SBV Restauració i Rèpliques d'Aeronaus

 

 

La Restauració d'Aeronaus Clàssiques o Històriques es una de les activitats que mes temps, paciència i habilitat requereixen, però també la que pot deixar un alt grau de satisfacció i de reconeixement per la feina ben feta i per la contribució a la preservació de la memòria històrica.

 

En aquesta activitat pots aprendre i practicar tècniques constructives fonamentals per entendre la evolució tecnològica a lo llarg de la història de l'aeronàutica.

 

Si pots ajudar a la RESTAURACIÓ D'AERONAUS PER EXPOSICIÓ ESTÀTICA en un taller dels  relacionats a continuació i en alguna de les funcions que s'hi esmenten, escriu-nos a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM indicant-nos la teva disponibilitat i les especialitats en les que voldries col·laborar.

 

 


La Restauración de Aeronaves Clásicas o Históricas es una de las actividades que más tiempo, paciencia y habilidad requieren, pero también la que puede dar un alto grado de satisfacción y de reconocimiento tanto por el trabajo bien hecho como por la contribución a la preservación de la memoria histórica.

En esta actividad se pueden aprender y practicar técnicas constructivas que han sido fundamentales en la evolución de la tecnología aeronáutica y que ayudan a entender el actual estado del arte en construcción de aeronaves.

Si en un taller de los relacionados a continuación puedes ayudar a la RESTAURACIÓN DE AERONAVES PARA SU EXPOSICIÓN ESTÁTICA, desempeñando alguna de las funciones que abajo se mencionan, escríbenos a PACVOLUNTARI @ GMAIL.COM indicando tu disponibilidad y las especialidades en las que desearías colaborar.
 


RESTAURACIONS i RÈPLIQUES AERONÀUTIQUES
RESTAURACIONES Y RÉPLICAS AERONÁUTICAS
Activitats localitzades al Taller-Escola de la FPAC a l'Aeroport de Sabadell , de Dimarts a Dissabtes indicats al Calendari FPAC en horari acordat per projecte.
Actividades localizadas en el Taller-Escuela de la FPAC en el Aeropuerto de Sabadell, de Martes a Sábados indicados en Calendario FPAC y en horario acordado por proyecto
Activitats localitzades al Taller FPAC del Centre de Cultura Aeronàutica a l'Aeroport de Barcelona-El Prat, de Dilluns a Divendres en horari acordat per projecte. El calendari i horari dels Alumnes col·laboradors es l'acordat amb el INSIB
Actividades localizadas en el Taller de la FPAC del Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto de Barcelona El Prat, de Lunes a Viernes en horario acordado por proyecto. El Calendario y horario de los Alumnos colaboradores es el acordado con el INSIB
Activitats localitzades al Taller del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú amb calendari i horari segons projecte i acord de col·laboració per alumnes en pràctiques de la EFAV.
Actividades localizadas en el Taller del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú con calendario y horario según proyecto y acuerdo de colaboración para alumnos en prácticas de la EFAV
GESTOR de PROJECTE
Planificació i Control de les Activitats i Despeses d'un Projecte de Restauració, Preservació o de Rèplica d'Aeronaus. Gestió de Talent i de Recursos, Gestió d'Equips Presencials i Remots.
Planificación y Control de las Actividades y Gastos de un Proyecto de Restauración, Preservación o de Réplica de Aeronaves. Gestión de Talento y de Recursos, Gestión de Equipos Presenciales y Remotos.
ENGINYER
Realització de projectes de Restauració Funcional, Estructural y de Construcció
Realización de proyectos de Restauración Funcional, Estructural y de Construcción
TMA
Tècnic en Manteniment d'Aeronaus. Tasques de Restauració i Construcció Funcional
Técnico en Mantenimiento de Aeronaves. Tareas de Restauración y Construcción Funcional
OFICIAL
Oficis aplicats a la Restauració-Preservació i Construcció Aeronàutiques: Xapa, Pintura, Entelat, Fusteria, Metall, Soldadura, Hidràulica, Electricitat, Electrònica...
Oficios aplicados a la Restauración-Preservación y Construcción Aeronáutica: Chapa, Pintura, Entelado, Carpintería, Metal, Soldadura, Hidráulica, Electricidad...
ESPECIALISTA
Coneixements i Habilitats aplicades a la Restauració-Preservació i a la Construcció de Rèpliques d'Aeronaus, d'Instruments, d'Equips i de Sistemes: Treballs de Xapa, Pintura, Entelat, Fusteria, Metall, Plàstics, Fibres, Encolat, Soldadura, Electricitat...
Conocimientos y Habilidades aplicadas a la Restauración-Preservación y a la Construcción de Réplicas de Aeronaves, de Instrumentos y de Sistemas: Trabajos de Chapa, Pintura, Entelado, Carpintería, metal, Plásticos, Fibras, Adhesivos, Soldadura, Electricidad...
ALUMNE APRENENT
Alumnes d'Ensenyaments Aeronàutics: Treballs i Formació Pràctica en Tècniques i Oficis aplicats a la Restauració/Construcció d'Aeronaus i Rèpliques d'Aeronaus.
Alumnos de Enseñanzas Aeronáuticas: Trabajos y Formación Práctica en Técnicas y Oficios aplicados a la Restauración / Construcción de Aeronaves y Réplicas de Aeronaves.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada