Sección que se imprimará a primeros de Agosto.
From the group of the INSIB that made the curricular practices at the Workshop-School of the FPAC at Sabadell Airport, two students of aircraft maintenance, have been contracted for two months to accelerate the restoration. In July it has been completed the cleaning and removal of the paint of the front section of the fuselage. The application of primer will take place in early August.

21/07/2016 CCA © FPAC

També s'ha pogut acabar la bancada ajustable que permetrà treballar a fons en la restauració de les dues ales. La xapa central de l'extradós de la secció propera al fusellatge presenta corrossió profunda i caldrà substituir-ne un bon tros.
También se ha podido terminar la bancada ajustable que permitirá trabajar a fondo en la restauración de las dos alas. La chapa central del extradós de la sección cercana al fuselaje presenta corrosión profunda y habrá que sustituir un buen trozo.
It has also been completed the build of an ajustable bed to allow the restoration of the two wings. The top central section of each wing, near the fuselage, shows a deep corrosion. A good piece of the aluminium has to be replaced.
21/07/2016 CCA © FPAC


2016/07/21

REVISIÓ DEL MBO DE LA FPAC / REVISIÓN DEL MBO DE LA FPAC / REVIEW OF THE FPAC OPERATING MANUAL

Per abordar la complexitat i els requeriments econòmics derivats de la propera posada en marxa del nou Jardí-Museu i de les noves activitats de restauració i exposició d'aeronaus al CCA, des de la passada primavera s'està realitzant una revisió i ampliació del Manual Bàsic d'Operacions de la FPAC.

La revisió dels processos logístics de la FPAC ha estat objecte del Treball de Fi de Grau en Gestió Aeronàutica (UAB) de la voluntària Alba Moyano, que ha estat qualificat com Excel·lent (9,25/10).

A les imatges reproduïm l'índex de referències i temes estudiats. Les conclusions del TFG s'incorporaran a la revisió i ampliació de procediments i documentació operativa de la FPAC.Para abordar la complejidad y requerimientos económicos derivados de la próxima puesta en marcha del nuevo Jardín-Museo y de la actual actividad de restauración y exposición de aeronaves en el CCA, desde la pasada primavera se está realizando una revisión y ampliación del Manual Básico de Operaciones de la FPAC.

La revisión de los procesos logisticos ha sido objeto del Trabajo de Fin de Grado en Gestión Aeronáutica (UAB) de la voluntaria Alba Moyano quie ha sido calificado como Excelente (9,25/10)

En las imágenes se reproduce el índice de referencias y temas estudiados en el TFG cuyas conclusiones se incorporarán en la revisión y ampliación de procedimientos y documentación operativa de la FPAC.To address the complexity and resulting economic requirements of the upcoming opening of the new Garden-Museum as well as of the new activity of restoration and exhibition of aircraft at the CCA, since last spring it has been conducting a review and extension of the Operating Manual of the FPAC.

The review of the logistics processes of the FPAC has been the subject of the Final Project Degree in Aeronautical Management (UAB) of the volunteer Ms. Alba Moyano, that has been rated as excellent (9,25 / 10)

The images show the index of references and topics studied in the TFG. Its findings will be incorporated into the revision and extension of the operational procedures and the documentation of the FPAC.2015/08/30

El Blanik EC-CXU va al CCA

 
El Blanik carregat en front de l'hangar del CVVI © FPAC - JIGC

Un nou planador al CCA

El 22 d'agost, gràcies a comptar amb la col·laboració i el remolc del SBV Jose Ignacio García Colomo, es va traslladar el planador LET L-13 “Blanik” matrícula EC-CXU des del aeròdrom d'Igualada-Òdena al Taller de Restauració de la FPAC a l'edifici CCA de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.
Es tracta d'una donació per restauració i exposició estàtica dins de l'àmbit de col·laboració entre la FPAC i el Club de Vol a Vela d'Igualada.
L'Enric Pallarés, ens comenta que junt amb els SBV que treballen al CCA esperen tindre restaurada l'aeronau, per expoosició, a finals del proper mes d'octubre.
El LET L-13 “Blanik” es un planador biplaça de construcció semi monocoque metàl·lica dissenyat i fabricat a Txèquia des 1956. Ideal per escola bàsica, vol individual i acrobàcia s'en van fabricar i vendre arreu del mon més de 2600 unitats. Després d'un accident mortal a Austria, el 12 de juny de 2010, per trencament per fatiga de material del llarguer principal de l'ala, l'Agència Europea de Seguretat Aeronàutica (EASA) va prohibir el vol d'aquest excel·lent planador.
El 14 de Juny de 2011 EASA va aprovar un Certificat de Tipus Suplementari (STC) EASA-AD-2010-0185-E , proposat i disenyat per l'empresa Alemanya “Aircraft Design & Certification Ltd.” per poder posar de nou en vol aquestes apreciades aeronaus.
Com que no es tracta d'una sol·lució econòmica* doncs exigeix una exhaustiva inspecció estructural amb sofisticats mètodes no destructius i la substitució de parts fonamentals de les ales, molts Blaniks passaran a desballestament o a formar part de col·leccions estàtiques d'aeronaus històriques com la de la FPAC al CCA.
* El cost total estimat de la inspecció i transformació que permet afegir, depenent del potencial i història prèvia de l'aeronau, fins a 5.000 hores de vol no acrobàtic o 3.500 hores de vol mixte, supera els 25.000 euros.

Listos para el viaje a BCN © FPAC - JIGC

Un nuevo velero en el CCA

El 22 de agosto, gracias a contar con la colaboración y el remolque del SBV Jose Ignacio García Colomo, se trasladó el planeador LET L-13 "Blanik" matrícula EC-CXU desde el aeródromo de Igualada-Òdena en el Taller de Restauración de la FPAC en el edificio CCA del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Se trata de una donación para restauración y exposición estática dentro del ámbito de colaboración establecido entre la FPAC y el Club de Vol a Vela de Igualada.
Enric Pallarés, nos comenta que, junto con los SBV que trabajan en el CCA esperan tener restaurada la aeronave, lista pars expoosición, a finales del próximo mes de Octubre.
El LET L-13 "Blanik" es un velero biplaza de construcción semi monocasco metálica diseñado y fabricado en Chequia desde 1956. Ideal para escuela básica, vuelo individual y acrobacia se fabricaron y vendieron en todo el mundo más de 2.600 unidades . Después de un accidente mortal en Austria, el 12 de junio de 2010, por rotura por fatiga de material del larguero principal de una ala, la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica (EASA) prohibió el vuelo de este excelente planeador.
El 14 de Junio de 2011 EASA aprobó un Certificado de Tipo Suplementario (STC) “EASA-AD-2010-0185-E” diseñado y propuesto por la empresa Alemana "Aircraft Design & Certification Ltd." para poder poner de nuevo en vuelo estas apreciadas aeronaves.
Como no se trata de una solución económica * pues exige una exhaustiva inspección estructural con sofisticados métodos no destructivos y la sustitución de partes fundamentales de las alas, muchos Blaník pasarán a desguace o a formar parte de colecciones estáticas de aeronaves históricas como la de la FPAC en el CCA.
* El coste total estimado de la inspección y transformación que permite añadir, dependiendo del potencial e historia previa de la aeronave, hasta 5.000 horas de vuelo no acrobático o 3.500 horas de vuelo mixto, supera los 25.000 euros.

Stepping into the FPAC restoration and replica workshop at the CCA building © FPAC - JIGC

A new glider at the CCA

On August 22, thanks to the cooperation and the trailer of the FPAC Member and Volunteer Mr. Jose Ignacio Garcia Colomo, we moved the glider LET L-13 "Blanik" with registration EC-CXU, from Igualada-Òdena aerodrome to the FPAC Restoration Workshop at the CCA building of the Barcelona-El Prat Airport.
The glider has been donated to the FPAC for restoration and static exhibition within the scope of collaboration with the Igualada Gliding Club.
Enric Pallarés, says that, along with the SBV working in the CCA, hope to have restored the aircraft, ready for exhibition, by the end of next October.
The LET L-13 "Blanik" is a two seater, semi monocoque metallic glider designed and manufactured in the Czech Republic since 1956. Ideal as primary trainer, single flight and acrobatics, more than 2,600 units were made and marketed worldwide. After a fatal accident in Austria on June 12, 2010, due to material fatigue failure of a wing main spar, the European Aviation Safety Agency (EASA) banned the flight of this excellent and appreciated aircraft.
On June 14, 2011 EASA approved a Supplemental Type Certificate "EASA-AD-2010-0185-E" designed and proposed by the German company "Aircraft Design & Certification Ltd." allowing to put back on flying these and broadly popular gliders.
As there is not an economical solution* since the STC requires a thorough structural inspection with sophisticated non-destructive methods and the replacement of key parts of the wings, many Blanik will go to scrap or as part of static collections of historic aircraft like the on of the FPAC at the CCA.
* The total estimated cost of the inspection and transformation, depending on the potential and previous history of the aircraft, to add either up to 5,000 non acrobatic flight hours or up to 3,500 hours of mixed flight, exceeds 25,000 euros.

2015/07/30

F-4C PHANTOM II ...una història que continúa

Continúa la restauració i conservació de la carlinga.Gràcies a l'ajuda econòmica facilitada per el Soci Benefactor n'Enric Pujol, els donatius d'un euro per visita a la cabina de l'avió, i a la dedicació d'en Josep Farrero i en Leopoldo Tosas, Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC, continúen les feines de restauració de la carlinga del Phantom.

Un dels dos seients del Phantom amb els nous elements © FPAC - J.Pons

A la contínua i aparentment invisible restauració d'instruments, aquesta primavera s'ha pogut fer un nou recobriment del terra dels compartiments anterior i posterior de la cabina i s'ha pogut comprar un conjunt de dos paracaigudes personals amb molles d'impuls i dos contenidors de kit de supervivència per els seients ejectables Mk7, tot en molt bon estat.

Una de les dues tapes de conducte d'admissió © FPAC - J.Pons

També s'han pogut adquirir dos unitats de control del sistema radar d'alerta d'amenaça per disparos de coet i dos tapes de conducte d'admisió del motor que requeriran d'una bona estona de feina de restauració cosmètica.

La capota millorada © FPAC - O.Villanueva


I la temporada de primavera s'ha completat millorant la capota de protecció de la carlinga. La secció anterior s'ha ajustat a la forma del morro millorant la fixació amb nous tirants i s'ha millorat l'eficàcia protectora allargant-la per darrera i afegint-hi nous tirants de fixació.Continúa la restauración y conservación de la carlinga.

 

Gracias a la ayuda económica del Socio Benefactor Enric Pujol, los donativos de un euro por visita a la cabina, y la dedicación de Josep Farrero Leopoldo Tosas, Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC, continúan los trabajos de restauración de la carlinga del Phantom.

Uno de los dos asientos eyectables Mk7 antes y después de la mejora © FPAC - J.Rodríguez / J.Pons
 
A la contínua y aparentemente invisible restauración de instrumentos, esta primavera se ha podido añadir un nuevo suelo a los compartimentos anterior y posterior de la carlinga y  comprar dos conjuntos de paracaídas personales con muelles de impulso y contenedores de kit de supervivencia para los asientos eyectables Mk7, todo en buen estado.

Una de las dos tapas presenta varias roturas @ FPAC - J.Pons
También se han adquirido dos unidades de control del sistema de alerta de amenaza por disparos de cohete y dos tapas de conducto de admisión del motor que requerirán de un buen rato de restauración cosmética.


Ahora la capota ajusta perfectamente © FPAC - O.Villanueva

Adicionalmente se ha mejorado la capota de protección de la carlinga, ajustandola a la forma del morro y añadiendo tirantes de fijación a la sección anterior y aumentando la superficie protegida y añadiendo nuevos tirantes de fijación en la sección posterior.


Cockpit's restoration and preservation continues

 

With the financial support received from the FPAC Benefactor Member Mr. Enric Pujol, donations of one euro per visit to the cockpit, and the dedication of Mr/s Josep Farrero and Leopoldo Tosas, FPAC Volunteer Benefactor Members, the restoration work of Phantom's cockpit continues.
 
May 17h 2015. The Mk7 seat displayed on a PAC·OBERT Exhibition Day © FPAC - Joaquim Rodríguez

To the apparently invisible restoration of instruments, it has been added a new floor to the front and rear sections of the cockpit and acquired a set of two parachutes with impulse springs as well as two containers of survival kit for the Mk7 ejectable seats. All in good condition.

We have also acquired two control modules of the radar warning system and two caps for the engine admission ducts, both requiring a good 
while of cosmetic restoration.


Status of the restored forward cockpit panel showing on the left hand side the place
where the acquired RWR control unit is to be located © FPAC - Aitor Romero


In addition, the protection hood of the cockpit canopy has been improved by adjusting it to the shape of the nose, adding two front fastening straps and enhancing the rear protection with a new section of waterproof canvas with longer fastening straps.

The enhanced shape and size of the hood allows a very good fit @ FPAC - Oriol Villanueva