SBV Història i Cultura

Els Àmbits de la Història i la Cultura Aeronàutiques

La recerca històrica sobre les aeronaus de la FPAC i d'altres fites de l'Aeronàutica a Catalunya està orientada i supervisada per un membre del Patronat que, entre d'altres competències, es responsable de proposar al Patronat els esquemes, colors i marques a aplicar a les aeronaus en procés de restauració.

També es responsable de la Biblioteca i de l'Arxiu de Documents Històrics i Audiovisuals de la FPAC. 

Tot i que la promoció i difusió de la cultura aeronàutica ha de formar part de tota activitat d'un Soci Benefactor Voluntari de la FPAC, a títol individual o com membre d'un grup de treball, entre les responsabilitats del Patró responsable dels Àmbits d'Història i Cultura es troba la promoció, supervisió i guia dels projectes específics orientats a dinamitzar i fer visible l'Activitat Cultural de la Fundació.


Los Ámbitos de la Historia y la Cultura Aeronáuticas

La investigación histórica sobre las aeronaves de la FPAC y otros hitos de la Aeronáutica en Cataluña está orientada y supervisada por un miembro del Patronato que, entre otras competencias, es responsable de proponer al Patronato los esquemas, colores y marcas a aplicar a las aeronaves en proceso de restauración.

También es responsable de la Biblioteca y Archivo de Documentos Históricos y Audiovisuales de la FPAC.


Aunque la promoción y difusión de la cultura aeronáutica debe formar parte de toda actividad de un Socio Benefactor Voluntario de la FPAC, a título individual o como miembro de un grupo de trabajo, el Patrón responsable de los Ámbitos de Historia y Cultura debe promocionar, supervisar y guiar proyectos específicos orientados a dinamizar y visibilizar la Actividad Cultural de la Fundación.


The Aeronautics History and Aeronautical Culture Areas

The historical research on the FPAC aircraft and other milestones of aeronautics in Catalonia is oriented and supervised by a member of the Foundation Board of Trustees. 

Among other competencies is responsiblñe to submit to the Board the schemes, colors and marks to apply to the aircraft in restoration process. It also is responsible for the Library and Archives of Historical Documents and Audiovisuals.

Although the promotion and dissemination of aeronautics culture has to be part of any activity of any Volunteer Benefactor Member of the PAC, either as per own initative or as a part of a working group, the History & Culture Trustee has to undertake the promotion, supervision and guidance of specific projects intended to dynamize and make visible the Cultural Activities of the Foundation.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada