SBV Documentació i Patrimoni


La gestió del Fons Documental relacionat amb els Materials que composen la Col·lecció Aeronàutica i el Patrimoni de la Fundació es un conjunt d'activitats que ofereien la oportunitat de realitzar períodes de Pràctiques d'Empresa sota la direcció i supervisió de Voluntaris Sènior en àmbits de competència i coneixement professional prou variats doncs el fons es composa de quatre àrees coherents i alhora complementàries de documentació: 
  • Àrea Legal: Escriptures de Propietat, Contractes de Cessió, Contractes d'Abanderament, Contractes de Compravenda, Contractes de Dipòsit, Anotacions Registrals, Certificats de Matrícula, etc.
  • Àrea Tècnica: Manuals d'Operació, Manuals de Manteniment, Projectes de Restauració, Contractes i Programes de Manteniment, etc.
  • Àrea Descriptiva i d'Inventari: Descripció, Localització, Composició i Valoració dels Materials de la Col·lecció en forma de Fitxers, Bases de Dades, Plànols, Llistes de Components, Catàlegs Comercials, Imatges, etc.
  • Àrea Operativa: Descripcions i Documents sobre l'Origen i la Vida Operativa dels Materials de la Col·lecció en forma de Llibres, Publicacions, Memòries, Informes, Projectes, Texts, Imatges, Videos, etc.
Si et veus col·laborant com Voluntari Sénior, o Estudiant en Pràctiques a qualsevol de les activitats relacionades a continuació, escriu-nos indicant el teu interés i disponibilitat a: PACVOLUNTARI@GMAIL.COM


La gestión del Fondo Documental relacionado con los Materiales que componen la Colección Aeronáutica y el Patrimonio de la Fundación es un conjunto de actividades que ofrece la oportunidad de realizar periodos de Prácticas de Empresa bajo la dirección y supervisión de Voluntarios Senior en ámbitos de competencia y conocimiento profesional bastante variados ya que el fondo se compone de cuatro áreas coherentes y a la vez complementarias de documentación:
  • Área Legal: Escrituras de Propiedad, Contratos de Cesión, Contratos de Abanderamiento, Contratos de Compraventa, Contratos de Depósito, Anotaciones Registrales, Cerificados de Matrícula, etc.
  • Área Técnica: Manuales de Operación, Manuales de Mantenimiento , Proyectos de Restauración , Contratos y Programas de Mantenimiento , etc.
  • Área Descriptiva y de Inventario: Descripción, Localización, Composición y Valoración de los Materiales de la Colección en forma de Ficheros, Bases de Datos, Planos, Listas de Componentes, Catálogos Comerciales, Imágenes, etc.
  • Área Operativa: Descripciones y Documentos sobre el Origen y la Vida Operativa de los Materiales de la Colección en forma de Libros, Publicaciones, Memorias, Informes, Proyectos, Textos, Imágenes, Videos, etc.

Si te ves colaborando como Voluntario Sénior, o Estudiante en Prácticas en alguna de las actividades relacionadas a continuación, escríbenos indicando tu interés y disponibilidad a: PACVOLUNTARI@GMAIL.COM

GESTIÓ DOCUMENTAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
 
Activitats relacionades amb la documentació històrica, tècnica, operativa i patrimonial de la Col·lecció Aeronàutica de la FPAC. A realitzar amb certa regularitat a la seu de la Fundació, a l'Aeroport de Sabadell, en dies feiners dels indicats al Calendari FPAC 
 

Actividades relacionadas con la documentación histórica, técnica, operativa y patrimonial de la Colección Aeronáutica de la FPAC. A realizar con cierta regularidad en la sede de la FPAC, en el Aeropuerto de Sabadell, en días hábiles de los indicados en Calendario FPAC
 
ARXIU LEGAL
PATRIMONIAL
 
DOCUMENTALISTA PATRIMONIAL
Coneixements de Dret i de Gestió Aeronàutica.
Tramesa, Control i Arxiu de Documents Fundacionals i Patrimonials com Escriptures d'Acreditació o Transferència de Propietat. Contractes de Cessió, Dipòsit, Donació i Assegurança. Actes i Acords del Patronat i Comitè Executiu. Suport administratiu a l'Assessoria Legal de la Fundació. 
 
DOCUMENTALISTA PATRIMONIAL
Conocimientos de Derecho y de gestión Aeronáutica.
Tramitación, Control y Archivo de Documentos Fundacionales y Patrimoniales como Escrituras de Acreditación o Transferencia de Propiedad. Contratos de Cesión, Depósito, Donación y Seguros. Actas y Acuerdos del Patronato y Comité Ejecutivo.
Soporte administrativo a la Asesoría Legal de la Fundación. 
 
ARXIU AERONÀUTIC

DOCUMENTALISTA AERONÀUTIC
Afició per la Historia Aeronàutica amb Coneixements de Gestió d'Arxius.
Gestió del fons documental aeronàutic de la FPAC. Localització i còpia de documents per la elaboració de projectes formatius, d'exposicions, restauració o rèplica.

DOCUMENTALISTA AERONÁUTICO
Afición por la Historia Aeronáutica con Conocimientos de Gestión de Archivos.
Gestión del fondo documental aeronáutico de la FPAC. Localización y copia de documentos para la elaboración de proyectos formativos, de exposiciones, restauración o réplica.


ARXIU DE PROJECTES
AERONÀUTICS

DOCUMENTALISTA DE PROJECTES
Coneixements de Documentació de Projectes i Afició per la Historia Aeronàutica
Gestió documental tècnica i històrica per la elaboració de projectes formatius, d'exposicions, de restauració o de rèplica d'aeronaus. Crònica, documentació i arxiu descriptiu i gràfic dels projectes, des de l'inici fins la execució definitiva.
Activitats que també inclouen treballs fora de les instal·lacions de la Fundació i visites regulars al tallers, dependències i llocs on s'estigui desenvolupant el projecte.

DOCUMENTALISTA DE PROYECTOS
Conocimientos de Documentación de Proyectos y Afición por la Historia de la aviación.
Gestión documental técnica e histórica para la elaboración de proyectos formativos, de exposiciones, de restauración o de réplica de aeronaves. Crónica, documentación y archivo descriptivo y gráfico de los proyectos, desde su inicio hasta la ejecución definitiva.
Actividades que también incluyen trabajos fuera de las instalaciones de la Fundación con visitas regulares a los talleres, dependencias y lugares donde se desarrolle el proyecto. 
 
ARXIU DE
MANTENIMENT
AERONÀUTIC

DOCUMENTALISTA DE MANTENIMENT I AERONAVEGABILITAT
Coneixements de Gestió, Manteniment o Enginyeria Aeronàutica
Manteniment, Control i Arxiu dels Documents de Vol, Manuals Operatius i Manuals Tècnics d'Aeronaus i Equips. Suport administratiu-documental al Taller-Escola.

DOCUMENTALISTA DE MANTENIMIENTO Y AERONAVEGABILIDAD
Conocimientos de Gestión, Mantenimiento o Ingeniería Aeronáutica
Mantenimiento, Control y Archivo de los Documentos de Vuelo, Manuales Operativos y Manuales Técnicos de Aeronaves y Equipos. Soporte administrativo-documental al Taller-Escuela. 
 CONTROL PATRIMONIAL
CONTROL PATRIMONIAL
Activitats relacionades amb l'inventari dels bens immobles i mobles de la FPAC o custodiats per la FPAC. A realitzar amb certa regularitat a les instal·lacions de la FPAC a l'Aeroport de Sabadell i a d'altres llocs on es trobi dipositat el patrimoni de la Fundació.

Actividades relacionadas con el inventario de los bienes inmuebles y muebles de la FPAC o custodiados por la FPAC. A realizar con cierta regularidad en las instalaciones de la FPAC y en otros lugares donde se encuentre depositados el patrimonio de la Fundación.

CONTROL
PATRIMONIAL     

CONTROLADOR PATRIMONIAL
Persona amb experiència en gestió. Documentació i Control de les Donacions i dels Inventaris Patrimonials de la FPAC. Immobles, Aeronaus, Motors, Equips, Parts i Recanvis, Vehicles, Maquinària, Utillatge, Eines i Mobiliari.

CONTROLADOR PATRIMONIAL
Persona con experiencia en gestión. Documentación y Control de las Donaciones y de los Inventarios Patrimoniales de la FPAC. Inmuebles, Aeronaves, Motores, Equipos, Partes y Recambios, Vehículos, Maquinaria, Útiles, Herramientas y Mobiliario


GESTOR DE CONTROL PATRIMONIAL
Persones amb coneixements tècnics i experiència administrativa. Realització, documentació, comunicació i arxiu d'inventaris patrimonials. Comunicació amb Tallers, Centres i Institucions entre els que hi hagi distribuït el patrimoni de la Fundació. 
 
GESTOR DE CONTROL PATRIMONIAL
Personas con conocimientos técnicos y experiencia administrativa. Realización documental, comunicación y archivo de inventarios patrimoniales. Comunicación con Talleres, Centros e Instituciones entre los que se encuentre distribuido el patrimonio de la Fundación. 
 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada