SBV Visites Guiades


© Javier Ortega Figueiral

Visites Escolars i d'Instituts

Per què volen els avions? Per què volen els helicòpters? Per què volen els globus? Per què volen els avions sense motor? Com es construeix un avió? Com estan fets els avions?
Respondre a aquestes preguntes es menys feixuc si les explicacions es fan sobre els exemples que ofereixen els avions clàssics, complets o en procés de restauració que composen la Col·lecció d'Aeronaus Històriques i Clàssiques de la FPAC.
Les visites guiades al nostre Taller-Escola i a la Col.lecció per part de grups homogenis d'alumnes d'ensenyament secundari, de batxillerat o de formació professional, precedides per una xerrada introductòria, amb suport audiovisual, adaptada a la edat i coneixements del grup ha estat una constant en la vida de la Fundació.
L'objectiu de les visites es familiaritzar als alumnes amb els coneixements i fets històrics que han fet possible el transport aeri. I també que un cop acabada la visita, els alumnes puguin respondre amb propietat les preguntes amb que s'encapçala aquesta entrada i la invitació que la Fundació fa a les Escoles i Instituts.
Opcionalment la visita pot estar seguida d'una xerrada amb suport audiovisual i sessió de preguntes i respostes sobre un tema aeronàutic que, juntament amb els professors responsables del grup, es consideri mes adient per la edat i coneixements del grup que ens visita.
Per els Socis Benefactors Voluntaris a càrrec de atendre i guiar el grup, les visites son una gran oportunitat de transmetre la passió per l'aviació, difondre la cultura aeronàutica i contribuir al procés formatiu dels adolescents i dels joves. 
A tall d'exemple, les xerrades-coloqui de cloenda de visita en que s'explica com respondre les preguntes aplicant els coneixements bàsics de matemàtiques i de física que els alumnes estan aprenent a l'aula, han estat molt apreciades tant per els professors com pels alumnes.
Si tens temps per col·laborar de tant en tant com Guia de Visita d'Escoles, normalment pel matí en dia de calendari escolar, t'agrairem ens facis saber la teva disponibilitat per correu electrònic a PACVISITA@GMAIL.COM.


Visitas Escolares y de Institutos

¿Por qué vuelan los aviones? ¿Por qué vuelan los helicópteros? ¿Por qué vuelan los globos? ¿Por qué vuelan los aviones sin motor? ¿Cómo se construye un avión? ¿Cómo estan hechos los aviones?
Responder a estas preguntas es menos pesado si las explicaciones se hacen sobre los ejemplos que ofrecen los aviones clásicos, cumpletos o en proceso de restauración que componen la Colección de Aeronaves Históricas y Clásicas de la FPAC .
Las visitas guiadas a nuestro Taller-Escuela y a la Colección por parte de grupos homogéneos de alumnos de enseñanza secundaria, de bachillerato o de formación profesional, precedidas por una charla introductoria con apoyo audiovisual, adaptada a la edad y conocimientos del grupo, ha sido una constante en la vida de la Fundación .
El objetivo de las visitas es familiarizar a los alumnos con los conocimientos y hechos históricos que han hecho posible el transporte aéreo y también que una vez terminada la visita los alumnos puedan responder con propiedad las preguntas que encabezan este texto y el de la invitación que la Fundación cursa a las Escuelas e Institutos.
Opcionalmente la visita puede estar seguida de una charla con apoyo audiovisual y sesión de preguntas y respuestas sobre un tema aeronáutico. Un tema que los profesores responsables del grupo y los Voluntarios consideren adecuado a la edad y conocimientos del grupo visitante.
Para los Socios Benefactores Voluntarios a cargo de atender y guiar el grupo, las visitas son una gran oportunidad de transmitir la pasión por la aviación, difundir la cultura aeronáutica y contribuir al proceso formativo de adolescentes y jóvenes.
A modo de ejemplo, las charlas coloquio de clausura de visita en que se explica cómo responder las preguntas aplicando conocimientos básicos de matemáticas y de física que los alumnos están aprendiendo en el aula, han sido muy apreciadas tanto por los profesores como para los alumnos .
Si tienes tiempo para colaborar de vez en cuando como Guía de Visita de Escuelas, normalmente por la mañana en día de calendario escolar, te agradeceremos nos des a conocer tu disponibilidad, por correo electrónico a PACVISITA@GMAIL.COM.


School and High School VisitsWhy do airplanes fly? Why the helicopters fly? How do balloons fly? Why do an aircraft without an engine fly? How to build a plane? How planes are made?

Answering these questions will be less cumbersome if the explanations are given on examples of classic aircraft, either fully restores or in process of restoration.

The Workshop-school and Flying Heritage Collection Guided Tours for homogeneous groups of Secondary school, High school or Vocational school students preceded by an audiovisual introductory presentation, adapted to the age and knowledge of the group, have been a constant activity in the life of the Foundation.

The aim of the visits is twofold, on one hand to familiarize the students with the knowledge and the historical events that made air travel possible, on the other to make students able to answer properly the questions that open this post and the invitation letter sent by the Foundation to the School.

Optional is to close the visit by an AV supported talk and question and answer session on an aeronautic topic, selected along with the teachers in charge of the group as most appropriate for the age and knowledge of the group of visitors.

For the FPAC Volunteer Benefactor Members attending and guiding the group, visits are a great opportunity to convey their passion for aviation, and to spread the aeronautics culture whilst contributing to the education of adolescents and youngsters.

For example, the closing talks focused on how to answer the questions that open this post using the basic math and physics that students are learning in the classroom, have been very much appreciated by teachers and the students.

If you have time to occassionally collaborate as an School Visit Guide, usually during a morning of some school calendar days, we'd appreciate knowing about your availability by emailing PACVISITA@GMAIL.COM.


 
GUIA DE VISITES - GUIA DE VISITAS - VISITORS GUIDE
PAC·OBERT
Afeccionats Aeronàutics per la Senyalització de la Exposició, Atenció a visitants en els avions amb interior visitable i/o Guia de Visites en Grup. 

Aficionados Aeronáuticos para la Señalización de la Exposición, Atención a visitantes en los aviones con interior visitable y/o Guía de Visitas en Grupo.

Aviation fans to be in charge of the aircraft exhibition signage, to attend visistord to the aircraft cockpit and / or to guide tours to  the aircraft exhibition 


PAC·VISITA
Afeccionats Aeronàutics per atendre, informar i guiar la visita del grup. 
Aficionados Aeronáuticos para atender, informar y guiar la visita del grupo.

 Aviation fans to meet, inform and guide a group's visit.Visites Individuals o en Grup

Visites Personals o Corporatives


El Programa Benefactor de la FPAC ofereix la possibilitat de fer Visites Guiades a la Col·lecció tant en dies feiners com els dissabtes pel matí i els diumenges de PAC.OBERT
Normalment en aquest tipus de visita, el focus explicatiu del Voluntari que fa de Guia es centra en la història i les característiques de les aeronaus i dels motors de la Col·lecció.
No obstant les preguntes que es presenten son molt variades i poden anar des d'aspectes històrics de la època d'una aeronau fins les mes elementals com: Per què volen els avions? Per què volen els helicòpters? Per què volen els globus? Per què volen els avions sense motor? Com es construeix un avió? Com estan fets els avions? Per qué serveix cada una de les seves parts visibles?
Ara per ara, la resposta ha de ser fonamentalment verbal, basada en els coneixements aeronàutics del Voluntari i suportada amb les dades de les fitxes d'aeronau que es posen a la seva disposició.
En tot cas, la resposta a les preguntes bàsiques resulta menys feixuga i entenedora si les explicacions es fan sobre els exemples que ofereixen els avions clàssics, complets o en procés de restauració que composen la Col·lecció d'Aeronaus Històriques i Clàssiques de la FPAC.
Si ets un afeccionat a l'aeronàutica i tens temps per col·laborar de tant en tant com Guia de Visites Individuals, Party, Corporate o en dia de PAC.OBERT, t'agrairem ens facis saber la teva disponibilitat per correu electrònic a PACVISITA@GMAIL.COM.
Visitas Individuales o en Grupo

Visitas Personales o Corporativas

El Programa Benefactor de la FPAC ofrece la posibilidad de hacer visitas guiadas a la Colección tanto en días laborables como los sábados por la mañana y los domingos de PAC.OBERT
Normalmente en este tipo de visita, el foco explicativo del Voluntario que hace de Guía se centra en la historia y las características de las aeronaves y de los motores de la Colección.
No obstante las preguntas que se presentan son muy variadas y pueden ir desde aspectos históricos de la época de una aeronave hasta preguntas elementales como: ¿Por qué vuelan los aviones ? ¿Por qué vuelan los helicópteros ? ¿Por qué vuelan los globos ? ¿Por qué vuelan los aviones sin motor? ¿Cómo se construye un avión ? ¿Cómo están hechos los aviones? ¿Para que sirve cada una de sus partes visibles?
Por ahora, la respuesta debe ser fundamentalmente verbal, basada en los conocimientos aeronáuticos del Voluntario y soportada por los datos de las fichas de aeronave que se ponen a su disposición.
En todo caso, dar respuesta a las preguntas básicas resulta menos pesado y más comprensible si la explicación se hace sobre los ejemplos que ofrecen los aviones clásicos, completos o en proceso de restauración que componen la Colección de Aeronaves Históricas y Clásicas de la FPAC.
Si eres un aficionado a la aeronáutica y tienes tiempo para colaborar de vez en cuando como Guía de Visitas Individuales, Visitas Party, Visitas Corporate o en un Domingo de PAC.OBERT, te agradeceremos nos des a conocer tu disponibilidad por correo electrónico a PACVISITA @ GMAIL.COM.
Individual or Group Visits

Personal or Corporate Visits


The FPAC Benefactor Program offers the possibility of guided tours of the collection both on weekdays, on Saturday morning and on a PAC.OBERT Sunday.
Normally the Volunteer Guide focuses on the history and characteristics of the Collection aircraft and engines.
However the questions that arise are very varied and range from historical aspects of the aircraft time to the most basic such as: Why do airplanes fly ? Why do fly the helicopters ? Why do the baloons fly? Why an aircraft without an engine can fly ? How to build a plane ? How planes are made?
For now, answering the questions has to be verbal and based on the aeronautical knowledge of the Volunteer supported with the aircraft data sheets that are made available to them.
In any case, the answers to the basic questions is less cumbersome and understandable if the explanations are on examples offered by the FPAC Heritage Aircraft, either completely restored or in the process of restoration.
If you're a fan of aviation and have time to collaborate occasionally as a Volunteer Guide for Individual, Party, Corporate or PAC.OBERT visits, we'd appreciate to know about your availability by emailing to PACVISITA @ GMAIL.COM.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada