SBV Comunicació


La Comunicació es un ámbit fonamental d'activitat per la viabilitat d'una organització sens ànim de lucre que, com la FPAC, es fonamenta en contribucions econòmiques de Benefactors Individuals, Institucionals i Corporatius, i que pot ser operativa gràcies a la dedicació dels seus Socis Benefactors Voluntaris.

Tant la Comunicació Interna, l'adreçada als Socis Benefactors i als Socis Benefactors Voluntaris, com la Comunicacio Externa, l'adreçada als Benefactors i Patrocinadors Corporatius i Institucionals, es responsabilitat de Socis Benefactors Voluntaris suportats per Professionals i Empreses del mon de la Comunicació.

A continuació s'exposen les funcions a càrrec de Voluntaris Senior, s'obren a la contrtribució de Voluntaris Junior i/o d'Estudiants en Pràctiques.

Si et veus col·laborant com Voluntari Sènior, Júnior o Estudiant en Pràctiques a qualsevol de les activitats relacionades a continuació, escriu-nos indicant el teu interés i disponibilitat a: PACVOLUNTARI@GMAIL.COMLa Comunicación es un ámbito fundamental de actividad en términos de viabilidad de una organización sin ánimo de lucro que, como la FPAC, se fundamenta en contribuciones económicas de Benefactores Individuales, Institucionales y Corporativos, y que basa sus operaciones en la dedicación de los Socios Benefactores Voluntarios.Tanto la Comunicación Interna, dirigida a Socios Benefactores y Socios Benefactores Voluntarios, como la Comunicación Externa, dirigida a Benefactores y Patrocinadores Corporativos e Institucionales, es responsabilidad de Socios Benefactores Voluntarios soportados por Profesionales y Empresas del mundo de la Comunicación.A continuación se exponen las funciones que a cargo de Voluntarios Senior, estan abiertas a la contribución de Voluntarios Junior y/o de Estudiantes en Prácticas.Si te ves colaborando como Voluntario Senior, Junior o Estudiante en Prácticas en alguna de las actividades relacionadas a continuación, escríbenos indicando tu interés y disponibilidad a: PACVOLUNTARI@GMAIL.COMCOMUNICACIÓ INTERNA
COMUNICACIÓN INTERNA


Activitats no localitzades a les instal·lacions de la FPAC. 
Requereixen redactar i gestionar correspondència en Català i Castellà i ocasionalment en Anglès.


Actividades no localizadas en las Instalaciones de la FPAC. 
Requieren redactar y gestionar correspondencia en Catalán, Castellano y ocasionalmente en Inglés.

SOCIS BENEFACTORS
Gestió d'Altes i Baixes de Socis Benefactors, Correspondència amb Socis Benefactors, Manteniment de Dades de Socis Benefactors, Control de Donatius Anuals 
 
Gestión de Altas y Bajas de Socios Benefactores, Correspondencia con SB, Mantenimiento de Datos de Socios Benefactores, Control de Donativos Anuales.

SOCIS BENEFACTORS
VOLUNTARIS
Gestió d'Altes, Baixes i Adscripcions de SB Voluntaris, Correspondència amb SBV, Manteniment de Dades complementàries de SBV, Agenda d'Activitats de SBV.

Gestión de Altas, Bajas y Adscripciones de SB Voluntarios, Correspondencia con SBV, Mantenimiento de Datos complementarios de SBV, Agenda de Actividades de SBV.COMUNICACIÓ i RELACIONS CORPORATIVES
COMUNICACIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS
 
Activitats generalment no localitzades a les instal·lacions FPAC, requereixen gestionar correspondència i preparar continguts en Català, Castellà i ocasionalment en Anglès

Actividades generalmente no localizadas en Instalaciones FPAC, requieren gestionar correspondencia y preparar contenidos en Castellano, Catalán y ocasionalmente en Inglés.

VISITES
PACVISITA@GMAIL.COM

Requereix gestionar correspondència en Català, Castellà i Anglès amb Sol·licitants, Voluntaris i eventualment amb proveïdors de serveis complementaris. Gestió de l'Agenda de Visites. Confirmació de Visita i de Voluntariat.

Requiere gestionar correspondencia en Catalán, Castellano e Inglés con Solicitantes, Voluntarios y eventualmente con proveedores de servicios complementarios. Gestión de la Agenda de Visitas. Confirmación de Visita y de Voluntariado.

RELACIONS EXTERNES
Establiment i Manteniment de Relacions amb Persones, Empreses i Institucions Col·laboradores o Protectores. 
 
Establecimiento y Mantenimiento de Relaciones con Personas, Empresas e Instituciones Colaboradoras o Protectoras.

COL·LABORACIONS PAC.OBERT
 
GESTOR DE COL·LABORACIONS
Persona Sènior a càrrec de la recerca i negociació institucional de col·laboracions per la exposició d'Aeronaus i Vehicles Clàssics.
Assistència a Col·laboradors Convidats amb Aeronaus o Vehicles en Exposició.
Atenció a Visitants Institucionals, Patrocinadors i Mitjans de Comunicació.

GESTOR DE COLABORACIONES
Persona Senior responsable de la búsqueda y negociación institucional de colaboraciones para la Exposición de Aeronaves y Vehículos Clásicos.
Asistencia a Colaboradores Invitados con Aeronaves o vehículos en Exposición.
Atención a Visitantes Institucionales, Patrocinadores y Medios de Comunicación.

PATROCINI
 
GESTOR DE PATROCINI
Persones Sènior a càrrec de la recerca de Patrocinadors i gestió del Patrocini.
Gestió i Manteniment de Relacions amb Persones, Empreses i Institucions Facilitadores Col·laboradores i Patrocinadores.

GESTOR DE PATROCINIO
Personas Senior responsables de la búsqueda de Patrocinadores y de gestión del Patrocinio. Gestión y Mantenimiento de Relaciones con Personas, Empresas e Instituciones Facilitadoras Colaboradoras y Patrocinadoras.

INFORMACIÓ
i NOTICIES
FPAC@FPAC.ORG / INFO@FPAC.ORGfundaciopac@gmail.com / fundacionpac@gmail.com

Control i encaminament dels correus rebuts als comptes genèrics de la FPAC. Tramesa de Comunicacions i Difusió de Notícies FPAC als Mitjans de Comunicació

Control y direccionamiento de los correos recibidos en las cuentas genéricas de la FPAC. Envío de Comunicaciones y Difusión de Noticias FPAC en los Medios de Comunicación 
 
WEB & BLOGS
www.FPAC.ORGhttp://fpac-flyingheritage.blogspot.com
http://fpac-airworkshop.blogspot.com
http://pacvoluntari.blogspot.com

EDITOR DE PUBLICACIONS
Gestió, Disseny, Producció, Publicació i Manteniment dels Continguts del Website y Blogs

EDITOR DE PUBLICACIONES
Gestión, Diseño, Producción, Publicación y Mantenimiento de los Contenidos del Website y Blogs

XARXES 
SOCIALS
EDITOR TWEETER / FACEBOOK

Localització, Gestió, Publicació i Manteniment de Continguts a Xarxes Socials

Localización, Gestión, Publicación y Mantenimiento de Contenidos en Redes Sociales.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada