MBO - 2 ORG [TRI]


MBO Secció 2 – Del Patronat i la Organització de la FPAC

2.1. Entitat Jurídica y Òrgans de Govern

La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya ( FPAC ) és una entitat benèfica i cultural, sense ànim de lucre inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1114, per resolució del conseller de Justícia de 30 d'octubre de 1997.

Té doncs personalitat jurídica pròpia i un règim fiscal especial.

Entre d'altres, té reconeguts els beneficis fiscals establerts en la llei 49/2002, de 23 de desembre, de fundacions i incentius fiscals a la participació privada en activitats d'interès general , ja que ha acreditat davant la Delegació a Barcelona de l'Agència Estatal de la Administració Tributària el compliment dels requisits establerts en la Llei.

La Fundació es regeix pels seus Estatuts, i el Patronat és l'òrgan encarregat d'establir els objectius, polítiques, prioritats i, en general, de vetllar pel compliment de les obligacions fundacionals.

El Patronat està compost per un nombre variable de patrons que actuen a títol personal i sense cap tipus de retribució o contraprestació. El seu càrrec té una durada de quatre anys, renovables, i es reuneixen un mínim de dues vegades l'any.

El Patronat pot escollir o renovar patrons per cooptació i, també cada quatre anys, designa per votació un president, dos vicepresidents i un secretari .

El President ostenta la màxima representació de la Fundació i conjuntament amb els dos Vicepresidents, el Secretari i un nombre de patrons - vocals integren el Comitè Executiu (CEX).
El CEX és l'òrgan de gestió de la Fundació on es prenen les decisions ordinàries, rendint comptes davant del Patronat un cop l'any.
En cas d'absència permanent, renúncia o incapacitat del president seves atribucions passen al vicepresident primer, i de presentar-se tal circumstància en el vicepresident primer, el vicepresident segon. En cas d'absència permanent , renúncia o incapacitat de les tres persones que ostenten càrrecs de representació, el secretari convocarà el Patronat per elecció d'un nou CEX .
També anualment es realitza una auditoria de comptes externa, que prèvia aprovació pel Patronat es presenta al Departament de Justícia de la Generalitat per a la seva fiscalització.

La composició actual del Patronat i el Comité Executiu és:Patrons d'Honor (sense vot)

Fernando de Caralt Cera
Enginyer Aeronàutic, Ex-President de CASA

Jordi Rull Dalmau
Ex-President de la Associació d'Amics de la Aeronàutica.

Sebastià Salvadó Planidura
Economista, Ex-President del RACC.


President:

Daniel Ventura González Alonso
Eng. Telecomunicacions, Empresari, Pilot,Vicepresidents:

Carles Martí Batera
Economista. Consultor Internacional d'Empreses
Ex-President de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell. Pilot.

Juan Ignacio Duch Tuesta
Enginyer Industrial. Empresari. Pilot.


Vocals membres de Comité Executiu:

Aero Club Barcelona Sabadell
Representant: Pere Joan Nogueroles Asencio, President de l'Aeroclub

Domingo Jaumandreu Ros
Eng. Aeronàutic. Professor Universitari. Ex President de la FPAC

Rafael José Molina Arruabarrena
Pilot. Cap de Formació de Pilots de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell  

Eddy Arnold Van Hemmen  
Economista, Ex Controlador Militar (RNAF) y PilotVocals:


Ajuntament de Sabadell
Representant: Eduard Navarro García

Eduard Bajet Royo
Catedràtic de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Cristòfol Jordà Sanuy
Consultor Ambiental. Pilot d'avions històrics. Ex-President de la FPAC

Joan Llopart Raventós
Enginyer Informàtic. Máster en Direcció i Administració d'Empreses

Enric Morralla Vallverdú
Pilot, President de l'Aeroclub de Reus

Jordi Pons Segalà
Enginyer Tèc. Industrial, Màster en Formació de Professors

Tomás Sánchez Garcés
Pilot de Transport de Líneas Aèrias

Pere Serra de Argila
Historiador Aeronàutic

Francisco José Val Ríos
Tècnic Certificador d'Aeronaus, Mecànica i Aviònica. 
Docent Especialista en Centre EASA Part 147


Secretari del Patronat i del Comité Executiu (sense vot)

Godo Barrenechea
Enginyer Químic, Secretari de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell. Pilot


MBO Sección 2 –  Del Patronato y la Organización de la FPAC

2.1. Entidad Jurídica y Órganos de Gobierno


La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC) es una entidad benéfica y cultural, sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya con el número 1114, por resolución del Conseller de Justícia de 30 de Octubre de 1997.

Tiene pues personalidad jurídica propia y un régimen fiscal especial.

Entre otros, tiene reconocidos los beneficios fiscales establecidos en la ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, ya que ha acreditado ante la Delegación en Barcelona de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.

La Fundación se rige por sus Estatutos, y el Patronato es el órgano encargado de establecer los objetivos, políticas, prioridades y, en general, de velar por el cumplimiento de las obligaciones fundacionales.

El Patronato está compuesto por un número variable de patronos que actúan a título personal y sin ningún tipo de retribución o contraprestación. Su cargo tiene una duración de cuatro años, renovables, y se reúnen un mínimo de dos veces al año.

El Patronato puede escoger o renovar patronos por cooptación y, también cada cuatro años, designa por votación un Presidente, dos Vicepresidentes y un Secretario.

El Presidente ostenta la máxima representación de la Fundación y conjuntamente con los dos vicepresidentes, el secretario y un número de patronos – vocales integran el Comité Ejecutivo (CEX en adelante).

El CEX es el órgano de gestión de la Fundación donde se toman las decisiones ordinarias, rindiendo cuentas ante el Patronato una vez al año.

En caso de ausencia permanente, renuncia o incapacidad del Presidente sus atribuciones pasan al Vicepresidente primero, y de presentarse tal circunstancia en el Vicepresidente primero, al Vicepresidente segundo. En caso de ausencia permanente, renuncia o incapacidad de las tres personas que ostentan cargos de representación, el Secretario convocará al Patronato para elección de un nuevo CEX.

También anualmente se realiza una auditoría de cuentas externa, que previa aprobación por el Patronato se presenta al Departamento de Justicia de la Generalitat para su fiscalización.

 

2.2. Organització Funcional

Sota la supervisió del CEX, les activitats de la FPAC s'organitzen en tres Àmbits d'Activitat i en cada àmbit s'agrupen funcionalment les feines per Àrea d'Activitat.
La majoria de les activitats de la FPAC tenen lloc al Taller-Escola, Terrenys i Hangars de la Fundació a l'Aeroport de Sabadell.
També hi ha activitat de Restauració d'Aeronaus i Construcció de Rèpliques al Taller del Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i de Restauració d'aeronaus al Taller del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.
Part de les Activitats de Serveis de la Fundació i de Comunicació es poden realitzar des del domicili del Voluntari.
Al MBO i en aquest blog s'expliquen totes les Àrees d'Activitat en les que es pot col·laborar i les Funcions per les que cal comptar amb la col·laboració de Socis Benefactors Voluntaris.
En els organigrames següents es detalla l'Organització Funcional i s'indica el nombre mínim de persones necessàries per poder realitzar cada activitat en les dates programades o al llarg de l'any, segons s'explica a la pàgina d'activitat corresponent.

2.2. Organización Funcional


Bajo la supervisión del CEX, las actividades de la FPAC se organizan en tres Ámbitos de Actividad y en cada ámbito se agrupan funcionalmente los trabajos a realizar por Área de Actividad.
La mayoría de las actividades de la FPAC tienen lugar en el Taller-Escuela, Terrenos y Hangares de la Fundación en el Aeropuerto de Sabadell.
También hay actividad de Restauración de Aeronaves y Construcción de Réplicas en el Taller del Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y de Restauración de Aeronaves en el Taller del Centre Aéri de Vilanova i La Geltrú.
Parte de las Actividades de Servicios de la Fundación y de Comunicación se pueden realizar desde el domicilio del voluntario.
En el MBO y en este Blog se explican todas las Áreas de Actividad en las que se puede colaborar y las Funciones en que es necesario contar con la colaboración de Socios Benefactores Voluntarios.
En los organigramas siguientes se detalla la Organización Funcional y se indica el número mínimo de personas necesarias para la realización de la actividad en las fechas programadas o a lo largo del año, según se explica en la página de actividad correspondiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si pots col·laborar en qualsevol de les activitats de la FPAC com Soci Benefactor Voluntari, escriu-nos indicant-nos la teva disponibilitat a:


Si puedes colaborar en cualquiera de las actividades de la FPAC como Socio Benefactor Voluntario, escríbenos dando tu disponibilidad a:


PACVOLUNTARI@GMAIL.COM

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada