MBO - 3 VOLUNTARIS

 

MBO Secció 3 - Dels Voluntaris


La Missió de la FPAC es desenvolupa a través de les activitats dels Voluntaris de la Fundació amb el suport d'Empleats a temps parcial.
Activitats per les que calen els recursos econòmics, materials i professionals que demanem als Amics, Benefactors, Patrocinadors Individuals i a les Institucions i Empreses Col·laboradores i Patrocinadores.
Activitats que una modesta entitat sens ànim de lucre com es la Fundació no pot dur a terme sense comptar amb les Competències, i Dedicació dels Voluntaris de la Fundació.
Els Voluntaris son Persones Centrals en la Vida de la Fundació. Persones de qui depèn la Visibilitat, Imatge i Reputació de la Fundació i del Museu Aeronàutic de Catalunya. La Infraestructura Cultural que la FPAC espera inaugurar en 2018.


MBO Sección 3 - De los Voluntarios

La Misión de la FPAC se desarrolla a través de las actividades de los Voluntarios de la Fundación con el apoyo de Empleados a tiempo parcial.
Actividades que requieren la disponibilidad de recursos económicos, materiales y profesionales que solicitamos a los Amigos, Benefactores Patrocinadores Individuales, y a las Instrituciones y Empresas Colaboradoras y Patrocinadoras.
Actividades que una modesta entidad sin ánimo de lucro como es la Fundación, no puede llevar a cabo sin contar con las Competencias y Dedicación de los Voluntarios de la Fundación.
Los Voluntarios son Personas Centrales en la Vida de la Fundación. Personas de quienes depende la Visibilidad, Imagen y Reputación de la Fundación y del Museo Aeronáutico de Cataluña. La Infraestructura Cultural que la FPAC espera inaugurar en 2018.


Qui pot ser Voluntari de la FPAC?

Tota persona mes gran de 16 anys que disposi d'una mica de temps, amb ganes de compartir i mantindre actives les habilitats i competències personals i professionals.
I també amb ganes d'adquirir-ne de noves en un ambient de cooperació positiva, de passió per fer les coses ben fetes i per superar dificultats previstes i imprevistes.
Si s'hi veus, ja té tot el que cal per contribuir i esdevenir Voluntari de la FPAC.

¿Quién puede ser Voluntario de la FPAC ?
Toda persona mayor de 16 años que disponga de un poco de tiempo y ganas de compartir y mantener activas sus habilidades y competencias personales y profesionales.
Y también que tenga ganas de adquirir nuevas competencias y habilidades en un ambiente de cooperación positiva, de pasión por hacer las cosas bien y para superar dificultades previstas e imprevistas.
Si se ve ahí reflejado, ya tiene todo lo necesario para contribuir en calidad de Voluntario de la FPAC.


Que cal fer per col·laborar com Voluntari?

Ajudar a la FPAC en qualsevol de les modalitats establertes en el PROGRAMA VOLUNTARI.
 • Triar els Àmbits, Àrees i Funcions en que es podria col·laborar d'acord amb els interessos, formació i/o competències personals presents o que es vulguin desenvolupar.
 • Comprometre's a dedicar de manera Regular o Puntual un cert Temps Planificat d'Activitat a les tasques individuals o en equip que s'hagin acordat amb el Cap de Grup, Projecte o Activitat.
 • Desenvolupar les tasques acordades amb diligència, responsabilitat, qualitat, respecte personal i cooperació amb altres Voluntaris, Socis, Empleats i Terceres Persones relacionades amb l'activitat en la que s'estigui col·laborant.

¿Que hay que hacer para colaborar como Voluntario ?
Ayudar a la FPAC en cualquiera de las modalidades establecidas en el PROGRAMA VOLUNTARI.
 • Elegir los Ámbitos, Áreas y Funciones en la que se podría colaborar de acuerdo con los intereses, formación y/o competencias personales actuales o que se deseen adquirir.
 • Comprometerse a dedicar cierto Tiempo Planificado, de manera Regular o Puntual, a las tareas que se hayan acordado con el Responsable de Grupo, Proyecto o Actividad.
 • Desarrollar con diligencia, responsabilidad y calidad las tareas acordadas, en colaboración y respeto con otros Voluntarios, Socios , Empleados y Terceros relacionadas con la actividad en la que se esté colaborando.


Com iniciar la col·laboració en un Grup, Projecte o Activitat de Voluntariat?

Enviant un correu electrònic a pacvoluntari@gmail.com indicant:
 • Nom, Cognoms i eventualment el Número de Registre com Amic, Benefactor o PatrocinadorIndividual
 • Àmbit, Àrea d'Activitat, Funció i Lloc (si s'escau) en que voldria col·laborar
 • Un breu resum d'interessos, habilitats i competències personals i professionals
 • Quan podria entrevistar-se amb el Cap d'Àrea, Grup, o Projecte en que calguin Voluntaris
Li contestarem proposant data d'entrevista per concretar quan i com començar, i facilitar-lie documents i formació en seguretat aeronàutica i/o específica que requereixi l'activitat a on podrà col·laborar.

¿Cómo iniciar la colaboración en un Grupo, Proyecto o Actividad de Voluntariado?
Enviar un correo electrónico a pacvoluntari@gmail.com indicando:
 • Nombre, Apellidos y eventualmente el Número de Registro como Amigo, Benefactor o Patrocinador Individual
 • Ámbito, Área de Actividad, Función y Lugar (si procede) donde desea colaborar
 • Un breve resumen de intereses, habilidades y competencias personales y profesionales
 • Cuando se podría entrevistar con el Responsable de Área, Grupo, Proyecto o Actividad que requiera Voluntarios
Le contestaremos proponiendo una fecha de entrevista en la que concretar cuándo y cómo empezar, y facilitarle los documentos y formación en seguridad aeronáutica y/o específica que requiera la actividad en que podrá colaborar.


Quins perfils de competències calen, es poden adquirir o mantindre? 
Quins son els Àmbits, Àrees, Activitats i Llocs on es pot col·laborar?
Es pot col·laborar en mes d'un Àmbit d'Activitat de Voluntariat?

Sí que es pot col·laborar en més d'un àmbit sempre que les agendes dels programes d'activitat siguin compatibles. Els perfils, competències, àmbits d'activitat, funcions, i llocs d'activitat es mantenen actualitzats a les següents pàgines d'aquesta secció del MBO.


[MBO 3] – Els Voluntaris
[MBO 3 - 1.1] – Formació de Tècnics de Manteniment d'Aeronaus
[MBO 3 - 1.2] – Manteniment i Logística d'Aeronaus
[MBO 3 - 1.3] – Restauració i Construcció de Rèpliques d'Aeronaus
[MBO 3 - 2.1] – Gestió Tècnica i Administrativa
[MBO 3 - 2.2] – Documentació Legal i Gestió Patrimonial
[MBO 3 - 2.3] – Història i Cultura: Arxius Impresos i Audiovisuals
[MBO 3 - 2.4] - Comunicacions: Programes Benefactor i Voluntari 

[MBO 3 - 2.5] – Museu: Operació i Manteniment
[MBO 3 - 3.2] – Operacions d'Aeronaus a Terra
[MBO 3 - 3.1] – Logística i Seguretat d'Exhibicions
[MBO 3 - 3.3] – Visites Guiades
[MBO 4] – El Manteniment i la Operació de la Flota
[MBO 5] – Els Pilots Voluntaris


Com tracta la FPAC les dades dels seus Voluntaris?

Les dades que es requereixen per fer-se Voluntari de la FPAC es tracten exclusivament dins de la Fundació d'acord amb la POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


¿Qué perfiles y competencias se necesitan, se pueden adquirir o se pueden mantener?
¿En qué Ámbitos, Áreas, Actividades y Lugares se puede colaborar?
 
¿Se puede colaborar en más de un Ámbito de Actividad de Voluntariado?
Sí, se puede colaborar en más de un ámbito siempre que las agendas de los programas de actividad sean compatibles. 
Los perfiles, competencias, ámbitos de actividad, funciones y lugares donde son necesarias se mantienen actualizadas en las siguientes páginas de esta sección del MBO.[MBO 3] – De los Voluntarios

[MBO 3 - 1.1] – Formación de Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves

[MBO 3 -1.2] – Mantenimiento y Logística de Aeronaves

[MBO 3 - 1.3] – Restauración y Construcción de Réplicas de Aeronaves

[MBO 3 - 2.1] – Gestión Técnica y Administrativa

[MBO 3 - 2.2] – Documentación Legal y gestión Patrimonial

[MBO 3 - 2.3] – Historia y Cultura: Archivos de Publicaciones, Impresos y Audiovisuales

[MBO 3 - 2.4] - Comunicaciones: Programas Benefactor y Voluntario

[MBO 3 - 2.5] – Museo: Operación y Mantenimiento

[MBO 3 - 3.2] – Operaciones de Aeronaves en Tierra

[MBO 3 - 3.1] – Logística y Seguridad de Exhibiciones

[MBO 3 - 3.3] – Visitas Guiadas
[MBO4] – El Mantenimiento y la Operación de la Flota
[MBO5] – Los Pilotos Voluntarios
 

¿Cómo trata la FPAC los datos de sus Voluntarios? 

Los datos que se requieren para hacerse Voluntario de la FPAC se tratan exclusivemente en el seno de la Fundación de acuerdo con su POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada