Sobre la Fundació


Sobre la FPAC

La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya es una Entitat Benèfica i Cultural inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1114 per Resolució del Conseller de Justícia de 30 d'Octubre de 1997 i domiciliada a l'Aeroport de Sabadell. CP 08250, NIF G61449245

La Missió de la FPAC es la Preservació del Patrimoni Històric Aeronàutic de Catalunya, la difusió de la Cultura Aeronàutica i la cooperació en la Formació Aeronàutica dels joves, amb especial èmfasi en la de joves en risc d'exclusió social.

Per això compta amb una col·lecció d'aeronaus i rèpliques d'aeronaus històriques i clàssiques per exhibició en vol i rodatge a terra, per exposició estàtica, i pendents de restauració que es pot veure els diumenges d'exhibició PAC·OBERT o en Visita Concertada.

Un patrimoni del que es podrà gaudir de manera permanent al Jardí-Museu Aeronàutic de Catalunya, actualment en procés de construcció a l'Aeroport de Sabadell. GOVERNANÇA

La Governança de la Fundació s'estableix als Estatuts [EST] aprovats per el Servei de Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La composició del  Patronat i dels Òrgans de Govern així com la Organització Funcional i Operativa de la Fundació es recull en un Manual Bàsic d'Operacions [MBO] del que que es pot consultar la versió mes actualitzada als següents enllaços:

 • [MBO1] – Introducció al Manual Bàsic d'Operacions de la FPAC
 • [MBO2]ORG Del Patronat i la Organització de la FPAC
 • [MBO3]SBV Dels Socis Benefactors Voluntaris
 • [MBO4] – Del Manteniment i la Operació de la Flota
 • [MBO5] – Dels Pilots Voluntaris
 • [MBO6] – De les Exhibicions en vol i el PAC·OBERT

DADES PERSONALSLes dades personals facilitades en el decurs de les activitats de la FPAC s'emmagatzemen, custòdien i tracten d'acord amb la POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS de la Fundació, actualitzada d'acord amb lo establert al Reglament (UE) 2016/97
 


RECURSOSLes activitats de la FPAC es fonamenten en tres pilars de molt diferent dimensió econòmica i base social, Els Amics i Benefactors, els Patrocinadors i els Visitants, en la col·laboració d'Empreses i Institucions, i en la inestimable col·laboració i dedicació dels Socis Benefactors Voluntaris.

Entre els Socis Benefactors Voluntaris s'hi troben els estudiants que realitzen estades curriculars de treball de pràctiques en entorn real en els àmbits de comunicació, gestió, administració, operacions, restauració, o manteniment d'aeronaus, a les instalacions de la FPAC dels Aeroports de Sabadell (Taller-Escola) i Barcelona-El Prat (Taller de l'edifici CCA) així com al del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.

L'obertura al públic del Jardí-Museu Aeronàutic de Catalunya, en 2018, es una oportunitat per ampliar la base social d'amics i benefactors així com per obrir noves vies de Patrocini i Mecenatge.RECURSOS ECONÒMICSAMICS i SOCIS BENEFACTORS

Els incentius i contribucions econòmiques que comporta fer-se Amic o Soci Benefactor de la FPAC es comuniquen al Programa Benefactor. Un programa que es revisa anualment i es publica a la web de la FPAC.

L'import anual dels donatius rebuts dels Amics i Benefactors de la FPAC s'explicita als comptes que la Fundació presenta tant a efectes fiscals com de control per part del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.PATROCINI i MECENATGE

En 2016 la FPAC va rebre contribucions monetàries de Fundación Enaire (90.000€) i de Air BP (21.000€)

En 2017 les ajudes s'han reduït de manera substancial per raons pressupostuàries dels patrocinadors. Fundación Enaire (40.000€) i Air BP (16.000)

Això ha obligat a reduir, a mínims, l'activitat dels avions en vol, a l'espera de temps millors.

No és el primer cop que la FPAC ha d'ajustar activitat doncs des de l'inici de la crisi econòmica de 2009 la FPAC ha perdut el patrocini econòmic de

Fundació la Caixa, Departament de Territori i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Imports dedicats a capitalitzar l'obra i dotació del Museu que, finalment, s'ha pogut començar a edificar en novembre de 2017

Servei d'Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Imports que es dedicaven a la formació ocupacional de joves en risc d'exclusió mitjançant Tallers-Escola dedicats a l'aprenentatge aplicat a projectes de restauració estàtica d'aeronaus.

Diputació de Barcelona. Imports dedicats a la formació de joves estudiants de grau mig en manteniment aeronàutic mitjançant estades de pràctiques en el taller de manteniment i en activitats de manteniment en línia d'aeronaus

Els imports anuals de les activitats de patrocini figuren explicitats als comptes que la Fundació presenta tant a efectes fiscals com de control per part del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.VISITANTS

La contribució econòmica de visitants en visita guiada no per ser d'import anual menor, no es per això menys important que les dues anteriorment explicades, doncs és la mes efectiva font de creació de nous visitants.

Òbviament, l'obertura del Museu obre la possibilitat d'incrementar el número de visites guiades així com la d'establir un preu a l'entrada general de visitants.ACORDS INSTITUCIONALS

Adicional als contractes de patrocini, i per suportar millor la realització de la seva missió,. la FPAC ha establert convenis de col·laboració amb diverses institucions, sent els mes importants i avui vigents:

Ajuntament de Sabadell – Cessió de l'us dels Terrenys (10.500 m2) cedits per AENA per edificar el Museu Aeronàutic de Catalunya i concessió d'una subvenció monetària de 60.000€ a fer efectiva a la finalització de la construcció del Museu.

Ministerio de Defensa, Ejército del Aire – Cessió d'Aeronaus i de Motors per Restauració i Exposició Estàtica

Ministerio de Transportes, Dirección General de Aviación Civil – Cessió d'Aeronaus per Restaurar i posar en Vol.

Instituit Geològic i Cartogràfic de Catalunya – Cessió de la seva primera aeronau dedicada a la Fotogrametria i de diversos equipaments de Fotogrametria per il·lustrar al Museu aquest tipus de treball aèri.

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya – Conveni d'Assessorament i Col·laboració en l'àmbit museístic. Ampliat a la cessió a la FPAC d'una aeronau que no hi cabia a la seu del MNATEC, a Terrassa

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya – Conveni genèric de Col·laboració i d'Intercanvi i/o Cessió Bidireccional entre la FPAC i l'INSIB de material aeronàutic amb finalitats formatives. Ampliat amb annexes que cobreixen diverses operacions de cessió i d'incorporació d'elements expositius, actualment a l'exposició del CCA.

Ajuntament de La Sénia – Conveni de cessió al patronat del Camp de Vol de La Sénia d'una aeronau rebuda de l'INSIB així com de diversos elements històrics.

Club de Vol a Vela d'Igualada – Convenis de Cessió de diversos Velers, actualment restaurats i exposats al CCA.
   Aeroclub Barcelona-Sabadell – Convenis d'Abanderament d'Aeronaus en Vol.

Contacte General: info@fpac.org / fundaciopac@gmail.com

Contacte per Formació i/o Estada de Pràctiques: pacformacio@gmail.com

Contacte per sol·licitar una Visita: pacvisita@gmail.comSobre la FPAC


La Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya es una entidad Benéfica y Cultural inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya con el número 1114 por Resolución del Consejero de Justicia de 30 de Octubre de 1997 y domiciliada en el Aeropuerto de Sabadell, CP 08250, NIF G61449245

La misión de la FPAC es la Preservación del Patrimonio Histórico Aeronáutico de Cataluña, la difusión de la Cultura Aeronáutica y la cooperación en la Formación Aeronáutica de los jóvenes, con especial énfasis en la de jóvenes en riesgo de exclusión social.

Para ello cuenta con una colección de aeronaves y réplicas de aeronaves históricas y clásicas para exhibición en vuelo y rodaje a tierra, para exposición estática y pendientes de restauración que se puede ver los Domingos de exhibición PAC·OBERT o mediante Visita Concertada.

Un patrimonio que se podrá disfrutar en el Jardín-Museo Aeronáutico de Cataluña, actualmente en proceso de construcción en el Aeropuerto de Sabadell.GOBERNANZA
La Gobernanza de la Fundación se establece en los Estatutos [EST] que son aprobados por el Servicio de Protectorado del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

La Composición del Patronato y de los Órganos de Gobierno asi como la Organización Funcional y Operativa de la Fundación se recogen en un Manual Básico de Operaciones [MBO] cuya versión mas actualizada se puede consultar en los siguientes enlaces:

 • [MBO 1] – Introducción al Manual Básico de Operaciones de la FPAC
 • [MBO 2] ORG Del Patronato y la Organización de la FPAC
 • [MBO 3]SBV De los Socios Benefactores Voluntarios
 • [MBO 4] – Del Mantenimiento y la Operación de la Flota
 • [MBO 5] – De los Pilotos Voluntarios
 • [MBO 6] – De las Exhibiciones en vuelo y el PAC·OBERT


RECURSOS

Las actividades de la FPAC se fundamentan en tres pilares de muy distinta dimensión económica y base social. Los Amigos y Benefactores. Los Patrocinadores, y Los Visitantes. En la colaboración de Empresas e Instituciones, y en la inestimable colaboración y dedicación los Socios Benefactores Voluntarios.

Entre los Socios Benefactores Voluntarios se encuentran los estudiantes que realizan estancias curriculares de trabajo de prácticas en entorno real en los ámbitos de comunicación, gestión, administración, operaciones, restauración, o mantenimiento de aeronaves, en las instalaciones de la FPAC los Aeropuertos de Sabadell (Taller-Escuela) y Barcelona-el Prat (Taller del edificio CCA) así como en el Centre Aèri de Vilanova i la Geltrú.

La apertura al público del Jardín-Museo Aeronáutico de Cataluña, en 2018, es una oportunidad para ampliar la base social de amigos y benefactores así como para abrir nuevas vías de Patrocinio y Mecenazgo.RECURSOS ECONÓMICOS

AMIGOS y SOCIOS BENEFACTORES

Los incentivos y contribuciones económicas que conlleva hacerse Amigo o Socio Benefactor de la FPAC se informan en el Programa Benefactor. Un programa que se revisa anualmente y se publica en la web de la FPAC.

El importe anual de los donativos recibidos de los Amigos y Benefactores de la FPAC se explicita a las cuentas que la Fundación presenta tanto a efectos fiscales como de control por parte del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya.

PATROCINIO y MECENAZGO

En 2016 la FPAC recibió contribuciones monetarias de Fundación Enaire (90.000 €) y de Air BP (21.000 €)

En 2017 las ayudas se han reducido de manera sustancial por razones pressupuestarias de los patrocinadores. Fundación Enai (40.000 €) y Air BP (16.000)

Esto ha obligado a reducir, a mínimos, la actividad de los aviones en vuelo, a la espera de tiempos mejores.

No es la primera vez que la FPAC debe ajustar su actividad pues desde el inicio de la crisis económica de 2009 la FPAC ha perdido el patrocinio económico de:

Fundació la Caixa, Departamento de Territorio y Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Importes dedicados a capitalizar la obra y dotación del Museo que, finalmente, se ha podido empezar a edificar en noviembre de 2017

Servicio de Empleo del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. Importes que se dedicaban a la formación ocupacional de jóvenes en riesgo de exclusión mediante Talleres-Escuela dedicados al aprendizaje aplicado a proyectos de restauración estática de aeronaves.

Diputación de Barcelona. Importes dedicados a la formación de jóvenes estudiantes de grado medio en mantenimiento aeronáutico mediante estancias de prácticas en el taller de mantenimiento y en actividades de mantenimiento en línea de aeronaves

Los importes anuales de las actividades de patrocinio se explicitan en las cuentas que la Fundación presenta tanto a efectos fiscales como de control por parte del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya.

VISITANTES

La contribución económica de los visitantes en visita guiada no por ser de importe anual menor, no es por ello menos importante que las anteriormente explicadas, pues es la mas efectiva fuente de creación de nuevos visitantes.

Obviamente, la apertura del Museo abre la posibilidad de incrementar el número de visitas guiadas así como la de establecer un precio a la entrada general de visitantes.


ACUERDOS INSTITUCIONALES

Además de contratos de patrocinio, para soportar mejor la realización de su misión, la FPAC ha establecido convenios de colaboración con diversas instituciones, siendo los mas importantes y hoy vigentes:

Ayuntamiento de Sabadell - Cesión del uso de los Terrenos (10.500m2) cedidos por AENA para edificar el Museo Aeronáutico de Cataluña y concesión de una subvención monetaria de 60.000€ que será efectiva a la finalización de la construcción del Museo.

Ministerio de Defensa, Ejército del Aire - Cesión de Aeronaves y de Motores para Restauración y Exposición Estática

Ministerio de Transportes, Dirección General de Aviación Civil - Cesión de Aeronaves para Restaurar y poner en Vuelo.

Instituto Geológico y Cartográfico de Catalunya - Cesión de su primera aeronave dedicada a la Fotogrametría junto con varios equipamientos de Fotogrametría para ilustrar en el Museo esta actividad de trabajo aéreo.

Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Catalunya - Convenio de Asesoramiento y Colaboración en el ámbito museístico. Ampliado a la cesión a la FPAC de una aeronave que no cabía en la sede del MNATEC, en Terrassa

Departamento de Enseñanza, Generalitat de Catalunya - Convenio genérico de Colaboración y de Intercambio y / o Cesión Bidireccional entre la FPAC y el INSIB, de material aeronáutico con fines formativos. Ampliado con anexos que cubren diversas operaciones de cesión y de incorporación de elementos expositivos, situados en la exposición del CCA.

Ayuntamiento de La Sénia - Convenio de cesión al patronato del Campo de Vuelo de La Sénia de una aeronave recibida del INSIB así como de diversos elementos históricos.

Club de Vuelo a Vela de Igualada - Convenios de Cesión de varios Veleros, actualmente restaurados y expuestos en el CCA.

Aeroclub Barcelona-Sabadell – Abanderamiento de Aeronaves

Contacto General: info@fpac.org / fundaciopac@gmail.com

Contacto para Formación y Prácticas: pacformacio@gmail.com

Contacto para Visitas: pacvisita@gmail.com

About the FPAC


The Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC) is a Charity and Cultural Private Foundation Registered with the No.1144 as approved and publicly stated by the Generalitat de Catalunya, Justice Department, on October 30th 1997. PO Address: Sabadell Airport E-08250 SABADELL, Barcelona, Spain. VAT Reg. No. G61449245

The FPAC mission is the preservation of the Aeronautical Heritage of Catalonia, the spread of Aeronautics Culture and the Cooperation in the Aeronautical Training of youngsters, with special emphasis on those at risk of social exclusion.

This features a collection of classic aircraft in flight, for ground operation and static display, and pending of restoration which can be seen at Sabadell Airport on the “PAC·OBERT” Open Exhibition Sundays or upon Appointment.

An Aeronautics Heritage that will be displayed at the Catalonia Aeronautical Garden-Museum, currently under construction in Sabadell Airport.


GOVERNANCE
The Governance of the Foundation is set on its Incorporation Statutes [EST] approved by the Protectorate Service of the Generalitat de Catalunya Justice Department.

The Functional and Operational Organization of the Foundation and the composition of the Board of Trustees is stated on the Basic Operations Manual [MBO] which is available at the following links:

 • [MBO 1] – Introduction to the FPAC Basic Operations Manual
 • [MBO 2]ORG On the FPAC and Organization and Board of Trustees
 • [MBO 3]SBV On the Benefactor Volunteer Members of the FPAC
 • [MBO 4] – On Fleet Maintenance and Operation
 • [MBO 5] – On Volunteer Pilots
 • [MBO 6] – On PAC·OBERT and Flight Exhibitions

RESOURCES


The FPAC activities are based on Corporate and Institutional Sponsorships and Co-operation as well as on the economic contribution and professional dedication of affiliated Indiviuals supporting the FPAC either as Friends, Benefactors or Volunteer Benefactors.

Among the later, the FPAC is supported by students having curricular internships in communication, management, administration, operations, restoration or maintenance of aircraft at the FPAC facilities in Sabadell Airport (Workshop-School) and Barcelona Airport (CCA Building Workshop) as well as in the Centre Aeri of Vilanova i La Geltrú.

The opening to the public of the Aeronautic Garden-Museum of Catalonia, in 2018, is an opportunity to expand the social base of friends and benefactors as well as to open new paths of Sponsorship and Patronage.


ECONOMIC RESOURCES

FRIENDS AND BENEFACTORS

The incentive benefits and the required economic contribution to become affiliated as a Friend or a Benefactor Partner of the FPAC are stated and communicated in the FPAC Benefactor Program. A program that is reviewed annually and published on the FPAC website.

The annual amounts of the donations received from the Friends and Benefactors of the FPAC are explicited in the accounts that the Foundation submits for fiscal and heritage integrity control purposes to the Protectorate of Foundations of the Generalitat de Catalunya.


SPONSORSHIPS AND PATRONAGE

In 2016 the FPAC received monetary contributions from the Enaire Foundation (€ 90,000) and from Air BP (€ 21,000)

In 2017 the subsidies have been reduced substantially for budgetary reasons as reported by the sponsors. Enaire Foundation (€ 40,000) and Air BP (16,000)

This has forced to reduce, at a minimum, the flight activity of the heritage aircraft, waiting for better times.

It is not the first time that the FPAC has to adjust activity. Since the beginning of the economic crisis of 2009 the FPAC has lost the economic sponsorship of

Fundació la Caixa, Department of Territory and Department of Culture of the Generalitat de Catalunya. Their monies were devoted to capitalizing the building works of the Museum which, finally, had been able to start in November 2017

Employment Service of the Labor Department of the Generalitat de Catalunya. Their monies were dedicated to the occupational training of young people at risk of exclusion through Workshop-Schools focused on “on the job learning” applied to static aircraft restoration projects.

Diputació de Barcelona. Their monies were dedicated to the training of young undergraduate students in aeronautical maintenance through practical internships in the FPAC aircraft maintenance workshop and in the FPAC flight line maintenance activities.

The annual amounts of the sponsorship activities are explicited in the accounts that the Foundation submits for fiscal and heritage integrity control purposes to the Protectorate of Foundations of the Generalitat de Catalunya.


VISITORS

The economic contribution of visitors on a guided tour representing a little part of the FPAC annual income, is not less important than the two previously explained sources, since it's the most effective activity for the creation of new visitors.

Obviously, the opening of the Museum opens up the possibility of increasing the number of guided tours as well as of establishing a price to the general entrance of visitors.

INSTITUTIONAL AGREEMENTS

Additional to the sponsorship contracts,and in order to better support the accomplishment of its mission,.the FPAC has established collaboration agreements with several institutions, being the most important and today in force:


Sabadell City Council - Transfer of land use granted by AENA to build the Aeronautical Museum of Catalonia and granting a monetary grant of € 60,000 to be effective at the completion of the construction of the Museum.

Ministry of Defense, Air Force - Non Profit Loan (NPL) of Aircraft and Motors for Restoration and Static Exhibition.

Ministry of Transportation, General Directorate of Civil Aviation - Transfer of Aircraft to Restore and put in Flight.

Geological and Cartographic Institution of Catalonia – NPL of its first photogrammetry dedicated aircraft and photogrammetry equipments to build in the Museum an educational site dedicated to this kind of air works.

National Museum of Science and Technology of Catalonia - Agreement of Advice and Collaboration in Museology and Museography. Extended to the NPL to the FPAC of an aircraft that did not fit into the available space of the MNATEC headquarters, in Terrassa.

Department of Education, Generalitat de Catalunya - General Agreement for Collaboration and Exchange and / or Bidirectional NPLs of Aeronautical Assets between the FPAC and the INSIB, for training and education purposes. It has been developped through annexes that cover several operations of transfer and incorporation of museum exhibition elements, currently displayed at the CCA exhibition of the FPAC.

La Sénia Town Hall – NPL agreement of an aircraft received from INSIB as well as several historical elements to the Board of Trustees of the La Sénia Airfield Preservation Memorial.

Igualada Gliding Club – NPL agreement of diverse Heritage Gliders currently restored and exposed in the CCA.

Aeroclub Barcelona-Sabadell – Flagging of several aircraft
 

General Contact: info@fpac.org / fundaciopac@gmail.com

Training and Internships Contact: pacformacio@gmail.com

Appointments Contact: pacvisita@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada