SBV Manteniment i Logística d'Aeronaus
La Secció 4 del Manual Bàsic d'Operacions de la FPAC destaca la importància que té el manteniment en vol de les aeronaus històriques i clàssiques de la col·lecció.


Prioritzant sobre tota altra consideració la seguretat dels pilots i el manteniment del potencial de les aeronaus, en el MBO s'explica com estan organitzades les operacions de manteniment. Operacions que també estan obertes a la col·laboració voluntària i directa de professionals qualificats i a activitats de suport per part d'estudiants en pràctiques.
 
Si pots ajudar en  EL MANTENIMENT DE LES AERONAUS EN VOL, dedicant una mica de temps en alguna de les funcions que es relacionen a continuació, escriu-nos a PAC.VOLUNTARI@GMAIL.COM indicant-nos la teva disponibilitat.

La Sección 4 del Manual Básico de Operaciones de la FPAC destaca la importancia que tiene el mantenimiento en vuelo de las aeronaves históricas y clásicas de la colección.

Priorizando sobre cualuier otra consideración la seguridad de los pilotos y el mantenimiento del potencial de las aeronaves, en el MBO se explica como se organizan las operaciones de mantenimiento. Operaciones que también están abiertas a la participación voluntaria y directa de profesionales cualificados y a actividades de apoyo a cargo de estudiantes en prácticas.

Si puedes ayudar en EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES EN VUELO, dedicando un poco de tiempo en el desempeño de alguna de las funciones que se relacionan a continuación, escríbenos a PAC.VOLUNTARI@GMAIL.COM indicando tu disponibilidad.  
LOGÍSTICA i MANTENIMENT AERONÀUTICS
LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO AERONÁUTICOS

Col·laboració Logística i de Manteniment d'Aeronaus al Taller-Escola de la FPAC a l'Aeroport de Sabadell, en dies i horaris feiners indicats al Calendari FPAC
Colaboración en Logística y Mantenimiento de Aeronaves en el Taller-Escuela de la FPAC en el Aeropuerto de Sabadell, en días y horarios hábiles indicados en Calendario FPAC
 
TMA COL·LABORADOR

Tècnics de Manteniment d'Aeronaus
Col·laboració en Reparacions, Operacions Logístiques i de Manteniment de Línia (TMA / TML)
Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves
Colaboración en Reparaciones, Operaciones Logísticas y de Mantenimiento de Línea (TMA / TML)
ALUMNE – TML
COL·LABORADOR

Alumnes d'Ensenyament Avançat de Tècnic de Manteniment d'Aeronaus – Ajuda en Manteniment de Línia (TML)
Alumnos de Enseñanza Avanzada en Técnico de Mantenimiento de Aeronaves – Ayuda en Mantenimiento de Línea (TML)
CONDUCTOR GRUISTA

Persones amb experiència en conducció de camions amb grua auxiliar per col·laboracions puntuals de logística i assemblatge/des-assemblatge d'aeronaus.
Personas con experiencia en conducción de camiones con grúa auxiliar para operaciones puntuales de logística y ensamblaje/des-ensamblaje de aeronaves.
ALUMNE APRENENT

Alumnes d'Ensenyaments Aeronàutics – Ajuda en Manteniment de Línia i Reparacions
Alumnos de Enseñanzas Aeronáuticas – Ayuda en Mantenimiento de Línea y Reparaciones

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada