MBO - 1 Introducció al Manual Bàsic d'Operacions de la FPAC

MBO Secció 1 - Introducció


La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya ( FPAC ) és una entitat benèfica i cultural , sense ànim de lucre creada l'any 1997 .

Des de la seva creació realitza tot tipus d'activitats per promocionar la cultura aeronàutica i el coneixement de la història de l'aviació entre les que s'inclou com signe d'identitat i eix conductor d'aquestes activitats el manteniment d'una col·lecció d'aeronaus històriques i aeronaus clàssiques en vol que la Fundació exhibeix al públic a l'Aeroport de Sabadell .


Aquesta activitat, desenvolupada principalment per Socis Benefactors Voluntaris, requereix també de la participació i coordinació de personal tècnic divers, voluntari o empleat de la fundació, a qui s'assigna una responsabilitat com a membre de l'organització, bé pilotant una aeronau, informant visitants, gestionant flota, coordinant voluntaris, etc .


El Manual Bàsic d'Operacions de la FPAC, que es presenta en aquest blog, inclou entre d'altres àmbits organitzatius necessaris per realitzar la missió de la Fundació, el corresponent a l'organització de les Operacions Aèries.


Les Operacions Aèries inclouen els procediments operatius i l'organització de l'entitat en relació amb l'operació d'aeronaus, organització d'esdeveniments que impliquin vol d'aeronaus, etc.


A efectes organitzatius, les operacions aèries s'estructuren en Operacions de Vol i Operacions a Terra. El disseny i execució de les Operacions a Terra estaran orientats en tot moment a donar el millor suport i servei a les Operacions de Vol .


El contingut del MBO obliga i ha de ser acceptat voluntàriament per totes les persones que vulguin participar directament o indirectament a la vida de la Fundació i en particular a l'operació d'aeronaus de la FPAC a fi d'aconseguir una Missió Comú:L'operació segura i duradora de la flota d'aeronaus històriques i clàssiques de la FPAC, maximitzant la vida en vol de cada aeronau i contribuint a la difusió de la cultura aeronàutica, i en particular de la de la història de l'aviació .

Aquesta declaració d'objectius constitueix la base sobre la qual es redacta el Manual Bàsic d'Operacions i s'estableix la normativa d'operació.


A diferència del Manual d'Operacions d'una companyia aèria comercial, en el de la FPAC s'estableix com a prioritat la seguretat i durabilitat en condició de vol de la flota, independentment de consideració de rendibilitat o un altre tipus de compromís que pugui entrar en conflicte amb l'anterior objectiu.

 
MBO Sección 1 - Introducción


La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC) es una entidad benéfica y cultural, sin ánimo de lucro creada el año 1997.

Desde su creación viene realizando todo tipo de actividades para promocionar la cultura aeronáutica y el conocimiento de la historia de la aviación entre las que se incluye como signo de identidad y eje conductor de dichas actividades el mantenimiento de una colección de aeronaves históricas y aeronaves clásicas en vuelo que la Fundación exhibe al público en el aeropuerto de Sabadell.

Esta actividad, desarrollada principalmente por Socios Benefactores Voluntarios, requiere no obstante de la participación y coordinación de personal técnico diverso, voluntario o empleado de la fundación, a quien se asigna una responsabilidad como miembro de la organización, bien pilotando una aeronave, informando a visitantes, gestionando flota, coordinando voluntarios, etc.

El Manual Básico de Operaciones de la FPAC que se presenta en este Blog incluye, entre otros ámbitos organizativos necesarios para realizar la misión de la Fundación, el correspondiente a la organización de sus Operaciones Aéreas.

Las Operaciones Aéreas incluyen los procedimientos operativos y la organización de la entidad en relación con la operación de aeronaves, organización de eventos que impliquen vuelo de aeronaves, etc.

A efectos organizativos, las Operaciones Aéreas se estructuran en Operaciones de Vuelo y Operaciones de Tierra. El diseño y ejecución de las Operaciones de Tierra estarán orientados en todo momento a dar el mejor soporte y servicio a las Operaciones de Vuelo.

El contenido del MBO obliga y debe ser aceptado voluntariamente por todo el personal que desee participar directa o indirectamente en la vida de la Fundación y en particular en la operación de aeronaves de la FPAC a fin de lograr una Misión Común:

La operación segura y duradera de la flota de aeronaves históricas y clásicas de la FPAC, maximizando la vida en vuelo de cada aeronave y contribuyendo a la difusión de la cultura aeronáutica, y en particular de la de la historia de la aviación.

Esta declaración de objetivos constituye la base sobre la que se redacta el Manual Básico de Operaciones y se establece la normativa de operación.

A diferencia del Manual de Operaciones de una compañía aérea comercial, en el de la FPAC se establece como prioridad la seguridad y durabilidad en condición de vuelo de la flota, independientemente de consideración alguna de rentabilidad u otro tipo de compromiso que pueda entrar en conflicto con el anterior objetivo. 


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada